Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
Сирма Груп Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Алтерко АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Соларпро холдинг АД-София (0S8)
Соларпро холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA)
Евролийз груп ЕАД-София представи тримесечен отчет за периода 01-01-2016 -- 31-12-2016 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100001150.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 01.03.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                       11722.20      20          20.40      52.13
6C4  Химимпорт АД-София                                      14151.15      20          22.20      23.86
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA)
Евролийз груп ЕАД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: БГ Агро АД-Варна (AO0)
БГ Агро АД-Варна  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на английски език.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SNA)
Поради липса на кворум, свиканото за 27.02.2017 г. общо събрание на притежателите на варанти /ОСПВ/ на Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SNA) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 07.03.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право да участват в ОСПВ имат лицата, които са вписани в регистрите на Централен депозитар като притежатели на варанти 7 дни преди датата на ОСПВ, или 28.02.2017 година.
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81)
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Астерион България АД-София (8AVA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006092, издадени от Астерион България АД-София (8AVA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Албена АД-к.к. Албена (6AB)
Албена АД-к.к. Албена  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
Синтетика АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
Синтетика АД-София представи тримесечен отчет за периода 01-01-2016 -- 31-12-2016 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100003123.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе представи тримесечен отчет за периода 01-01-2016 -- 31-12-2016 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100022131.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A)
ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 01.12.2016 г. и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно: публикации във в. Сега от 21.02.2017 г. и в. Капитал Дейли от 21.02.2017 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента от 27.02.02.2017 г. и чрез интернет страниците на Емитента и на упълномощения инвестиционен посредник от 21.02.2017 г., относно увеличаването на капитала на Български фонд за дялово инвестиране АД, с нареждане на Директора по търговия, на основание чл. 30, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, БФБ-София АД допуска до търговия следната емисия права:
- Брой акции преди увеличението: 2 050 000;
- Брой издадени права: 2 050 000;
- Брой акции, предложени за записване: 6 150 000;
- Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.;
- Емисионна стойност на акциите: 1.00 лв.;
- Съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/3;
- Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 3;
- Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 500 000 бр. нови акции;
- Борсов код на издадените права: BPT2;
- ISIN код на издадените права: BG4000001173;
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 07.03.2017 г.;
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 20.03.2017 г.;
- Начална дата за прехвърляне на правата: 07.03.2017 г.;
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 22.03.2017 г.;
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 29.03.2017 г.;
- Начална дата за записване на акции от увеличението: 07.03.2017 г.;
- Крайна дата за записване на акции от увеличението: 13.04.2017 г.;
- Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Капман АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Централна кооперативна банка АД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1от ЗППЦК, т.е. акционери към 06.03.2017 г. /понеделник/;
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 01.03 2017г. /сряда/.
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Софарма Трейдинг АД информира за постигнати финансови резултати за м. Януари 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1)
В БФБ-София е постъпила информация от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002141, издадени от Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1), с което уведомява, че шестото по ред лихвено плащане в размер на 120 986 лева и дължимо към 27.02.2017 г. не е извършено от дружеството, съгласно предоставената от емитентите информация на 28.02.2017 година.
28-02-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZB)
В БФБ-София е постъпила информация от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100015127, издадени от Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZB), с което уведомява, че Дружеството не е извършило плащанията с падеж 28.02.201 г., съгласно предоставената от емитентите информация на 28.02.2017 година.
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Топлофикация-Русе ЕАД-Русе, борсов код T0F1, ISIN код BG2100002141, от 11:06 ч. до края на търговската сесия на 28.02.2017 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж 27.02.2017 г. и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
28-02-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZB)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Пазарджик БТМ АД-Пазарджик, борсов код 4PZB, ISIN код BG2100015127, от 11:05 ч. до края на търговската сесия на 28.02.2017 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж 28.02.2017 г. и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)
Специализирани логистични системи АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
ТК-ХОЛД АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД-Шумен  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N)
Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Група Българска фондова борса-София АД  публикува тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2016 г.
Консолидираният отчет на Групата за четвъртото тримесечие можете да намерите публикуван на уебсайта на "Българска фондова борса - София" АД в секцията За БФБ -> За акционерите -> Отчети на БФБ-София, както и на финансовата електронна страница X3News.
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100018121, издадени от Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZA). Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Билборд АД-София (5BP)
Билборд АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002141, издадени от Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1). Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017131, издадени от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA). Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003131, издадени от ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA). Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100005128, издадени от ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A). Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZB)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100015127, издадени от Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZB). Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-02-2017 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление, относно неизпълнено лихвено плащане дължимо към 28.02.2017 г. по емисия облигации, издадени Пазарджик БТМ АД - Пазарджик (4PZB), с ISIN код BG2100015127, Ви информираме, че считано от 01.03.2017 г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Пазарджик БТМ АД – Пазарджик (4PZB). При въвеждане на чиста цена от 100% за един лот, мръсната цена ще бъде равна на 1000 лева. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 33 или 02/937 09 42.
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Булгарплод-София АД-София (BULA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100012116, издадени от Булгарплод-София АД-София (BULA). Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-02-2017 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление, относно неизпълнено лихвено плащане към 27.02.2017 г. по емисия облигации, издадени от Топлофикация-Русе ЕАД-Русе, (T0F1), с ISIN код BG2100002141, Ви информираме, че считано от 01.03.2017 г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Топлофикация-Русе ЕАД-Русе, (T0F1). При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 лева. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 33 или 02/937 09 42.
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4)
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Информация относно реализирани през месец януари 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби, постигнати от дружествата от икономическата група на Монбат АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7B)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 год. от Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Уеб Финанс Холдинг АД (9M7B) с ISIN код BG2100013098.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
27-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY)
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Еврохолд България АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 28.02.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                       10419.45      20          18.35      52.13
6C4  Химимпорт АД-София                                      17803.65      20          27.85      23.86
27-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTE)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от ТБ Обединена Българска Банка АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100018089, издадени от ХипоКредит АД-София (9RTE).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
27-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
На основание чл. 100к., ал. 1, от ЗППЦК уведомяваме, че Комисията за защита на конкуренцията на Република Молдова разреши на Софарма АД да придобие над 51% от капитала на РАП Фарма Интернешънъл ООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Аркус АД-Лясковец (2AK1)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от ТБ Обединена Българска Банка АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100011100, издадени от Аркус АД-Лясковец (2AK1).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
27-02-2017 - Прекратяване на достъпа до търговия на борсов посредник

Във връзка с подадено от ТБ Банка Пиреос България АД заявление, БФБ-София АД прекратява правата на Младенка Янкова за достъп до търговската система на “БФБ-София” АД, считано от 28.02.2017 г.
27-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2A)
В БФБ-София АД е постъпил коригиран отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г., за спазване на условията по облигационен заем с ISINBG2100033062, издаден от Холдинг Варна АД-Варна (5V2A)
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
27-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Синергон Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72)
Агрия Груп Холдинг АД-Варна  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
Енергоремонт Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Неохим АД-Димитровград (3NB)
Неохим АД-Димитровград  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2A)
В БФБ-София АД е постъпил отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г., за спазване на условията по облигационен заем с ISINBG2100033062, издаден от Холдинг Варна АД-Варна (5V2A)
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
27-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина Холд АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-02-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 27.02.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                       10346.30      20          18.10      52.13
6C4  Химимпорт АД-София                                      20245.10      20          29.70      23.86
24-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Топливо АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-02-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH)
Поради липса на кворум, свиканото за 23.02.2017 г. извънредно ОСА на Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 10.03.2017  г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 24.02.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 22.02.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
Доклад на БАКР за присъден кредитен рейтинг на Авто Юнион АД - 13.02.2017
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTE)
В БФБ-София АД е постъпилa следната информация от Дружеството:
ХипоКредит АД уведомява, че на 23.02.2017 г. закупи 116 (сто и шестнадесет) броя корпоративни облигации от емисия ISINBG2100018089, издадени от ХипоКредит АД-София (9RTE). Предстои подаване на заявление до Централен Депозитар за обезсилване на закупените облигации.
