Търговията на Българска фондова борса се осъществява чрез търговската платформа на Дойче Борзе - Xetra®.

Организация на търговията

Търговията на Българска Фондова Борса се осъществява чрез търговската платформа на Дойче Бьорзе - Xetra®.

Xetra® е една от най-мощните търговски платформи и е синоним на електронизацията и интернационализацията на търговията с ценни книжа. Виенската фондова борса използва Xetra® от ноември 1999 год, а Ирландската фондова борса - от юни 2000 год. В допълнение, търговията на пазарите Eurex Bonds и Eurex Repo, както и търговията на Европейската енергийна борса в Лайпциг, са изцяло базирани на технологии на Дойче Бьорзе. Шанхайската фондова борса, която е най-голямата в Китай, също възнамерява да използва технологията на Xetra като основен елемент за бъдещата си търговска система.

Пазарният модел на Xetra® включва 2 основни форми на търговия - аукцион и непрекъсната търговия. В допълнение Xetra® предлага функционалности за Първично публично предлагане (IPO) и за оповестяване на сделки извън регулиран пазар (OTC).

Сделките с финансови инструменти, допуснати до търговия на Борсата, се осъществяват въз основа на поръчки за покупка или продажба, въведени от борсовите членове (order driven market), и на котировки на маркет-мейкърите.

Времетраенето на търговската сесия за различните инструменти варира според вида на инструмента, както и според пазара, на който е регистриран. Нисколиквидните инструменти, регистрирани за търговия, се търгуват единствено посредством два изрично насрочени аукциона, докато всички останали инструменти се търгуват непрекъснато.

Всяка сделка, сключена на борсата, се приключва при спазването на принципа "доставка срещу плащане", т.е. прехвърлянето на финансовите инструменти е едновременно и взаимосвързано с плащането по нея. Тези действия се извършват от Централен Депозитар АД само по безкасов начин.

Таксите за търговия се заплащат на Борсата от всяка страна по сделката и се определят като процент от общата стойност на изпълнените поръчки.

 

Допълнителна информация: