Правила на БФБ-София

Правила на БФБ-София

Устав на "Българска фондова борса-София" АД
Правилник за дейността на БФБ-София
 ЧАСТ I - Общи правила
 ЧАСТ II - Правила за членство
 ЧАСТ III - Правила за допускане до търговия 
 ЧАСТ IV - Правила за търговия 
 ЧАСТ V - Правила за надзор на търговията
 ЧАСТ VI - Правила за управление на риска
 ЧАСТ VII - Правила за Арбитражния съд при борсата
 ЧАСТ VIII - Правила за конфликтите на интереси
 ЧАСТ IX - Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа
Архив
Други правила
Тарифа за таксите на БФБ-София
Тарифа за таксите и разноските на Арбитражния съд
 Xetra IPO Аукцион на БФБ-София
Списък на арбитрите
Правила за изчисляване на индексите на БФБ-София
Методология за изчисляване на финансови коефициенти
Допустими лихвени конвенции при регистрация и търговия с облигационни емисии
 Описание на смесения закрит аукцион
Национален кодекс за корпоративно управление
Европейски кодекс за поведение при клиринг и сетълмент
Политики по ISO
Политика по качеството на Българска Фондова Борса - София АД
Политика по сигурност на информацията на Българска фондова Борса - София АД
Други политики
Политика на Българска Фондова Борса - София АД за определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи