Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 24.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        31714.05      20          33.15      15.68
6C4  Химимпорт АД-София                                      17123.75      20          17.20      23.75
23-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
ЕМКА АД-Севлиево  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Получено уведомление от Тексим Банк АД по чл.19 от Регл. 596/2014 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Регала Инвест АД-Варна (RGL)
На 23.10.2017 г. в Регала Инвест АД са получени уведомления от Росим ЕООД и Сир ЕООД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД.  
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (4O1)
През изминалата седмица Проучване и добив на нефт и газ АД приключи процедурата по изплащането на брутен дивидент на акционерите на дружеството за финансовата 2016 година, като на акционерите беше  разпределена общата брутна сума в размер на 3 546 137.98 лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
Уведомление относно забавяне на изплащане на лихви и главници по купонно плащане с настъпил падеж на 22.10.2017 г. по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, емитирани от Балканкар Заря АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-10-2017 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

Емитент: ЗД Евро инс АД-София (5IC)
Поради отписване като публично дружество от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисия за финансов надзор, на дружество, чиято емисия акции участва в базата на официален индекс на БФБ-София АД, на основание чл. 39, ал. 3, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, търговията с акции от емисията на ЗД Евро инс АД, ISIN код BG1100081055, борсов код 5IC, се спира временно, считано от 23.10.2017 г. до окончателното прекратяване на  регистрацията на емисията на Сегмент акции Standard на Основния пазар, считано от 25.10.2017 г. (сряда).
23-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите  резултати  на  най-значителните  предприятия  от  портфейла  на  холдинга  към 3 септември 2017 г. и прогнози за продажбите към 31.10.2017 г., се казва в публикуваното писмо. Консолидираните продажби към края на третото тримесечие на 2017 година бележат повишение с 11.77% в сравнение с продажбите от началото на 2016 година. Предвиждаме към края на октомври продажбите да достигнат близо 180 млн. лева, с 12.88% по-високи спрямо същия период на 2016 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ)
От 1 ноември 2017 г. ЧЕЗ Електро България АД  предприема структурни промени, като следствие на приети решения на ОСА от 29.06.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 23.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        32584.55      20          35.35      15.68
6C4  Химимпорт АД-София                                      17871.20      20          18.70      23.75
20-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)
На 19.10.2017 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, бяха вписани промени в състава на Надзорния съвет на „Българо-американска кредитна банка“ АД, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 29.09.2017 г., както следва:
- Освобождаване на Джейсън Лайл Кук от длъжност като член на Надзорния съвет на БАКБ АД;
- Избор на Серж Лиоути за член на Надзорния съвет с мандат до 10.05.2021 г.;
След вписване на горните обстоятелства, Надзорният съвет на БАКБ АД се състои от трима члена с мандат до 10.05.2021 г., както следва: Цветелина Бориславова Карагьозова, Мартин Бойчев Ганев, Серж Лиоути.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Соларпро холдинг АД-София (0S8)
На 19.10.2017 г. на основание чл.145, ал.1 от ЗППЦК Алфа Финанс Холдинг ЕАД  уведоми Соларпро Холдинг АД относно извършени от свързани с него лица сделки с акции на публичното Дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        33377.80      20          37.60      15.68
6C4  Химимпорт АД-София                                      18038.35      20          19.10      23.75
19-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2A)
Уведомление за изплатени лихви и главница по облигационна емисия с ISIN код BG2100033062:
- дата на падеж: 18.10.2017 г.;
- дата на плащане: 19.10.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-10-2017 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 52/19.10.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 3 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД, на основание чл. 33, ал. 8 от същите, променя параметрите на допусната до търговия на Сегмент за облигации на БФБ-София АД, емисия облигации, както следва:
- Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB);
- ISIN код на емисията: BG2100002125;
- Дата на падеж: 21.02.2021 г.;
- Крайна дата за търговия: 15.02.2021 г.;
- Лихвен процент по емисията, считано от 21.02.2018 г.: 9.5% на годишна база;
- Погасяване на заема: еднократно на датата на падежа;
- Дата на отразяване на промените в параметрите на емисията: 23.10.2017 г. (понеделник)
19-10-2017 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