24-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Биовет АД-Пещера (53B)
Биовет АД-Пещера  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
Авто Юнион АД-София представи тримесечен отчет за периода 01-01-2016 -- 31-12-2016 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100025126.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
Авто Юнион АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTE)
В БФБ-София АД е постъпилa следната информация от Дружеството:
ХипоКредит АД уведомява, че на 21.02.2017 г. закупи 54 (петдесет и четири) броя корпоративни облигации от емисия ISINBG2100018089, издадени от ХипоКредит АД-София (9RTE). Предстои подаване на заявление до Централен Депозитар за обезсилване на закупените облигации.
24-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Уведомление относно решение на Съвета на директорите на Алтерко АД-София за смяна на управителя на дъщерното дружество Terracom RO SRL.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Стартира договор за изпълнение на част от проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас".
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-02-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 24.02.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                       10195.70      20          17.85      52.13
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                            104230.80      20          15.90      46.07
6C4  Химимпорт АД-София                                      20939.95      20          30.90      23.86
23-02-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR)
Параходство Българско речно плаване АД-Русе представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА на 24.03.2017 г. от 11.00 часа в гр. Русе, пл.Отец Паисий 2, етаж 10.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017065, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100012132, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002125, издадени от И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-02-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Оборотът през 2016 година се повиши с 1,27% до 416 милиона лева. Пазарната капитализация нарасна с 12,75 % от 8,6 до 9,7 милиарда лева. Всички индекси повишиха стойностите си през годината, а най-голямо бе повишението на SOFIX от 27 % до 586,43 пункта в края на 2016. Реализирано бе увеличение от 8,98% в Приходите от основна дейност на Борсата реализира увеличение спрямо 2015 г., което се дължи основно на увеличение в приходите от Комисионни за сделки с 13,31% и Такси за информационно обслужване с 44.27%.
Годишният одитиран отчет на „Българска фондова борса – София“ АД можете да намерите на уебсайта на дружеството.
23-02-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2017 г. и прогнози за продажбите към 28.02.2017 г. Консолидираните продажби за първия месец на 2017 година бележат повишение с 8.31% в сравнение с продажбите през януари 2016 година. Предвиждаме продажбите за първите два месеца на 2017 година да бъдат с 11.12% по-високи спрямо същия период на 2016 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 год. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Техноимпортекспорт АД-София (1TXA), с ISIN код BG2100013122.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал.1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 год. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA), ISIN BG2100012157.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от ТБ Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006167, издадени от Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-02-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 23.02.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        9601.65      20          17.55      52.13
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             79467.90      20          15.45      46.07
6C4  Химимпорт АД-София                                      21046.15      20          31.15      23.86
22-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Финанс Директ АД-София (0FDB)
В БФБ-София АД е постъпил тримесечен отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем към 31.12.2016 год. от Финанс Директ АД-София (0FDB), емисия с  ISIN BG2100008148. Информацията е във връзка с коригиран тримесечен отчет на Дружеството за четвърто тримесечие на 2016 година.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Финанс Директ АД-София (0FDC)
В БФБ-София АД е постъпил тримесечен отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем към 31.12.2016 год. от Финанс Директ АД-София (0FDC), емисия с  ISIN BG2100005169. Информацията е във връзка с коригиран тримесечен отчет на Дружеството за четвърто тримесечие на 2016 година.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Финанс Директ АД-София (0FDA)
В БФБ-София АД е постъпил отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 год. по емисия облигации, издадени от Финанс Директ АД-София (0FDA), ISIN BG2100024129. Информацията е във връзка с коригиран тримесечен отчет на Дружеството за четвърто тримесечие на 2016 година.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
22-02-2017 - Прекратяване на достъпа до търговия на борсов посредник

Във връзка с подадено от ТБ Юробанк България АД заявление, БФБ-София АД прекратява правата на Илияна Тодорова Владимирова за достъп до търговската система на “БФБ-София” АД, считано от 23.02.2017 г.
