Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH)
Феникс Капитал Холдинг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Булгартабак-холдинг АД-София (57B)
Булгартабак-холдинг АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH)
Феникс Капитал Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA)
Евролийз груп ЕАД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Евролийз Ауто ЕАД-София представи тримесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 31-03-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100010151.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Евролийз Ауто ЕАД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс груп холд АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Холдинг Варна АД-Варна публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA)
Евролийз груп ЕАД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD)
Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
Сирма Груп Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Холдинг Варна АД-Варна  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Формопласт АД-Кърджали (4F8)
Формопласт АД-Кърджали  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Пазарната капитализация на "БФБ-София" АД достигна 10.39 милиарда лева в края на първото тримесечие на 2017 г., което представлява ръст от 7.3% в сравнение със стойността от 9.68 милиарда лева от началото на годината. Най-голям ръст от 16.46% бе отчетен в капитализацията на дружествата, търгувани на Сегмент акции Premium.
Стойностите на всички индекси на БФБ-София се повишиха през първото тримесечие. Най-голямо в процентно отношение бе нарастването от над 12% в стойността на BGBX40.
През първото тримесечие на тази година приходите от основна дейност на "БФБ-София" АД нараснаха спрямо съответния период на 2016 година с 16.26%, което се дължи основно на увеличение в приходите от Комисионни за сделки на Борсата.
Отчетът на "БФБ-София" АД за първото тримесечие на 2017 година може да намерите на уебсайта на Борсата.
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)
Специализирани логистични системи АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 02.05.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        7638.40      20          19.15      52.13
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   18834.00      19          17.55      15.00
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                            125065.35      20          25.70      48.23
6C4  Химимпорт АД-София                                      34322.55      20          29.05      23.75
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72)
Агрия Груп Холдинг АД-Варна публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Албена АД-к.к. Албена (6AB)
Албена АД-к.к. Албена  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Химимпорт АД-София (6C4)
Химимпорт АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7)
Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N)
Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF)
Българо-американска кредитна банка АД публикува отчет по чл. 100б от ЗППЦК за изпълнение на задълженията на Българо-американска кредитна банка АД по условията на Осмата емисия ипотечни облигации на БАКБ АД, ISIN BG2100006142, към 31 март 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)
БАКБ публикува предварителните си индивидуални и консолидирани финансови отчети към 31 март 2017 г., заедно със съответните Междинни доклади за дейността и Писмо до акционерите.
По неодитирани данни към 31 март 2017 г. БАКБ АД отчита резултати за трите месеца на 2017 г., както следва:
•       Нетна печалба на неконсолидирана основа в размер на 2,350 хил. лв.;
•       Нетна печалба на консолидирана основа в размер на 2,491 хил. лв.;
Подробната информация за тези резултати е достъпна на интернет страницата на БАКБ.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
Синтетика АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH)
Инвестиционна Компания Галата АД-Варна  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София представи шестмесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 31-03-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100006142.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A)
ВЕИ проджект АД-Цапарево  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на банка)

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на банка)

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Булгарплод-София АД-София (BULA)
Булгарплод-София АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Топливо АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A)
ВЕИ проджект АД-Цапарево представи тримесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 31-03-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100021117.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ)
ЧЕЗ Електро България АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Булгарплод-София АД-София (BULA)
Булгарплод-София АД-София представи тримесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 31-03-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG100012116 .
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Уведомление за допусната техническа грешка в счетоводния баланс към 31.03.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Холдинг Нов Век АД-София (6N3)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Холдинг Нов Век АД-София (6N3), както следва:
Холдинг Нов Век АД-София (6N3) свиква ОСА на 29.05.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 51, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат съгласно приложените материали;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.06.2017 г. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.05.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
28-04-2017 - Прекратяване на достъпа до търговия на борсов посредник

Поради прекратяване на трудово - правните взаимоотношения между ИП Инвестбанк АД и Николай Ваньов, БФБ-София АД спира правата на Николай Ваньов за достъп до търговската система на “БФБ-София” АД, считано от 02.05.2017 г.
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6)
Адванс Терафонд АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Албена АД-к.к. Албена (6AB)
Албена АД-к.к. Албена публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Билборд АД-София (5BP)
Билборд АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
Авто Юнион АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина Холд АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
Хидроизомат АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 20/28.04.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 19, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД на основание чл. 31, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, следната емисия:
- Емитент: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна;
- ISIN код на емисията: BG2100018162;
- Размер на емисията: 130 000 000 евро;
- Брой облигации: 1 300 облигации;
- Номинална стойност на една облигация: 100 000 евро;
- Валута на издаване: евро;
- Пазарна партида: един лот = 1 бр. облигации;
- Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/;
- Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката;
- Паричният сетълмент по сделката се извършва в български лева, по обменния курс на БНБ към датата на сключване на сделката.
- Вид облигации: обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и обезпечени;
- На емисията се присвоява борсов код: 8EVA;
- Дата на въвеждане за търговия: 05.05.2017 г. /петък/;
- Крайна дата за търговия: 30.10.2023 г.
- Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия е 100 % от номинала.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
- Емисията облигации е първа по ред, издадена от емитента;
- Годишен лихвен процент: 3.50%;
- Дата на издаване: 08.11.2016 г.;
- Дата на падеж: 08.11.2023 г.;
- Лихвена конвенция: Act/Act;
- Погасяване на заема: чрез амортизация;
- Начин на амортизация: на пет различни вноски, дължими на датите на последните пет лихвени плащания, както следва:
08.11.2019 г. – 13 000 000 евро;
08.11.2020 г. – 19 500 000 евро;
08.11.2021 г. – 26 000 000 евро;
08.11.2022 г. – 32 500 000 евро;
08.11.2023 г. – 39 000 000 евро;
- Срочност: 84 месеца, считано от датата на издаване на емисията;
- Период на лихвените плащания: 1-годишен, с фиксирана дата на лихвените плащанията, както следва:
08.11.2017 г.;
08.11.2018 г.;
08.11.2019 г.;
08.11.2020 г.;
08.11.2021 г.;
08.11.2022 г.;
08.11.2023 г.;
* Право на лихвено и/или амортизационно плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 5 /пет/ работни дни преди датата на съответното плащане, съответно 5 /пет/ работни дни преди датата на последното лихвено и амортизационно плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.
- Кол-опция: Право за предсрочно погасяване на заема при определени в Проспекта условия;
- Банка-довереник: Обединена Българска Банка АД;
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
- Наименование на латиница: Energo-Pro Varna EAD-Varna;
- Седалище: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, Кула Г;
- ЕИК: 204146759;
- Адрес за кореспонденция: гр. Варна - 9009, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, Кула Г;
- Тел.: (+359 52) 660 832;
- Факс: (+359 52) 660 848
- E-mail: marina.radeva@energo-pro.bg;
- Web адрес: www.energo-pro.bg;
- Представляващ: Момчил Андреев;
- Директор за връзка с инвеститорите: Марина Радева;
- Медия за разкриване на информация: http://www.x3news.com
- Предмет на дейност: Консултантска дейност в областта на енергетиката, търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки и предоставяне на ноу-хау, комисионни сделки, рекламна дейност и др.
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Регала Инвест АД-Варна (RGL)
Регала Инвест АД-Варна  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина Холд АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
Момина крепост АД-Велико Търново  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Етропал АД-Етрополе (5EO)
Етропал АД-Етрополе публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Алтерко АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1)
Топлофикация-Русе ЕАД-Русе  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72)
Агрия Груп Холдинг АД-Варна  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
Хидроизомат АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)
Специализирани логистични системи АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 20/28.04.2017 г. е взето следното решение:
На основание чл. 65, ал. 1, т. 4 от Част IV Правила за търговия към Правилника за дейността на БФБ-София АД, Съветът на директорите на БФБ – София АД временно спира търговията с емисията облигации, издадени от Ризърв кепитал АДСИЦ -София (R8IB), ISIN код BG2100018139, считано от 02.05.2017 г. (вторник) до вземане на решение от Съвета на директорите на БФБ – София АД за регистрация на промяна в параметрите на емисията, или до публикуване на съобщение за окончателно прекратяване на регистрацията, в случай на получаване на уведомление от Емитента, че емисията е изплатена изцяло.
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Зърнени Храни България АД-София (T43)
Зърнени Храни България АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1)
Топлофикация-Русе ЕАД-Русе представи тримесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 31-03-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100002141.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Фазерлес АД-Силистра (4F6)
Фазерлес АД-Силистра  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N)
Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4)
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на английски език.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Индустриален Холдинг България АД-София (4IDF)
В БФБ-София АД е постъпил отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем към 31.03.2017 г. от Индустриален Холдинг България АД-София (4IDF), емисия с ISIN код BG2100003156.
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Топливо АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Годишен консолидиран финансов отчет 31.12.2016 г. на английски език, с одиторска заверка.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH)
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

"БФБ-София" АД организира на 02 май 2017 в 15:00 ч. представяне на резултатите на дружеството за първото тримесечие на 2017 година. Каним всички настоящи инвеститори и заинтересовани страни да се запознаят с финансовото състояние на борсата за посочения период, както и да отправят своите въпроси, свързани с презентираната информация, към ръководството на компанията.
Представянето ще бъде под формата на уебинар и ще се осъществи на английски език. В края на уебинара ще се приемат въпроси от участниците, свързани с текущото състояние и бъдещото развитие на дружеството.
Регистрацията е достъпна онлайн.
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: НУРТС България ЕАД-София (NUHA)
НУРТС България ЕАД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: НУРТС България ЕАД-София (NUHA)
НУРТС България ЕАД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: БГ Агро АД-Варна (AO0)
БГ Агро АД-Варна  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД-Шумен  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
Енергоремонт Холдинг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане на емисия до търговия на Сегмент за облигации, както следва:
- Емитент: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна;
- ISIN код на емисията: BG2100018162;
- Размер на емисията: 130 000 000 евро;
- Номинална стойност на една облигация: 100 000 евро;
- На емисията се присвоява борсов код: 8EVA
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
28-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4)
Уведомление на основание чл.100к, ал.1 от ЗППЦК относно това, че Първа инвестиционна банка АД е ангажирала Citigroup Global Markets Limited в качеството на финансов съветник във връзка с преглед на стратегически възможности за Банката.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
Енергоремонт Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
Сирма Груп Холдинг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 28.04.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        7051.10      19          17.60      52.13
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   17992.40      19          16.65      15.00
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                            124151.05      20          24.65      48.23
6C4  Химимпорт АД-София                                      34093.85      20          28.50      23.75
27-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4)
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5), както следва:
Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5) свиква ОСА на 29.05.2017 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. България № 58, бл.С, ет.7, офис 24 при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет.Одобряване на правила за работата на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.06.2017 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.05.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
27-04-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фазерлес АД-Силистра (4F6)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Фазерлес АД-Силистра (4F6), както следва:
Фазерлес АД-Силистра (4F6) свиква ОСА на 31.05.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Силистра, Промишлена зона Запад, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение за изплащане на дивидент в размер на 257 500 лв., или полагащият се дивидент на 1 акция е 0.50 лв. Изплащането на дивидента ще започне от 03.07.2017 г. чрез системата на Жентрален депозитар  и СЖ Експресбанк. Сумата 1 505 095 лв. да остане като неразпределена печалба;
- Определяне на възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.06.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.05.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Фазерлес АД-Силистра (4F6)
Фазерлес АД-Силистра представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 31.05.2017 г. от 10.00 часа в гр. Силистра, Промишлена зона "Запад".
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: БГ Агро АД-Варна (AO0)
Редовното годишно Общо събрание на акционерите на БГ АГРО АД, насрочено за 31.05.2017 г., се отлага поради невъзможност (отказ) за обявяване на поканата от Търговския регистър в законоустановения тридесетдневен срок преди датата на провеждане на събранието. Съветът на директорите на дружеството ще определи нова дата за провеждане му, за което акционерите ще бъдат уведомени своевременно.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Златни пясъци АД-Варна (3ZL)
Златни пясъци АД-Варна публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Неохим АД-Димитровград (3NB)
Неохим АД-Димитровград  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ТК-ХОЛД АД-София (T24), както следва:
ТК-ХОЛД АД-София (T24) свиква ОСА на 07.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цар Борис III №140, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Вземане на решение за заличаване на вписването на мандата на Съвета на директорите в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за обратно изкупуване на акции. Проект за решение: На основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК взема решение за обратно изкупване на акции от капитала на дружеството при следните условия:
Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството;
Срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 години. ОСА овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.
