Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 489 953 BGN
Сегмент акции Premium 95 410 BGN
Сегмент акции Standard 294 048 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 99 375 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 0 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 1 120 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 135 296 BGN
 8 284 849 006 BGN
Сегмент акции Premium 1 862 832 720 BGN
Сегмент акции Standard 5 827 117 743 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 594 898 544 BGN