22-02-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Елана Финансов Холдинг АД-София, (229E), емисия с ISIN код – BG2100016158, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 02.03.2017 год.;
- Купон: 5.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 27.02.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 23.02.2017 год.;
21-02-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 22.02.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        9714.15      20          17.80      52.13
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             79467.60      20          15.15      46.06
6C4  Химимпорт АД-София                                      57879.05      20          32.05      23.86
21-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс Груп Холд АД подписа договор за строителство на участък от софийското метро на стойност 95 135 577 лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-02-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Спарки Елтос АД-Ловеч (SL9)
На 20.02.2017 г. на заседание на Управителния съвет на Спарки Елтос АД-Ловеч (SL9) е взето решение за увеличение на капитала от 16 735 320 лв. до 50 205 960  лв., чрез издаването на 33 470 640  броя нови безналични, поименни, непривилигировани акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев;
- капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 22 500 000 бр. нови акции;
- срещу всяка една съществуваща акция се издава едно право, срещу което могат да бъдат записани 2 нови акции;
- За инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала е избран ИП Евро Финанс АД.
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.
21-02-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Уведомление от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BGBG2100017131, издадени от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA):
Лихвеното плащане в размер на 90 033 лева и дължимо към 04.12.2016г. е извършено от дружеството на 20.02.2017г., съгласно предоставената от емитентите информация на 21.02.2017 година.
21-02-2017 - Лихвено плащане

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA)
Уведомление от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003131, издадени от ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA):
Осмото по ред лихвено плащане в размер на 132 379 лева и дължимо към 18.02.2017г. не е извършено от дружеството, съгласно предоставената от емитентите информация на 21.02.2017 година.
21-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от ТБ Инвестбанк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100011142, издадени от Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от Инвестбанк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017156, издадени от Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от Инвестбанк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100010151, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4ICA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от Инвестбанк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100019079, издадени от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4ICA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-02-2017 - Съобщение от БФБ-София (Корпоративно управление)

Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)
БФБ-София уведомява, че годишният финансов отчет на дружеството за 2016 година ще бъде публикуван след края на търговската сесия в сряда, 22 февруари 2017 година. Корпоративният календар е променен, за да отрази това действие.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление по чл. 114а, ал. 7 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Уведомление за обявяване в Търговския регистър на договора за преобразуване чрез вливане, сключен мржду Синергон Карт Сервиз ЕООД (преобразуващо се дружество) и Синергон Петролеум ЕООД (приемащо дружество), доклада на проверителя и доклада на управителние орган на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за обявяване в Търговския регистър на договора за преобразуване чрез вливане, сключен мржду Синергон Карт Сервиз ЕООД (преобразуващо се дружество) и Синергон Петролеум ЕООД (приемащо дружество), доклада на проверителя и доклада на управителние орган на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-02-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTD)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 г. от ТБ Общинска банка АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от ХипоКредит АД-София (9RTD), ISIN BG2100038079.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
21-02-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца, борсов код TFVA, ISIN код BG2100017131, от 10:20 ч. до края на търговската сесия на 21.02.2017 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено плащане с падеж 04.12.2016 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
21-02-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Уведомление за извършено на 20.02.2017 г. лихвено плащане с падеж 04.12.2016 год. по облигационна емисия BG 2100017131, издадена от Топлофикация-Враца ЕАД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-02-2017 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) за извършено на 20.02.2017 г. лихвено плащане, дължимо към 04.12.2016 г. по емисия облигации, издадени от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца, с ISIN код BG2100017131. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 22.02.2017 г. се възстановява начисляването на лихва на Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA).
21-02-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Биовет АД-Пещера (53B)
На проведено ОСА от 20.02.2017 год. на Биовет АД-Пещера (53B) са взети следните решения:
- Приема решение за отписване на Биовет АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б” от ЗППЦК;
- Промени в устава на дружеството.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News