Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 917 127 BGN
Сегмент акции Premium 227 233 BGN
Сегмент акции Standard 542 605 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 126 623 BGN
Сегмент за облигации 10 121 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 8 163 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 2 380 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 461 700 BGN
 9 567 806 013 BGN
Сегмент акции Premium 2 365 270 430 BGN
Сегмент акции Standard 6 568 202 489 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 634 333 093 BGN