Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 37 870 BGN
Сегмент акции Premium 0 BGN
Сегмент акции Standard 17 279 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 13 077 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 7 515 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 7 910 291 328 BGN
Сегмент акции Premium 2 142 203 293 BGN
Сегмент акции Standard 5 376 446 020 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 391 642 016 BGN