Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

16-01-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 17.01.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                18654.55      20          16.80      17.16
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                      151873.00      20          15.90      52.13
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             81565.95      20          18.50      44.97
6C4  Химимпорт АД-София                                     332154.35      20          47.90      23.86
16-01-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
С настоящото информираме, че на 13.01.2017 г. в Търговския регистър по партидата на „Трейс Груп Холд“ АД бяха вписани обстоятелства във връзка с приетите от извънредно общо събрание промени в структурата на управление на дружеството.
„Трейс Груп Холд“ АД промени  формата си за управление от едностепенна в двустепенна.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-01-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Реализирани продажби през месец декември 2016 от компаниите в групата на Еврохолд.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-01-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе, борсов код P0W1, ISIN код BG2100022131, от 3:49 ч. до края на търговската сесия на 16.01.2017 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено плащане с падеж 20.12.2016 г. и необходимостта от възстановяване начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
16-01-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
Уведомление за шесто лихвено плащане по емисия облигации ISIN BG2100022131, с падеж 20.12.2016 г.:
Дружеството ще извърши лихвеното плащане в размер на 232 750 на 16.01.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-01-2017 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) за извършено  лихвено плащане, дължимо към 20.12.2016 г., по емисия облигации, издадени от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе, с ISIN код BG2100022131. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 17.01.2017 г. се възстановява начисляването на лихва на Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1).
16-01-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

След като фондовите борси в Белград и Любляна станаха активни членове на регионалната платформа за търговия на ценни книжа SEE Link в края на 2016 г., съставът на индексите SEE LinX и SEE LinX EWI беше преразгледан с цел да се включат нови компании, така че да има по-широко представителство на регионалния пазар.
Акциите на 6 компании от Сърбия и Словения от днес влизат в състава на индексите SEE LinX и SEE LinX EWI, а именно:
- Energoprojekt holding a.d., Beograd (Belgrade Stock Exchange)
- NIS a.d. Novi Sad (Belgrade Stock Exchange)
- Gorenje, d.d., Velenje (Ljubljana Stock Exchange)
- Krka, d. d., Novo mesto (Ljubljana Stock Exchange)
- Petrol, d.d., Ljubljana(Ljubljana Stock Exchange)
- Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana (Ljubljana Stock Exchange)
Taka компаниите, които съставляват индексите, вече наброяват 16, а пълният списък може да видите на интернет страницата на SEE Link.
Изчисляването на индексите с нов състав започва от днес, 16 януари 2017 г.
16-01-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1)
Дружеството уведомява за извършено на 15.01.2017 г. (първи работен ден след датата на падеж) частично плащане на главницата по емисия облигации с ISIN код BG2100008080  в размер на 270 000 евро.
16-01-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Златни пясъци АД-Варна (3ZL)
Уведомление за сключени договори с информационна агенция или др. медия, съгл. §38 от Предходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-01-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6)
Адванс Терафонд АДСИЦ публикува месечен бюлетин за месец декември 2016 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-01-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 16.01.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                19184.55      20          17.70      17.16
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                      154423.00      20          16.90      52.13
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             80509.85      20          19.30      44.97
6C4  Химимпорт АД-София                                     333287.80      20          50.95      23.86
13-01-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Петрол АД-София (5PET)
Петрол АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА на 15.02.2017 г. от 11.00 часа в гр. Ловеч, ул. Търговска 12, хотел Ловеч, ет. 2.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-01-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ЗД Евроинс АД-София (5IC)
Кредитен рейтинг на Дружеството, актуализиран към 06.01.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-01-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
Енергоремонт Холдинг АД уведомява за подписани с Лукойл Нефтохим Бургас АД нови договори, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи надружеството за последните три години.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-01-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 13.01.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                20033.55      20          18.10      17.16
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                      154407.80      20          16.75      52.13
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             79263.70      20          19.20      44.97
6C4  Химимпорт АД-София                                     329428.55      20          51.45      23.86
12-01-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7)
Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 11.01.2017 г. 09.00 часа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-01-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 12.01.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                19389.75      20          17.05      17.16
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                      155520.30      20          17.55      52.13
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             79406.15      20          19.40      44.97
6C4  Химимпорт АД-София                                     328417.60      20          51.65      23.86
11-01-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Днес "Българска фондова борса-София" отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2016 г. Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година е 58 442, а оборотът на БФБ-София възлиза на 416 милиона лева.
На церемонията, която се провежда за 16-ти път в историята на Фондовата борса, бяха присъдени следните награди:
За инвестиционен посредник, сключил най-много сделки на БФБ–София през 2016 г.:
1-во място: Карол АД
2-ро място: Елана Трейдинг АД
3-то място: БенчМарк Финанс АД
За инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ-София през 2016 г.:
1-во място: Първа Финансова Брокерска Къща ООД
2-ро място: Евро - Финанс АД
3-то място: Реал Финанс АД
В категорията „Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар през 2016 г.” бяха отличени: Елана Трейдинг АД, Първа Финансова Брокерска Къща ООД и БенчМарк Финанс АД.
УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.
Отличието за медия с най-голям принос при популяризирането на капиталовия пазар през 2016 г. беше присъдено на Bloomberg TV Bulgaria.
Председателят на Комисия за финансов надзор г-жа Карина Караиванова и народният представител г-н Делян Добрев бяха отличени като личности с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.
11-01-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7)
На проведено ОСА от 11.01.2017 год. на  Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) са взети следните решения:
- Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат сделка по реда на чл. 114 от ЗППЦК съгласно мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-01-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT)
На проведено ОСА от 11.01.2017 год. на Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) са взети следните решения:
- Променя регистрирания одитор за 2016 г.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
11-01-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
Кредитен рейтинг на "Синтетика" АД, мониторинг към 06.01.2017 г., от "БАКР - Агенция за кредитен рейтинг" АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-01-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Етропал АД-Етрополе (5EO)
Кредитен рейтинг на Етропал АД, 06.01.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-01-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

