Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 359 783 BGN
Сегмент акции Premium 129 763 BGN
Сегмент акции Standard 121 950 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 17 479 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 90 591 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 7 884 092 626 BGN
Сегмент акции Premium 2 145 269 391 BGN
Сегмент акции Standard 5 346 056 777 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 392 766 458 BGN