Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 253 306 BGN
Сегмент акции Premium 34 058 BGN
Сегмент акции Standard 150 319 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 5 194 BGN
Сегмент за облигации 10 134 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 53 601 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Пазар на ДЦК 0 BGN
 14 948 674 BGN
 22 334 132 362 BGN
Сегмент акции Premium 2 299 398 976 BGN
Сегмент акции Standard 19 339 230 347 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 695 503 039 BGN