КФН е специализиран държавен орган, който обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата система

Регулативни органи

Комисията за финансов надзор (КФН) е специализиран държавен орган, който обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата система - капиталовия пазар, застрахователния пазар, пазара на допълнителното пенсионно осигуряване и пазара на доброволното здравно осигуряване. КФН е създадена на 1 март 2003 г. със Закона за Комисията за финансов надзор. Тя е независима от изпълнителната власт институция и за своята дейност се отчита пред Народното събрание на Република България. Създаването, обхвата, устройството, функциите и дейността на Комисията за финансов надзор са уредени в Закона за Комисията за финансов надзор.

Комисията за финансов надзор, Управление "Надзор на инвестиционната дейност", регулира и осъществява контрол върху:

 • регулираните пазари на ценни книжа
 • Централен Депозитар;
 • Фонда за компенсиране на инвеститорите;
 • инвестиционните посредници;
 • колективните инвестиционни схеми;
 • инвестиционните дружества от затворен тип;
 • управляващите дружества;
 • физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации;
 • публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Комисията за финансов надзор при осъществяване на предоставените й със закона функции и правомощия се ръководи от следните цели:

 1. защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица;
 2. осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари, включително чрез правила и системи за управление на рисковете на тези пазари;
 3. осигуряване на адекватна и стабилна инфраструктура на финансовите пазари.