Основните закони в България, които регламентират облагането на печалбата и доходите са ЗКПО и ЗДДФЛ

Данъчно регулиране

Основните закони в България, които регламентират облагането на печалбата и доходите на юридическите лица, както и доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец, са съответно Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Информация за специфични аспекти от ЗКПО и ЗДДФЛ , свързани с капиталовия пазар, е налична по-долу.

ЗКПО урежда облагането на печалбата и доходите с източник България на местните и чуждестранните юридически лица, като специфични аспекти от закона, свързани с капиталовия пазар са както следва:

Видове данъци
Чл. 5 (1) Печалбите се облагат с корпоративен данък;
(2) Доходите на местни и чуждестранни юридически лица, посочени в този закон, се облагат с данък, удържан при източника.

Печалба и доходи от източници в Република България
Чл. 12 (1) Печалбите на чуждестранните юридически лица, които произтичат от стопанска дейност чрез място на стопанска дейност в страната или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност, са от източник в страната.
(2) Доходите от финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините, са от източник в страната.
(3) Доходите от сделки с финансови активи по ал. 2 са от източник в страната.
(4) Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от участие в местни юридически лица са от източник в страната.
(5) Следните доходи, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната или изплатени от местни физически лица или от чуждестранни физически лица, които разполагат с определена база в страната, в полза на чуждестранни юридически лица, са от източник в страната:

 1. лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг;
 2. доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество;
 3. авторски и лицензионни възнаграждения;
 4. възнаграждения за технически услуги;
 5. възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;
 6. възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице

Международни договори
Чл. 13. Когато в международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответния международен договор.

Данък, удържан при доходи от дивиденти и ликвидационни дялове
Чл. 194. (1) С данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на:

 1. чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
 2. местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.

(2) Данъкът по ал. 1 е окончателен и се удържа от местните юридически лица, разпределящи дивиденти или ликвидационни дялове.
(3) Алинея 1 не се прилага, когато дивидентите и ликвидационните дялове са разпределени в полза на:

 1. местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата;
 2. договорен фонд;
 3. чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалба.

Данък, удържан при доходи на чуждестранни лица
Чл. 195. (1) Доходите от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8, на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, и доходите от източник в страната, посочени в чл.12, ал.9, на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен.
(2) Данъкът по ал. 1 се удържа от местните юридически лица, едноличните търговци или местата на стопанска дейност в страната, които начисляват доходите на чуждестранните юридически лица, с изключение на доходите по чл. 12, ал. 3 и ал.8, т. 2.
(3) Когато платецът на дохода не е данъчно задължено лице по чл. 2 и за доходите по чл. 12, ал. 3 и ал.8, т.2, данъкът се удържа от получателя на дохода.
(4) Алинеи 1 и 2 се прилагат и когато чуждестранно лице чрез място на стопанска дейност в страната начислява посочените доходи на други части на предприятието си, разположени извън страната, с изключение на случаите, когато счетоводни разходи не се признават за данъчни цели или счетоводни разходи или активи, отчетени по действително понесените разходи (себестойност), се признават за данъчни цели на място на стопанска дейност.
(5) Авансовите плащания във връзка с доходите по ал. 1 не подлежат на облагане с данък при източника.

Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар
Чл. 196. Не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби (на ЗКПО).

Данъчни ставки
Чл. 20. Данъчната ставка на корпоративния данък е 10 на сто.
Чл. 200. (1) Данъчната ставка на данъка върху доходите по чл. 194 е 5 на сто.
(2) Данъчната ставка на данъка върху доходите по чл. 195 е 10 на сто с изключение на случаите по чл.200а.

Дефиниции по смисъла на ЗКПО (§ 1 от Допълнителните разпоредби):

"Дивидент" e разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното, включително:

 • доходи от акции;
 • доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
 • скрито разпределение на печалбата. Не е дивидент разпределението, което съгласно счетоводното законодателство е отчетено при разпределящото лице като разход, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалбата


"Ликвидационен дял" е разпределението на дял от имуществото от едно лице при прекратяването му в полза на друго лице или при прекратяване на членството на това друго лице.