През декември капитализацията на основния пазар нарасна с 6,08% в сравнение с предходния месец и с над 10% спрямо декември 2015. Най-голям бе ръстът на сегмент за акции Premium: 6,33% за месец и 38,73% за година. Значителен ръст от 6,31% спрямо ноември имаше в капитализацията на сегмент за акции Standard, който формира над две трети от общата капитализация.
Оборотът също нарасна с близо 80% в сравнение с предходния месец от 57,5 милиона лева до 103,4 милиона лева. В сравнение с оборота през миналия декември в размер на 50,7 милиона лева, нарастването бе повече от двукратно. Най-впечатляващ бе ръстът от 241% на оборота спрямо ноември при инструментите, регистрирани на сегмент за акции Standard, който формира над 54% от общия оборот.
Всички индекси повишиха стойността си. Най-сериозен бе ръстът спрямо ноември при BGBX40: 4,63%. В сравнение с декември 2015 нарастването бе най-значително при SOFIX: 27,24%.
Обобщената месечна статистика за Основния пазар на БФБ-София за декември 2016 г. на английски език може да намерите тук: Месечна статистика на основния пазар.
11-01-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Петрол АД-София (5PET)
В изпълнение на задължението ни по чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови иструменти и във връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредба № 2 за проспектите, уведомяваме за следното: На 23 декември 2016 г. в гр. Лондон се проведе общо събрание на облигационерите, притежаващи облигации от емисия гарантирани еврооблигации ISIN XS0271812447.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-01-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 11.01.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                19188.20      20          16.50      17.16
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                      155405.00      20          17.10      52.13
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             76782.55      20          19.35      44.97
6C4  Химимпорт АД-София                                     324717.25      20          54.55      23.86
10-01-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1)
В БФБ-София АД е постъпил отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 год. от Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) по емисия облигации, ISIN BG2100008080.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
10-01-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA)
На проведено Общото събрание на Облигационерите от 05.01.2017 год. на Асенова крепост АД-Асеновград (83NA) са взети следните решения:
- Приема постъпилото предложение от емитента „Асенова Крепост” АД и дава съгласие за учредяване на ново обезпечение по емисия облигации с ISIN BG2100002091;
- Приема постъпилото предложение от емитента  „Асенова Крепост” АД за замяна на обезпеченията, предоставени по облигационната емисия с ISIN BG2100002091 и дава съгласие, след учредяване на обезпеченията съобразно решението по-горе, да бъде прекратена застраховка  издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на „Тексим Банк“ АД (в качеството на Банка –Довереник), съгласно Застрахователна полица № 09 100 1404 0000081211 от 30.01.2009г., изменена с последващи добавъци.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
10-01-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София, (GC0N)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София, борсов код GC0N, ISIN код BG2100001119, от 12.15 ч. до края на търговската сесия на 10.01.2017 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж 10.01.2017 г. и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
10-01-2017 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от  Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N), с ISIN код BG2100001119, Ви информираме, че считано от 11.01.2017 г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N). При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 евро. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 33 или 02/937 09 42.
10-01-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N)
Уведомление относно дванадесето лихвено плащане по корпоративни облигации, ISIN BG2100001119:
Дружеството ще заплати дължимата сума в срок от 30 дни след датата на падеж.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-01-2017 - Съобщение от БФБ-София (Предстоящо събитие)

БФБ-София напомня, че традиционната годишна церемония по награждаването на инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2016 година, ще се състои в сряда, 11 януари 2017 год., от 10.30 ч. в Бална зала на Радисън Блу Гранд Хотел, 2-ри етаж, пл.”Народно събрание” 4.
10-01-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE), ISIN код BG2100012132, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 18.01.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 300000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 100;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 13.01.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 11.01.2017 год.;
- След 18.01.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 1800000;
- Сделки на Борсата, сключени след 11.01.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 600 .
10-01-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София, (9FBE), емисия с ISIN код – BG2100012132, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 18.01.2017 год.;
- Купон: 3m EURIBOR + 6 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 13.01.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 11.01.2017 год.;