На основание чл. 39, ал. 3, т. 2 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, считано от 24.10.2017 г. се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент за облигации, на следната емисия облигации:
- Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София;
- Борсов код на емисията: 9FBD;
- ISIN код на емисията: BG2100021125;
- Основание за прекратяване: Падеж на емисията на 01.11.2017 г.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 23.10.2017 г. (понеделник).
19-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Получено уведомление от Тексим Банк АД по чл.19 от регламент 596/2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 за получени уведомления от Холдинг Варна АД (5V2) относно сключени сделки с акции от капитала на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-10-2017 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации, както следва:
- Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София;
- ISIN код на емисията: BG2100002174;
- Размер на емисията: 10 000 000 лв.;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 лв.;
- Брой облигации: 10 000;
- Присвоен борсов код: 5EKA;
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор с Община Русе (възложител), относно:
-  изграждане на пешеходна връзка - надлез, между кварталите "Родина 3" и "Чародейка" и
- реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при Математическа гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 19.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        34564.70      20          41.15      15.68
6C4  Химимпорт АД-София                                      17891.95      20          19.80      23.75
18-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA)
Корекция (относно поредност на лихвено плащане) в съобщение по облигационна емисия ISIN код BG210000313, издадена от ТЕЦ Марица 3 АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Формопласт АД-Кърджали (4F8A)
Уведомление за плащания с падеж 19.10.2017 г. по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100016125, както следва:
- Главнично плащане в размер на 5 000 000 лв.;
- Лихвено плащане в размер на 162 945 лева.
Дължимите суми ще бъдат налични по  сметките на Централен депозитар на 19.10.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA)
Дружеството съобщава, че към датата на настоящото уведомление, е извършило лихвени плащания по облигационна емисия с ISIN код BG2100003131 както следва:
- Седмо лихвено плащане с падеж 18.08.2016 г. - в размер на 130 583 лв.;
- Осмо лихвено плащане с падеж 18.02.2017 г. - в размер на 132 379 лв.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F), ISIN код BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 29.10.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 290000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 50;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 23.10.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 19.10.2017 год.;
- След 29.10.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 4350000;
- Сделки на Борсата, сключени след 19.10.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 750 .
18-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София, (9K2F), емисия с ISIN код – BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 29.10.2017 год.;
- Купон: 3m EURIBOR + 3.95 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 23.10.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 19.10.2017 год.;
17-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс Груп Холд АД подписа договор за изпълнение на обект Механизирано подновяване на железния път в отсечката Змейово – Стара Загора. Стойността на договора е в размер на 10 428 178.66 лева, а финансирането е със средства от бюджета. Срокът за изпълнение на договора е 7 месеца.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Друга информация

Емитент: Унипак АД-Павликени (3U9)
В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно отправено от Форт ООД предложение на основание чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК, както следва:
На 11.10.2017 г. при  Унипак АД-Павликени е получено уведомление от Форт ООД за резултатите от изкупуването на акциите, в съответствие с предложение по чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК:
- Предложителят Форт ООД е изкупил всички акции с право на глас в общото събрание на Унипак АД на цена 9,84 лв. на акция.
- Изкупени са общо 67 939 броя акции от 241 акционери.
В съответствие с одобреното Предложение по чл. 157а ЗППЦК, Форт ООД, чрез Елана Трейдинг АД, обслужващ предложението инвестиционен посредник, е превел необходимата сума към „Централен депозитар“ АД, който от своя страна е разпредилил паричните средства за изкупуване на акциите, както следва:
- на акционерите – клиенти на инвестиционни посредници по съответните сметки при попечителите,
- на акционерите, чиито  акции са регистрирани по лични сметки в „Централен депозитар“ АД  по специална банкова сметка открита на името на Предложителя в „УниКредит Булбанк АД“ в срок до 16.10.2022 г.. Банката ще изплаща на отделните акционери дължимите суми във връзка с продажбата на техните акции, както и ще осъществява контрол по извършените плащания.
17-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 18.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        39060.80      20          49.55      15.68
6C4  Химимпорт АД-София                                      16148.65      20          21.00      23.75
17-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Промяна в състава на Управителния съвет на дружеството съгласно решение на Надзорния съвет.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Юрий Гагарин АД-Пловдив (4PX)
Уведомление за решение на Съвета на директорите на Юрий Гагарин АД относно продажба на недвижим имот в гр. София, собственост на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на английски език.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA)
На основание на чл.100б, ал. 7 от ЗППЦК, Енерго-Про Варна ЕАД, в качеството си на емитент на емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100018162 оповестява информационен документ, съдържащ актуална информация за всички условия на Емисията съгласно решенията на Общото събрание на облигационерите от 12.10.2017 г., и решение на едноличния собственик на капитала на Емитента - Енерго-Про а.с. (Energo - Proa.s.) от 16.10.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA)
На основание на чл.100с, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Енерго-Про Варна ЕАД уведомява за следното:
В съответствие с условията на емисия с ISIN код BG2100018162, и въз основа на взети решения на проведеното ОС Облигационерите на 12.10.2017 г., на Емитента се предоставя допълнителна възможност за упражняване на предвидената в емисията кол опция (допълнителна кол опция), при определени условия.
На 16.10.2017 г. едноличният собственик на капитала на Емитента -  Енерго-Про а.с. (Energo - Proa.s.) е взел решение за  одобрение на взетите от ОСО решения, с които същите се считат за окончателно приети.
Към настоящото уведомление е приложен протокол с решението на едноличния собственик на капитала.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News