"Лихва" е доходът от всякакъв вид вземания за дълг, независимо от това дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации. За целите на част трета не се смятат за лихви доходите, които представляват дивидент, наказателните лихви за закъснели плащания и неустойките.

"Разпореждане с финансови инструменти" за целите на чл. 44 и 196 са сделките:

 • с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; "права" за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
 • сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

ЗДДФЛ урежда облагането на доходите на местните и чуждестранните физически лица, включително от дейност като едноличен търговец. Специфични аспекти от ЗДДФЛ, свързани с капиталовия пазар са както следва:

Задължения за данъци на местните физически лица
Чл. 6 Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.

Задължения за данъци на чуждестранните физически лица
Чл. 7 Чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България.

Доходи от източници в Република България
Чл. 8 (3) Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от участие в местни юридически лица и неперсонифицирани дружества, включително договори за съвместна дейност, са от източник в Република България.
(6) От източник в Република България са и следните доходи, начислени/изплатени от местни лица, от търговски представителства, както и от място на стопанска дейност или определена база в Република България:
      4. лихви, включително лихви по договор за лизинг.
(8) Доходите от акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, издадени от държавата, общините, местни юридически лица, неперсонифицирани дружества и други форми на съвместна дейност, както и от сделки с тях, са от източник в България.

Необлагаеми доходи
Чл. 13 (1) Не са облагаеми:
2. доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:
     в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
3. доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби (на ЗДДФЛ);
4. разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции;
5. доходите на обезщетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове;
8. доходите от лихви по банкови сметки, с изключение на лихвите по депозитни сметки, в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
9. лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

Облагане на доходи на чуждестранни лица
Чл. 37 (1) С окончателен данък независимо от обстоятелствата по чл. 13 се облагат доходите по чл. 8, ал. 11 и следните доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната:
3. лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг;
12. доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна по чл. 38, ал. 5.
(7) Не се облагат с окончателен данък доходите по ал. 1, освободени от облагане по чл. 13 и начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз или в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство.

Доходи на местни и чуждестранни физически лица
Чл. 38 (1) С окончателен данък се облагат облагаемите доходи от:
1. дивиденти в полза на едноличен търговец;
2. дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:
     а) местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;
     б) местно физическо лице от източник в чужбина.
(2) Окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент.
(3) Окончателният данък за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалба се определя върху брутния размер на начислените суми.
(4) Окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството/кооперацията.
(5) С окончателен данък се облагат облагаемите доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества по глава деветнадесета, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане:

 1. от местни физически лица при замяната на акции и дялове в местни търговски дружества за акции и дялове в местни търговски дружества или в търговски дружества в чужбина;
 2. от местни физически лица при замяната на акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества;
 3. от чуждестранни физически лица при замяната на акции и дялове в местни търговски дружества за акции и дялове в местни търговски дружества или в търговски дружества в чужбина.

(6) Облагаемият доход по ал. 5 се определя към момента на замяната и е положителната разлика между пазарната цена на придобитите при замяната акции/дялове и цената на придобиване по чл. 33, ал. 6 на акциите или дяловете в преобразуващото се дружество.
(7) Пазарната цена по ал. 6 се приема за цена на придобиване по чл. 33, ал. 6 при последваща продажба или замяна на акциите и дяловете в приемащото/новоучреденото дружество, както и при последващо прилагане на ал. 6.

Размер на окончателния данък по глава шеста
Чл. 46 (1) Ставката на данъка е 10 на сто за доходите по чл. 37 и чл. 38, ал. 5, 8, 10, 11, 12 и 13.
(3) Ставката на данъка е 5 на сто за доходите по чл. 38, ал. 1.

Дефиниции по смисъла на ЗДДФЛ (§ 1 от Допълнителните разпоредби):

"Дивидент" e:

 • доход от акции;
 • доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
 • скрито разпределение на печалбата.

"Лихва" e доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации.

"Разпореждане с финансови инструменти" за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 са сделките:

 • с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
 • сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.