Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

18-05-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 21.05.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
18-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTE)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Обединена Българска Банка АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100018089, издадени от ХипоКредит АД-София (9RTE).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
18-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за сключен договор за предоставяне на депозит от дъщерното на Холдинга дружество Лакпром АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-05-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C)
На проведено ОСO от 16.05.2018 год. на Холдинг Варна АД-Варна (5V2C) са взети следните решения:
- Дава съгласие за предприемане на всички необходими правни и фактически действия за промяна на параметрите на обезпечението по емисията. ОС Облигационерите задължава Емитента да спазва изискването нивото на обезпечение да е не по-малко от 105% от общата номинална остатъчна стойност на облигационния заем.
Протоколът от ОСO на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Златни пясъци АД-Варна (3ZL)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Златни пясъци АД-Варна (3ZL), както следва:
Златни пясъци АД-Варна (3ZL) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 10.30 ч. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци, х-л Адмирал, конферентна зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Определяне възнаграждението на членовете на управителните органи в съответствие с приетата политика за възнагражденията;
- Овластяване на УС и представляващите Дружеството за сключване на сделка съгл. разпоредбите на ЗППЦК, между Златни пясъци АД-Варна и Златни АД, относно покупко-продажба на недвижими имоти. Сделката се сключва в полза на Златни пясъци АД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 21.06.2018 г. от 09:00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ), както следва:
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) свиква ОСА на 21.06.2018 г. от 09.00 ч. в гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:
- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2017 г. не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба.;
- Определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Управителния съвет за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК относно встъпване на дружеството в дълг като солидарен длъжник по договор  за предоставяне на инвестиционен кредит  № 100-2293/02.03.2018 г., с кредитополучател „Карачи”ЕАД, ЕИК 203295839. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява представения от Управителния съвет мотивиран доклад по чл. 114 а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.
Овластява представляващите дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал.1, т.2 от ЗППЦК относно встъпване в дълг като солидарен длъжник по договор  за предоставяне на инвестиционен кредит  № 100-2293/02.03.2018 г., с кредитополучател „Карачи”ЕАД, ЕИК 203295839, със следния предмет на сделката:
Предмет: встъпване на дружеството в дълг като солидарен длъжник по договор за предоставяне на инвестиционен кредит № 100-2293/02.03.2018 г., с кредитополучател „Карачи”ЕАД, ЕИК 203295839
Срок на договора - до 21.10.2027 година.
Размер на кредита:  4 890 000 лева.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомяваме, че Софарма Трейдинг АД вписа в Търговския регистър дъщерни дружествa с наименования: Софармаси 16 ЕООД (ЕИК 205116765), и Софармаси 17 (ЕИК 205117397), както и промяна в имената на пет дружества от Фармастор на Софармаси - съгласно приложен списък.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-05-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1)
На 14 май 2018 г. Сердика Пропъртис АДСИЦ извърши лихвено плащане по облигационната си емисия, с ISIN код 2100008080:
- Обща сума на лихвено плащане: 97 045.76  евро.
- Лихвено плащане за една облигация: 3.23 евро.
- Номинална стойност на една облигациия – 652.3333 евро.
Дата на падеж на лихвено плащане: 14 май 2018 г.
18-05-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Гипс АД-Кошава (0GP1)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100004121, издадени от Гипс АД-Кошава (0GP1).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
18-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100015077, издадени от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
18-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100009179, издадени от Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
18-05-2018 - Лихвено плащане

Емитент: М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от М САТ Кейбъл ЕАД-София, (MCJ1), емисия с ISIN код – BG2100021174, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 24.05.2018 год.;
- Купон: 6.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 23.05.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 21.05.2018 год.;
18-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100012157, издадени от Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
18-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
Публикуван в Търговския регистър протокол от извънредно ОСА на Сирма Ентерпрайз Системс АД за обратно изкупуване на собствени акции.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
Сирма Груп Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 149.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY)
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 18.05.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
17-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7)
Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Неофит Рилски 61, ет. 1.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH)
На проведено редовно ОСА от 17.05.2018 г. на М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2018 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Разпределя печалбата за 2017 г., както следва:
1. Сума в размер на 11 517 744 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри:
Брутна сума (дивидент) на акция: 0.295 лв.;
Начало на изплащане на дивидента: 03.07.2018 г.;
Срок за изплащане на дивидента: три месеца,
Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък;
2. Сума, представляваща по 1.25% от печалбата за 2017 г. - на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми, пропорционално на времето на неговото участие в Съвета;
3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството;
- Приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 39 055 200 лв. на 39 445 200 лв. чрез издаване на 390 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев. Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Основните параметри и условия на новата емисия са, както следва:
Размер на емисията: 390 000 броя акции;
Вид акции: Новоиздадените акции са от същия клас, като издадените от Дружеството до този момент;
Лица, имащи право да запишат акции са всички настоящи членове на Съвета на директорите, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции, заместник-директори, ръководители на направления, началник цехове и ръководители на отдели в дружеството към датата на общото събрание, с поне пет годишен стаж в предприятието.
Начална дата за записване на акциите: 02.07.2018 г.
Крайна дата за записване на акциите: 31.07.2018 г.
Банка, обслужваща увеличението на капитала: ТБ Интернешънъл Асет банк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на ОСА, или към 31.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 29.05.2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH)
На проведено на 17.05.2018 г. рдовно ОСА на М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.295 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 03.07.2018 г.
- Срок за изплащане на дивидента: три месеца;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД, клон Казанлък.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на ОСА, или към 31.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 29.05.2018 г.
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017065, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100012132, издадени от Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002125, издадени от И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, относно сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)
Българска фондова борса-София АД представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 18.06.2018 г. от 10.00 часа в гр. София, пл."България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД/.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Българска фондова борса-София АД (BSO), както следва:
Българска фондова борса-София АД (BSO) свиква ОСА на 18.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България №1, в административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД/ при следния дневен ред:
- Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на доклад за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.;
- Приемане на отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 г.;
- Приемане на доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2017г., на годишния консолидиран доклад на СД за дейността през 2017г. и на доклад на регистрирания одитор по консолидирания финансов отчет за 2017 г. на БФБ-София АД за 2017 г.;
- Решение за разпределение на печалбата на БФБ-София АД, реализирана през 2017 г. Предложение за решение: Реализираната печалба за 2017 г. след облагане с данъци е в размер на 206 233.14 лева. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 50 % от нетната печалба за 2017 г., в размер на 103 116.57 лв., да се разпредели като дивидент на акционерите, или по 0.01566 лв. на всяка акция. Останалите 50 %,  в размер на 103 116.57 лв., се отнасят към фонд „Резервен”. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционен посредник – чрез клоновете на Банка ДСК ЕАД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на ОСА, на което е взето решението за изплащане на дивидент;
- Доклад на Одитния комитет за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в устава на БФБ-София АД;
- Промяна в наименованието на Дружеството. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД наименованието на „Българска фондова борса-София” АД да бъде променено на: „Българска фондова борса” АД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 31.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Спиди АД-София (0SP)
С настоящето уведомяваме, че „Спиди“ АД  е започнало преговори за придобиване на 100% от дяловете на „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ ООД. Цената по сделката ще бъде в диапазона от 6 до 12 млн. евро и ще бъде изплащана в продължение на тридесет месеца. Крайната сума ще зависи от конкретните финансови резултати на „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ ЕООД.
Сделката ще бъде внесена за регулаторно одобрение в Комисията за защита на конкуренцията. Окончателното сключване на сделката ще може да се реализира след получаване на одобрение от Комисията за защита на конкуренцията и при изпълнение на всички необходими условия.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7), както следва:
Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Неофит Рилски 61, ет. 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Разпределя като дивидент сума в размер на 1 334 223.43 лв.;
- Промяна в адреса на управление на: гр. София-1000, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 1;
- Промяна в Устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC)
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 13.00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс груп холд АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 21.06.2018 г. от 11.00 часа в гр. София,  ул. Никола Образописов №12.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Техноимпортекспорт АД-София (1TXA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100013122, издадени от Техноимпортекспорт АД-София (1TXA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100020119, издадени от Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Асенова крепост АД-Асеновград (83NA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002091, издадени от Асенова крепост АД-Асеновград (83NA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Азалия I ЕАД-Варна (1AZA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100023113, издадени от Азалия I ЕАД-Варна (1AZA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7B)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100013098, издадени от Уеб Финанс Холдинг АД (9M7B).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100010102, издадени от Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006167, издадени от Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4), както следва:
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) свиква ОСА на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя № 5, София Хотел Балкан, зала Роял 3, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Отчет на Директора на дирекция Вътрешен одит за дейността на службата през 2017 г.;
- Избиране на нов директор на дирекция Вътрешен одит;
- Доклад на Одитния комитет;
- Преизбиране на членовете на Одитния комитет и определяне на мандата им;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат за 2017 г. Проект на решение: Отнася цялата печалба за 2017 г. в Други резерви с общо предназначение;
- Решение за неразпределяне на дивиденти от печалбата за 2018 г. Проект на решение: ОСА взема решение да не се изплащат дивиденти на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2018 г., с цел включването на печалбата за 2018 г. в базовия собствен капитал от първи ред;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 05.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-05-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 17.05.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
16-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

ЕЕмитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY), както следва:
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) свиква ОСА на 20.06.2018 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Антим I № 14, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2018 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 6.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-05-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 31.12.2017 г. от ИП Де Ново ЕАД, в качеството му на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002174, издадени от Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA). Настоящият доклад е изготвен на база окончателен одитиран годишен консолидиран отчет на Екип-98 Холдинг АД-София за 2017 година.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-05-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-05-2018 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-05-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA)
На основание чл. 73, ал. 2 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 9 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Финанс Секюрити Груп АД-София, борсов код FSPA, ISIN код BG2100006159, от 12.20 ч. до края на търговската сесия на 16.05.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж 15.05.2018 г. и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
16-05-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA)
Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA) уведомява, че не е извършило лихвено плащане по емисия облигации с ISIN код BG2100006159, дължимо към 15.05.2018 г.
