Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 721 011 BGN
Сегмент акции Premium 102 028 BGN
Сегмент акции Standard 567 214 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 46 851 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 3 807 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 1 075 BGN
Сегмент за права 37 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 2 930 585 BGN
 9 365 242 207 BGN
Сегмент акции Premium 2 236 712 296 BGN
Сегмент акции Standard 6 461 315 812 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 667 214 099 BGN