Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

20-07-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 23.07.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
20-07-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Синтетика АД-София (0SYA)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. от Юробанк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003123, издадени от Синтетика АД-София (0SYA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
20-07-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Спарки Елтос АД-Ловеч (SL9)
В БФБ АД са постъпили допълнителни материали и актуализирана Покана за провеждане на редовно ОСА на Спарки Елтос АД-Ловеч (SL9), както следва:
Спарки Елтос АД-Ловеч (SL9) свиква ОСА на 25.07.2018 г. от  09.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Кубрат  9, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: ОСА не приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г. поради липса на одиторска заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.;
- Консолидирани доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г. и 2017 г. ОСА не приема годишни консолидирани доклади на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г. и през 2017 г., поради липса на одиторски заверки на годишните консолидирани финансови отчети за 2016 и 2017 г.
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Предложение за решение:  ОСА не приема одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклад на регистрирания одитор, поради липса на одиторски доклад и заверка;
- Приемане на консолидирани годишни отчети на дружеството за 2016 г. и 2017 г. Предложение за решение: ОСА не приема одитирани годишни консолидирани финансови отчети на дружеството за 2016 г. и 2017 г. и съответните доклади на регистрирания одитор, поради липса на одиторски заверки и доклади на регистрирания одитор.
- Доклади на регистрирания одитор;
- Изслушва и приема за сведение доклад на Одитния комитет;
- Изслушва и приема за сведение доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на доклад на Надзорния съвет  за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Допълнителни точки към дневния ред, по предложение на акционера Спарки Груп АД:
- Освобождаване на членовете на Надзорния съвет на дружеството.;
- Избор на нов НС на дружеството за нов петгодишен мандат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.08.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.07.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
20-07-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKX)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKX), емисия с ISIN код – BG2040016219, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 27.07.2018 год.;
- Купон: 2.25 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 26.07.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 23.07.2018 год.;
20-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: 235 Холдингс АД-София (94G)
С договор за покупко-продажба на дялове от 26.06.2018 г., 235 Холдингс АД придоби 100% от дяловете от капитала на 235 Дивелъпмънтс ЕООД. Едновременно със закупването на дяловете, 235 Холдингс АД извърши увеличение на капитала на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-07-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.07.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        13596.65      18          15.15      23.29
19-07-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Нео Лондон Капитал АД-София (178B)
На проведено редовно ОСА от 16.07.2018 г. на Нео Лондон Капитал АД-София (178B) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Промяна в адреса на управление на Дружеството на: гр. София - 1618, бул. Братя Бъкстон № 40;
- Промени в устава на дружеството;
- Не разпределя печалба за 2017 г.;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-07-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
ЕМКА АД-Севлиево  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-07-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
На основание чл. 73, ал. 2 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 9 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе, борсов код P0W1, ISIN код BG2100022131, от 10:55 ч. до края на търговската сесия на 19.07.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено плащане с падеж 20.06.2018 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
19-07-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL)
Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-07-2018 - Лихвено плащане

В БФБ АД е постъпило уведомление от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) за извършено лихвено плащане, дължимо към 20.06.2018 г., по емисия облигации, издадени от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1), с ISIN код BG2100022131. В тази връзка БФБ АД Ви уведомява, че считано от 20.07.2018г. се възстановява начисляването на лихва на Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе.

19-07-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) уведомява, че на 19.07.2018 г. е извършил девето лихвено плащане по облигационна емисия с ISIN код BG2100022131, дължимо към 20.06.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г. на английски език.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-07-2018 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 11.05.2018 г. и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК на интернет страниците на избраната електронна медия ЕкстриНюз (www.x3news.com), на Емитента (www.sopharma-imoti.com) и на упълномощения инвестиционен посредник (www.sis.bg) на 13.07.2018 г. относно увеличаването на капитала на Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6), с нареждане на Директора по търговия, на основание чл. 32, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса АД, БФБ АД допуска до търговия следната емисия права:
- Брой акции преди увеличението: 20 103 965;
- Брой издадени права: 20 103 965;
- Брой акции, предложени за записване: 850 000;
- Номинална стойност на акция: 1.00 лв.;
- Емисионна стойност на акция: 6.50 лв.;
- Съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 23.652/1;
- Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 23.652, като при получаване на число, което не е цяло, резултатът се закръгля към по-малкото цяло число;
- Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 425 000 нови акции;
- Борсов код на издадените права: 6S64;
- ISIN код на издадените права: BG4000010182;
- LEI код на емитента: 8945008OK90PXHE1RL82;
- Пазарна партида (лот): 1 (едно) право;
- Валута на търговия: лева;
- Минимална стъпка на котиране: 0.001;
- Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 0.0100;
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 31.07.2018 г.;
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 13.08.2018 г.;
- Начална дата за прехвърляне на правата: 31.07.2018 г.;
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 15.08.2018 г.;
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 22.08.2018 г.;
- Начална дата за записване на акции от увеличението: 31.07.2018 г.;
- Крайна дата за записване на акции от увеличението: 07.09.2018 г.;
- Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП София Интернешънъл Секюритиз АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 20.07.2018 г. (петък);
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 18.07.2018 г. (сряда).
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-07-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/1.95 Gov 20270725 (BLKY)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/1.95 Gov 20270725, борсов код BLKY, ISIN код BG2040017217, за търговската сесия на 20.07.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 25.07.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.
19-07-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 18.07.2018 г. в дружеството е получено уведомление от М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.  
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-07-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 19.07.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        13760.90      19          15.30      23.29
18-07-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81)
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-07-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4)
На проведено редовно ОСА от 16.07.2018 г. на Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4) са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Приема решение печалбата за 2017 г., в размер на 426 000 лв., да остане неразпределена;
- Променя адреса на управление на дружеството на гр. София 1700, бул. Симеоновско шосе № 85з, вх. А, офис 9.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-07-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKY)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKY), емисия с ISIN код – BG2040017217, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 25.07.2018 год.;
- Купон: 1.95 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 24.07.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 19.07.2018 год.;
18-07-2018 - Амортизационно плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F), ISIN код BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 29.07.2018 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 290000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 50;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 23.07.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 19.07.2018 год.;
- След 29.07.2018 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 3480000;
- Сделки на Борсата, сключени след 19.07.2018 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 600 .
18-07-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София, (9K2F), емисия с ISIN код – BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 29.07.2018 год.;
- Купон: 3m EURIBOR + 3.95 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 23.07.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 19.07.2018 год.;
18-07-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ДИТ Пропърти АДСИЦ-София (DVV)
ДИТ Пропърти АДСИЦ-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 15.07.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 18.07.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        14013.20      19          15.75      23.29
17-07-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7)
На проведено на 29.06.2018 г. редовно ОСА на Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0477 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 03.08.2018 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и ОББ АД;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 13.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс Груп Холд АД подписа договор за благоустрояване на междублокови пространства в Асеновград на стойност 5 млн. лв.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Монбат АД-София (5MBА)
Уведомление за лихвено плащане по емисия облигации, ISIN BG2100023170, издадена от Монбат АД
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Регала Инвест АД-Варна (RGL)
Уведомление от Росим ЕООД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2018 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент за права, на следната емисия права:
- Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София;
- ISIN код на издадените права: BG4000010182;
- Борсов код на издадените права: 6S64;
- Брой издадени права: 20 103 965;
- Брой акции, предложени за записване: 850 000;
Проспектът за увеличението на капитала може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4)
Уведомление за промени в устава на Първа инвестиционна банка АД, обявени в Търговския регистър.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/2.5 Gov 20190122 (BLKG)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/2.5 Gov 20190122, борсов код BLKG, ISIN код BG2030014117, за търговската сесия на 18.07.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 22.07.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.
16-07-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 17.07.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        13797.15      19          15.70      23.29
16-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Албена АД-к.к. Албена (6AB)
Уведомление за действащите членове на Съвета на директорите на Дружеството и разпределението на функциите им.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)
На 13.07.2018 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията по партидата на Българо-американска кредитна банка АД е обявен изменен и допълнен Устав на БАКБ АД.
Измененията и допълненията в Устава на БАКБ АД са приети по решение на Общото събрание на акционерите на БАКБ АД, проведено на 15.06.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-07-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Във връзка с решението за разпределяне на дивидент за 2017 г., взето на проведеното на 21.06.2018 г. ОСА на Трейс груп холд АД-София (T57), дружеството уведомява, че началната дата за изплащане на дивидента се променя на 20.08.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC)
Уведомление за промени, обявени по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 11.07.2018 г., а именно:
- Нов адрес: гр. София-1000, ул. Добруджа 6, ет. 4;
- Промени в устава.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-07-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Химснаб България АД-София (58E)
На проведено редовно ОСА от 16.07.2018 г. на Химснаб България АД-София (58E) са взети следните решения:
- Приема докладите /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Приема докладите на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2018 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат: Не разпределя дивидент за 2017 г. и оставя печалбата за 2017 г. неразпределена;
- Приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-07-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
На проведено на 15.06.2018 г. ОСА на  Софарма АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.11 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 23.07.2018 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и клоновете на Юробанк България АД
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 29.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6)
Адванс Терафонд АДСИЦ - Месечен бюлетин юни 2018г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-07-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Холдинг Варна АД-Варна  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-07-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKG)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKG), емисия с ISIN код – BG2030014117, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 22.07.2018 год.;
- Купон: 2.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 20.07.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 17.07.2018 год.;
16-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY)
Ес Ви Ес АД (член на съвета на директорите на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ) придоби общо 173 995 бр. акции от капитала на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, с което участието му нарасна до 21.30%.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Булгартабак-холдинг АД-София (57B)
На 12.07.2018 г. в Бугартабак – Холдинг АД е постъпило Уведомление от БТ Инвест ГмбХ (BT Invest GmbH) – Австрия за разкриване на дялово участие в публично дружество по реда на чл. 145 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Булгартабак-холдинг АД-София (57B)
На 12.07.2018 г. в Бугартабак – Холдинг АД е постъпило Уведомление от Щига Анщалт (Stiga Anstalt) – Лихтенщайн за разкриване на дялово участие в публично дружество по реда на чл. 145 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Булгартабак-холдинг АД-София (57B)
На 12.07.2018 г. в Бугартабак – Холдинг АД е постъпило Уведомление от Удфорд Естаблишмент (Woodford Establishment) – Лихтенщайн за разкриване на дялово участие в публично дружество по реда на чл. 145 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News