16-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2018 г. на английски език.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-05-2018 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Финанс секюрити груп АД-София (FSPA) с ISIN код BG2100006159, Ви информираме, че считано от 17.05.2018г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Финанс секюрити груп АД-София. При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 евро. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 33 или 02/937 09 42.
16-05-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC)
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи покана и материали за свикване на редовно ОСА, като потвърждава адрес на провеждане в гр. София - 1000 , ул. „Добруджа” 6, ет. 3. Датата е 29.06.2018 г., от 13.00 часа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-05-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Във връзка с изпълнение на обект в Чешка република - летище Рузине, Прага, е налице съдебен спор между Трейс груп холд АД и Възложителя, който достига 10% от собствения капитал на Дружеството. Конкретният размер на иска ще се определи след съдебна експертиза, освен ако преди това не бъде постигнато споразумение за решаване на спора, над което активно се работи към настоящия момент.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-05-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 16.05.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
15-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
Унифарм АД уведомява, че поради отказ от страна на Агенция по вписванията за вписване на преобразуването чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД (3JR), стартирало през септември 2017 година, Управителният съвет на Унифарм АД взе решение за приключване на старата и започване на нова процедура по преобразуване чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД (3JR). Процедурата по вливането е съгласно условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК. Управителният съвет на Унифарм АД избира инвестиционен посредник Елана Трейдинг АД за консултант във връзка с осъществяване на процедурата по преобразуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-05-2018 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 32/15.05.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 505-Е/11.05.2018 г. относно вписване на последваща емисия от акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard”, последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Елана Агрокредит АД-София;
- ISIN код на емисията: BG1100040101;
- Борсов код на емисията: 0EA;
- Размер на емисията преди увеличението: 18 902 402 лв.;
- Размер на увеличението: 17 727 523 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 36 629 925 лв.;
- Брой акции след увеличението: 36 629 925;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 17.05.2018 г. (четвъртък).
15-05-2018 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 32/15.05.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД заявление по чл. 30, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ – София АД, на основание чл. 31, ал. 1 от същите, регистрира като маркет-мейкър ИП Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД за емисията акции на Монбат АД-София, борсов код 5MB, ISIN код BG1100075065, както следва:
- Дата на допускане: 21.05.2018 г. (понеделник)
- Пазарен сегмент, на който е допусната емисията: Сегмент акции Premium на Основен пазар BSE;
- Максимален размер на отклонението в процент между цените на котировката „купува” и на котировката „продава” (спред): 5 %;
- Минимална стойност на котировката в парично изражение към момента на въвеждането й: 2 500 лв.;
- Данни за борсовите посредници, които ще въвеждат котировки от името и за сметка на маркет-мейкъра: Стоян Николов Николов (10611) - FFBBGTRD003 и Анна Минчева Георгиева (10614) - FFBBGTRD005.
С регистрацията на маркет-мейкър се прекратява наблюдението на емисията акции на Монбат АД-София (5MB), наложено с Решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД от 17.04.2018 г.
