Правила на БФБ-София

Правила на БФБ-София

Устав на "Българска фондова борса-София" АД
Правилник за дейността на БФБ-София
ЧАСТ I - Общи правила
ЧАСТ II - Правила за членство
ЧАСТ III - Правила за допускане до търговия
 ЧАСТ IV - Правила за търговия
ЧАСТ V - Правила за надзор на търговията
ЧАСТ VI - Правила за управление на риска
ЧАСТ VII - Правила за Арбитражния съд при борсата
ЧАСТ VIII - Правила за конфликтите на интереси
Архив
Други правила
Тарифа за таксите на БФБ-София
Тарифа за таксите и разноските на Арбитражния съд
Списък на арбитрите
Правила за изчисляване на индексите на БФБ-София
Методология за изчисляване на финансови коефициенти
Допустими лихвени конвенции при регистрация и търговия с облигационни емисии
 Описание на смесения закрит аукцион
Национален кодекс за корпоративно управление
Европейски кодекс за поведение при клиринг и сетълмент
Политики по ISO
Политика по управление на Българска Фондова Борса - София АД
Политика по сигурност на информацията на Българска фондова Борса - София АД
Други политики
Политика на Българска Фондова Борса - София АД за определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи