Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C)
Уведомление за изплатени лихви по емисия облигации, издадени от Холдинг Варна АД-Варна (5V2C), емисия с ISIN код BG2100012140:
- Сума за една облигация: 54 евро;
- Обща сума на лихвено плащане: 648 000 евро.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе, (P0W1), емисия с ISIN код – BG2100022131, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 20.12.2017 год.;
- Купон: 4.75 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 15.12.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 13.12.2017 год.;
11-12-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 12.12.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                       679361.55      20          33.80      21.96
6C4  Химимпорт АД-София                                      17120.00      18          17.80      23.75
11-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
Във връзка с настъпване на десетото лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с емитент Авто Юнион АД, ISIN BG2100025126, Дружеството уведомява за следното:
- Обща сума на лихвено плащане: 187 512.33 лв.;
- Дължима лихва по една облигация: 27.5753 лв.;
Дължимата лихва в размер на 187 512.33 лв. ще бъде налична по сметката на Централен Депозитар АД  на 11.12.2017 г. (понеделник).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Реал Финанс Високодоходен Фонд от 11.12.2017
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-12-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA)
На проведено на 08.12.2017 год. ОС Oблигационерите от с ISIN код BG2100003131, издадени от ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA), са взети следните решения:
- Приема предоговаряне на част от условията на емисията, както следва:
1. Срокът на емисията се удължава с 36 месеца;
2. Падежът на плащане на главницата се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж – 18.02.2021 г.;
3. За новия срок на облигационния заем фиксирания лихвен купон се определя на 5%;
4. Лихвените плащания се дължат за новия удължен срок на емисията, като се приема нов погасителен план, както следва:
Дата / Лихвено плащане  (лв.) / Главнично плащане (лв.)
18.08.2018 / 100 169.86 / 0
18.02.2019 / 101 830.14 / 0
18.08.2019 / 100 169.86 / 0
18.02.2020 / 101 830.14 / 0
18.08.2020 / 100 448.09 / 0
18.02.2021 / 101 551.91 / 4 040 000
5. Всички останали условия по издадената от ТЕЦ Марица 3 АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са първоначално уговорени.
Протоколът от ОСO на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-12-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Азалия I ЕАД-Варна (1AZA)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Азалия I ЕАД-Варна (1AZA), ISIN код BG2100023113, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 15.12.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 499999.98;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 83.33333;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 14.12.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 12.12.2017 год.;
- След 15.12.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 5250000;
- Сделки на Борсата, сключени след 12.12.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 875 .
11-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Азалия I ЕАД-Варна (1AZA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Азалия I ЕАД-Варна, (1AZA), емисия с ISIN код – BG2100023113, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 15.12.2017 год.;
- Купон: 4.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 14.12.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 12.12.2017 год.;
08-12-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 11.12.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                       686674.40      20          34.90      20.17
6C4  Химимпорт АД-София                                      17164.20      18          18.05      23.75
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID)
Във връзка с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2017 г. за обратно изкупуване на акции, Управителният съвет на Индустриален холдинг България АД уведомява, че избраният инвестиционен посредник за обратно изкупуване на собствени акции е Банка ДСК ЕАД.
Броят акции, които могат да се изкупят за 2017 г. е до 3% от регистрирания капитал на Дружеството, който към момента е 77 400 643 броя акции, а именно 2 322 019  броя акции.
08-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Булгарплод-София АД-София (BULA)
Уведомление от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100012116, издадени от Булгарплод-София АД-София (BULA) относно:
Съгласно предоставената от емитента информация, дружеството не е извършило  дължимото на 06.12.2017г. тринадесето по ред купонно плащане в размер на 75 205.48 лева.
08-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Уведомление от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017131, издадени от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA), относно:
Съгласно предоставената на 07.12.2017 година от емитента информация, дружеството не е извършило  дължимото на 04.12.2017 г. осмо по ред купонно плащане в размер на 90 577 лева.
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
На основание чл. 100к., ал. 1 от ЗППЦК уведомяваме, че на 08.12.2017 година в Софарма АД постъпиха две уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от Ромфарм компани ООД за продажба на акции от капитала на Софарма АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
На 08.12.2017 г. по партидата на Енергоремонт-Холдинг АД в Търговския регистър са вписани следните промени:
- Фирмата на дружеството е Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД;
- Седалището и адресът на управление на дружеството са преместени в гр. София  1408, р-н Триадица, ул. Димитър Манов № 10, Административна сграда;
- Избран е нов член на Управителен съвет- Александр Амаури, освободени са като членове на Съвета Иван Личев и Христо Димитров. Актуалният състав на Съвета е: Теодор Осиковски, Росен Христов и Александр Амаури;
- Избрани са нови членове на НС - Хезел Руурд Ван Риел, Жил Александр Люсиен Рейнаерт, освободени са членовете на НС Николай Радославов Райчев и Алипи Петров Алипиев. Съставът на Надзорния съвет е: Хезел Руурд Ван Риел, Жил Александр Люсиен Рейнаерт и Валентин Иванов Димитров;
Дружеството се представлява от Теодор Росенов Осиковски и Александр Амаури заедно.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Корекция на уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомяваме Ви, че на 08.12.2017 година в „Софарма” АД постъпиха две Уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Ромфарм компани” ООД за продажба на акции от капитала на “Софарма” АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД информира, че на 7 декември 2017 изкупи обратно 105 844 собствени акции представляващи 0.0785%  от капитала на Дружеството, на обща стойност 451 979.92 лв. при средна цена 4.27 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  8 882 629, представляващи 6.590% от акционерния капитал на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД информира, че на 6 декември 2017 изкупи обратно 2 691 292 собствени акции представляващи 1.997% от капитала на Дружеството, на обща стойност 11 491 816.84 лв. при средна цена 4.27 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  8 776 785, представляващи 6.511% от акционерния капитал на Дружеството. С тези сделки Софарма АД преминава прага от 5% за обратно изкупени собствени акции.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 08.12.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                       686465.25      20          36.25      19.15
6C4  Химимпорт АД-София                                      18222.85      18          18.25      23.75
07-12-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
На проведено извънредно ОСА от 07.12.2017 г. на ЕМКА АД-Севлиево (57E) са взети следните решения:
- Избира регистриран одитор;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Елфарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД информира, че на 6 декември 2017 изкупи обратно 3 061 292 собствени акции представляващи 2.271%  от капитала на Дружеството, на обща стойност 13 071 716.84 лв. при средна цена 4.27 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 146 785, представляващи 6.786% от акционерния капитал на Дружеството. С тези сделки Софарма АД преминава прага от 5% за обратно изкупени собствени акции.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Прекратяване на достъпа до търговия на борсов посредник

Във връзка с подадено от ТБ Юробанк България АД заявление, БФБ-София АД прекратява правата на Диана Тодорова Динева за достъп до търговската система на “БФБ-София” АД, считано от 08.12.2017 г.
07-12-2017 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации, както следва:
- Емитент: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна;
- ISIN код на емисията: BG2100009179;
- Размер на емисията: 10 000 000 евро;
- Брой облигации: 10 000;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 евро;
- Присвоен борсов код: 6SBA
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD)
Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Уведомление за вписване в Търговския регистър на оттегляне на пълномощията на прокурист на дъщерно дружество на Алтерко АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1)
Уведомление за лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100017156, издадени от Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
На заседание, проведено на 6 декември 2017 г., Управителният съвет на Варшавската фондова борса прие решение №142/2017, с което допуска до търговия на Основен пазар 52 012 288 акции от капитала на Еврохолд България АД, считано от 8 декември 2017 г. С приключване на тази процедура всичките 161 345 000 акции на дружеството са допуснати до търговия и на Варшавската фондова борса.
Компанията е в процедура по ново увеличение на капитала на Българска фондова борса - София, като след приключването й ще бъдат предприети действия за регистрация на новите акции от увеличението на Варшавската фондова борса.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Булгарплод-София АД-София (BULA)
Уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж на 06.12.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 07.12.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                       561371.90      20          32.75      15.70
6C4  Химимпорт АД-София                                      57268.80      18          17.60      23.75
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския Парламент и на съвета от 16 април 2014 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД информира, че от 1 до 5 декември 2017 година изкупи обратно 924 732 собствени акции представляващи 0.686%  от капитала на Дружеството, на обща стойност 3 948 605.64 лв. на БФБ – София АД, при средна цена 4.27 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  6 085 493, представляващи 4.51% от акционерния капитал на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Елфарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - коригирано съобщение.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Монбат АД публикува съобщение съгласно чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от ТБ Инвестбанк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017164, издадени от Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A)
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
06-12-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Във връзка с решение на Съвета на директорите от 10.10.2017 г. и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно: публикация във вестник Капитал Дейли от 05.12.2017 г., публикации на интернет страниците на информационните агенции www.x3news.com и www.investor.bg от 05.12.2017 г., и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник от 05.12.2017 г., относно начало на публично предлагане на до 30 000 броя безналични, лихвоносни конвертируеми, свободнопрехвърляеми и необезпечени облигации от Монбат АД, с нареждане на Директора по търговия, на основание чл. 32, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, БФБ-София АД допуска до търговия следната емисия права:
- Брой акции: 39 000 000;
- Брой издадени права: 39 000 000;
- Брой конвертируеми облигации, предложени за записване: 30 000;
- Номинална стойност: 1 000 евро;
- Емисионна стойност: 1 000 евро;
- Съотношение между издадените права и новите облигации: право/облигации: 1300/1;
- Всяко лице може да запише най-малко 1 конвертируема облигация и най-много такъв брой конвертируеми облигации, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 1 300. В случай че издадените или придобити от едно лице права, не са кратни на 1 300, броят конвертируеми облигации, които притежателят има право да запише се закръгля до по-малкото цяло число;
- В случай че до крайния срок на подписката не бъдат записани 15 000 броя конвертируеми облигации, подписката ще се счита за неуспешна;
- Борсов код на издадените права: 5MBM;
- ISIN код на издадените права: BG4000013178;
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 13.12.2017 г.;
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 21.12.2017 г.;
- Начална дата за прехвърляне на правата: 13.12.2017 г.;
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 28.12.2017 г.;
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 05.01.2018 г.;
- Начална дата за записване на конвертируеми облигации: 13.12.2017 г.;
- Крайна дата за записване на конвертируеми облигации: 19.01.2018 г.;
- Упълномощен борсов член: ИП Елана Трейдинг АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: Уникредит Булбанк АД;
- Право да запишат конвертируеми облигации имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 12.12.2017 г. (вторник);
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да запише конвертируеми облигации, е 08.12.2017 г. (петък).
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Елфарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от  Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл.19 на Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
05-12-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 06.12.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                       326299.65      20          25.75      15.70
6C4  Химимпорт АД-София                                     131349.70      18          17.45      23.75
05-12-2017 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 62/05.12.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН от 01.12.2017 г. относно вписване на последваща емисия от акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard” последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5);
- ISIN код на емисията: BG1100027983;
- Размер на емисията преди увеличението: 20 000 000 лв.;
- Размер на увеличението: 16 852 997 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 36 852 997 лв.;
- Брой акции след увеличението: 36 852 997;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
- Вид акции: обикновени поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 07.12.2017 г. (четвъртък).
05-12-2017 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 62/05.12.2017 г. е взето следното решение:
На основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от част III „Правила за допускане до търговия” от Правилника за дейността на БФБ-София АД, Съветът на директорите окончателно прекратява регистрацията на емисията облигации, както следва:
- Емитент: Енерго-Про Варна ЕАД;
- Борсов код на емисията: 8EVA;
- ISIN код на емисията: BG2100018162;
- Основание за прекратяване: Извършено пълно предсрочно погасяване на облигационния заем на 14.12.2017 г.;
- Регистрацията на емисията се прекратява, считано от 06.12.2017 г.;
- Последната дата за сключване на сделки с емисията е 05.12.2017 г.
05-12-2017 - Регистрация на финансови инструменти

Във връзка с подадено заявление по чл. 4, ал. 3 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа, с нареждане на Директора по търговия, на основание чл. 6, ал. 4 от същите, допуска до търговия преотворена емисия Държавни ценни книжа, както следва:
- Наименование на емисията в системите на БФБ: Bulgaria/0.8 Gov 20250327;
- ISIN код на емисията: BG2040117215;
- Борсов код на емисията: BLKZ;
- Дата на падеж: 27.03.2025 г.;
- Стар номинал на емисията: 170 000 000 лева;
- Нов номинал на емисията: 250 000 000 лева;
- Размер на емисията в обращение след промяната: 250 000 000 лева;
- Дата на въвеждане за търговия на нов номинал: 06.12.2017 г. (сряда).
05-12-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от ТБ Тексим банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Авто Юнион АД-София (8AVB), ISIN код BG2100025126.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
05-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК от Софарма АД относно сделка, след която притежава 6 087 911 бр. акции, или 32.49% от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
05-12-2017 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Българска Фондова Борса - София АД обявява конкурс за длъжността Експерт в дирекция "Търговия, емитенти и членство"

Изисквания към кандидатите:

· Икономическо направление, квалификационна степен "Бакалавър";
· Общи познания на нормативната уредба в областта на капиталовите пазари;
· Аналитични математически умения;
· Умения за работа в екип;
· Отличен английски език - писмено и говоримо;
· Висока степен на компютърна грамотност;
· Владеенето на немски език е предимство;
· Лиценз за инвестиционен консултант или взет изпит за Chartered Financial Analyst (CFA), Level 1 е предимство;

Какво предлагаме:

· Възможност за обучение и професионално развитие;
· Работа в предизвикателен и динамичен сектор;
· Конкурентно възнаграждение;

Кандидатите следва да изпратят подробна автобиография, мотивационно писмо и поне една препоръка в запечатан плик на адрес: гр.София 1000, ул. ''Три Уши" №6, на вниманието на г-жа Г. Пападопулу, в срок до 03.01.2018г.

Документи за кандидатстване не се връщат. Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.
05-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
05-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК от Софарма АД относно промяна в дяловото й участие в капитала на Доверие Обединен Холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
05-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Авто Юнион АД-София, (8AVB), емисия с ISIN код – BG2100025126, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 10.12.2017 год.;
- Купон: 5.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 08.12.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 06.12.2017 год.;