Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 1 204 782 BGN
Сегмент акции Premium 25 901 BGN
Сегмент акции Standard 1 097 238 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 19 895 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 61 330 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 418 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 5 090 622 BGN
 22 328 190 366 BGN
Сегмент акции Premium 2 269 834 924 BGN
Сегмент акции Standard 19 361 566 945 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 696 788 498 BGN