15-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД  уведомява, че поради отказ от страна на Агенция по вписванията за вписване на преобразуването чрез вливане на Унифарм АД (59X) в Софарма АД, стартирало през септември 2017 година, Съветът на директорите на Софарма АД взе решение за приключване на старата и започване на нова процедура по преобразуване чрез вливане в Софарма АД на Унифарм АД (59X). Процедурата по вливането е съгласно условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК. Съветът на директорите на Софарма АД избира инвестиционен посредник Елана Трейдинг АД за консултант във връзка с осъществяване на процедурата по преобразуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Варна-плод АД-Варна (4V5)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Варна-плод АД-Варна (4V5), както следва:
Варна-плод АД-Варна (4V5) свиква ОСА на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1, при следния дневен ред:
- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Потвърждаване на решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. Проект за решение: ОСА потвърждава решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: взема решение за отнасяне на печалбата за 2017 г. във фонд „Допълнителни резерви“;
- Вземане на решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между Варна-плод АД и Елпром АД, до 31.12.2019 г. Проект за решение: ОСА взема решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между Варна-плод АД и Елпром АД, до 31.12.2019 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
15-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6)
Адванс Терафонд АДСИЦ публикува месечен бюлетин за април 2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Индустриален Холдинг България АД-София (4ID), както следва:
Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) свиква ОСА на 22.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София,  ул. Алабин № 16-20, в сградата на Българска стопанска камара, Заседателната зала - ет. 1, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема решение печалбата за 2017 г в размер на 21 229 667.34 лв. да остане като неразпределена печалба на Дружеството;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне възнаграждението на членовете на НС и на УС на Дружеството за 2018 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
15-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Софарма трейдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 15.06.2018 г. от 14:00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Соларпро холдинг АД-София (0S8)
Соларпро холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно ОСА, което ще се проведе на 22.06.2018 г. от 15:00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Регала Инвест АД-Варна (RGL)
Регала Инвест АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА, което ще се проведе на 27.06-2018 г. от 12:00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Регала Инвест АД-Варна (RGL)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Регала Инвест АД-Варна (RGL), както следва:
Регала Инвест АД-Варна (RGL) свиква ОСА на 27.06.2018 г. от 12.00 ч. в гр. Варна, ул. Георги Стаматов 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г. Проект за решение: Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г., включително и тези, освободени от длъжност с решение на Общото събрание на акционерите от 20.02.2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема да не разпределя финансовия резултат за 2017 г.;
- Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на Съвета на директорите за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. вкл.
- Приемане на решение за овластяване на Председателя на заседанието на Общото събрание на акционерите да сключи договори за възлагане на управление с членовете на Съвета на директорите, съобразно приетите промени на събранието на ОСА.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2018 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 20.06.2018 г. от 11.00 часа в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на Свилоцел ЕАД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Монбат АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 25.06.2018 г. от 10.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Сердика.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH)
Инвестиционна Компания Галата АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 27.06.2018 г. от 11.00 часа в гр. Варна, ул. Георги Стаматов № 1.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH), както следва:
Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) свиква ОСА на 27.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Георги Стаматов № 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА не разпределя финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на управителните органи през 2017 год.;
- Решение за промяна на възнагражденията на членовете на СД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Холдинг Варна АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА, което ще се проведе на 14.06.2018 г. от 11.00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Холдинг Варна АД-Варна (5V2), както следва:
Холдинг Варна АД-Варна (5V2) свиква ОСА на 14.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Варна к.к. Св. Св. Константин и Елена, х-л Азалия, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Избор на членове на Надзорния съвет на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
Печалбата от дейността през 2017 г. да не се разпределя.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Петрол АД-София (5PET)
Петрол АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА, което ще се проведе на 20.06.2018 г. от 11.00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Петрол АД-София (5PET)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Петрол АД-София (5PET), както следва:
Петрол АД-София (5PET) свиква ОСА на 20.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска 12, хотел Ловеч, етаж 2, заседателна зала, при следния дневен ред:
- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2017 година, в размер на 2 399 297.94 лв., да бъде отнесена изцяло за покриване на загуби от предходни години;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-05-2018 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Булгартабак-холдинг АД-София (57B)
Булгартабак-холдинг АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-05-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 15.05.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
14-05-2018 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на последваща емисия, както следва:
- Емитент: Елана Агрокредит АД-София;
- ISIN код на емисията: BG1100040101;
- Борсов код на емисията: 0EA;
- Размер на емисията преди увеличението: 18 902 402 лв.;
- Размер на увеличението: 17 727 523 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 36 629 925 лв.;
- Брой акции след увеличението: 36 629 925;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
14-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно/извънредно ОСА на Хидроизомат АД-София (4HI), както следва:
Хидроизомат АД-София (4HI) свиква ОСА на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 19, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промяна на адреса на управление на дружеството на: гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, офис сграда Б, ет. 4;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема с печалбата за 2017 г. в общ размер 182 409.24 лв. да се покрие частично загуба от минали години. Остатъкът от загубата за минали години да се покрие  частично с неразпределена печалба от минали години;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Одобряване на мотивиран доклад на СД съгл. разпоредбите на чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК във ввръзка сделки за продажба на акции, попадащи в обхата на чл. 114, ал.1, т. 1 б.„б” от ЗППЦК;
- Овластяване на СД за сключване на сделки съгласно Мотивирания доклад на СД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от  11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
Хидроизомат АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 21.06.2018 г. от11.00 часа в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 19.    
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Топливо АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 21.06.2018 г. от 09.00 часа в гр. София, ул."Солунска" №2.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Топливо АД-София (3TV), както следва:
Топливо АД-София (3TV) свиква ОСА на 21.06.2018 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска № 2, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет, определяне мандат на членовете;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК съгласно мотивиран доклад;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ТК-ХОЛД АД-София (T24), както следва:
ТК-ХОЛД АД-София (T24) свиква ОСА на 14.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цар Борис III №140, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: попълване на фонд Резервен, остатъкът от печалбата за 2017 г. остава като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-05-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H)
На основание чл. 73, ал. 2 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 9 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Старком холдинг АД-Етрополе, борсов код S28H, ISIN код BG2100010110, от 13:27 ч. до края на търговската сесия на 14.05.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено плащане с падеж 15.04.2018 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
14-05-2018 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Старком холдинг АД-Етрополе за извършено лихвено плащане, дължимо към 15.04.2018 г., по емисия облигации, издадени от Старком холдинг АД-Етрополе (S28H), с ISIN код BG2100010110. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 15.05.2018г. се възстановява начисляването на лихва на Старком холдинг АД-Етрополе (S28H).
14-05-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H)
Дружеството уведомява, че дължимата сума по четиринадесето лихвено плащане по корпоративни облигации с ISIN BG2100010110 и дата на падеж 15.04.2018 г., ще бъде налична по сметка на Централен депозитар АД на 14.05.2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81), както следва:
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) свиква ОСА на  29.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Дебелец, местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБАпри следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им до 31.03.2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема финасовият резултат за 2017 г. да се отнесе изцяло във фонд Резервен, не разпределя дивидент;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Алкомет АД-Шумен (6AM)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Алкомет АД-Шумен (6AM), както следва:
Алкомет АД-Шумен (6AM) свиква ОСА на 14.06.2018 г. от 14.00 ч. в гр. Шумен, Втора индустриална зона, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Печалбата за 2017г. в размер на 15 429 529.50 лв. се
разпределя както следва: сума в размер на 4 628 858.85 лв. да се разпредели като дивидент, а останалите 10 800 670.65 лева  да се отнесат като неразпределена печалба;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.06.2018 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-05-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
Уведомление за внесен за одобрение от КФН проспект: Съгласно оповестено на 20.04.2018г. решение на Съвета на директорите на
дружеството и разпоредбите на Глава 6, Раздел II на ЗППЦК, на 11.05.2018г. бе внесен за одобрение от Комисията за финансов надзор Проспект на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ за увеличаване на капитала на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
ЕМКА АД-Севлиево представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 12.06.2018 г. от 11.00 часа в гр. Севлиево,  ул. Н. Петков № 30.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ЕМКА АД-Севлиево (57E), както следва:
ЕМКА АД-Севлиево (57E) свиква ОСА на 12.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Н. Петков 30, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Избор на Одитен комитет, определяне на мандат и възнаграждения на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Разпределя печалбата за 2017 г. в размер на 3 396 572.91 лв., както следва:  Разпределя от чистата печалба 1 584 636.13 лв. за изплащане на дивидент, а остатъкът от печалбата в размер на 1 811 936.78 лв. оставя като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Проект за решение:
ОСА увеличава капитала на Дружеството от 21 505 776 лв. на 21 720 776 лв. чрез издаване на 215 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Право да запишат акции от новата емисия имат всички членове на СД, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции и други ръководители на отдели в дружеството към датата на Общото събрание. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции. Начална дата на записване на акциите: 09.07.2018 г. Крайна дата на записване на акциите: 08.08.2018 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2018 г.;
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 25.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно  ОСА на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC), както следва:
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Добруджа 6, ет. 3, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Определяне мандат на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промяна на адреса на управление на Дружеството на: гр. София, ул. Добруджа № 6, ет. 4;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: отчетената печалба за 2017 г. в размер на 96 303.32 лв. да се използва за покриване на загуби от предходни години;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2018 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News