Минимална цена на обратното изкупуване - 1.20 лв.;
Максимална цена на обратното изкупуване – 2.00 лв.;
Овластява СД на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване;
Възлага на СД на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание по горните точки;
Овластява СД на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.06.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 19.05.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Астерион България АД-София (8AVA)
Астерион България АД-София представи тримесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 31-03-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100006092.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Астерион България АД-София (8AVA)
Астерион България АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Златни пясъци АД-Варна (3ZL)
Златни пясъци АД-Варна  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
Корадо-България АД публикува уведомление за резултатите постигнати през първото тримесечие на 2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца представи тримесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 31-03-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100017131.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
Корадо-България АД-Стражица  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC), както следва:
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC) свиква ОСА на 01.06.2017 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Аксаков 7А, ет. 4, при следния дневен ред:
- Избор на Одитен комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.06.2017 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 16.05.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Уведомление от Алтерко АД-София (A4L) относно сключване на предварителен договор за придобиването на 100 % от капитала на новоучредяващо се дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Софарма Трейдинг АД информира за постигнати финансови резултати за първото тримесечие на 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8IB)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 4 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Изпълнителния директор на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Ризърв кепитал АДСИЦ-София, борсов код R8IB, ISIN код BG2100018139, от 16.14 ч. на търговската сесия на 26.04.2017 г. за срок до три работни дни.
Мярката се предприема във връзка с проведено на 21.04.2017 извънредно ОСО, на което са гласувани промени в погасителния план на емисията.
26-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A)
ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 27.04.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        7364.70      19          18.10      52.13
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   18010.85      19          16.70      15.00
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                            124034.30      20          24.35      48.23
6C4  Химимпорт АД-София                                      35035.35      20          29.85      23.75
26-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A)
ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село представи тримесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 31-03-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG210005128.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A)
ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фючърс Кепитал АД-София (5FC)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Фючърс Кепитал АД-София (5FC), както следва:
Фючърс Кепитал АД-София (5FC) свиква ОСА на 01.06.2017 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Инж. Иван Иванов № 70, ет. 3,  при следния дневен ред:
- Избор на Одитен комитет и одобряване на статута му;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.06.2017 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 16.05.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
26-04-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH)
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 08.06.2017 г. от11.00 часа в гр. София, бул. Г. М. Димитров 1.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Дружеството уведомява за вписана в Търговския регистър промяна в размера на капитала на УСМ-АД (дъщерно дружество).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH), както следва:
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH) свиква ОСА на 08.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Г. М. Димитров 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение за разпределение на печалбата за 2016 г. в размер на 8 585 166.63 лв., както следва:
Заделя 10%, или 858 516.66 лв., за задължителен резерв на Дружеството;
Заделя 26 649.97 лв. като допълнителен резерв на Дружеството;
С остатъка от печалбата в размер на 7 700 000 лв. да бъде увеличен капиталът на Дружеството;
- Промени в Устава на Дружеството съобразно решението за новия размер на капитала;
- Приемане на доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 22.05.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
София Комерс-Заложни къщи АД-София представи допълнителни материали към покана за свикване на редовно ОСА на 31.05.2017 г. от 12.00 часа в 1000, София, ул. Ралевица N 74 ет. 3.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
ТК-ХОЛД АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA), както следва:
София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) свиква ОСА на 31.05.2017 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Избор на Одитен комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов петгодишен мандат;
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на дружеството. Проект за решение: приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството за 2016 г., а именно сума в брутен размер на 45 260.10 лв. или по 0.225 лв. за една привилегирована акция;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Остатъкът от печалбата за 2016 г. да бъде разпределен, както следва:
Дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0.25 лв. на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 555 000 лв.
Остатък в размер на 696 280.75 лв. да остане като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Промяна на адреса на управление на дружеството на гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3;
- Приемане на доклад на Съвета на директорите за извършено увеличение на капитала и погасяване на емисия корпоративни облигации.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.06.2017 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.05.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
ТК-ХОЛД АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
На основание чл. 100к., ал. 1 от ЗППЦК уведомяваме, че на 25.04.2017 година Софарма АД получи одобрение от Комисията за финансов надзор на Договор  за преобразуване чрез вливане и допълнително споразумение към него между Софарма АД (приемащо дружество) и Медика АД (5MA)- (преобразуващо се дружество), в съответствие с изискванията на чл. 262д и сл. от Търговския закон.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
Авто Юнион АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8IB)
Ризърв Кепитал АДСИЦ Ви уведомява, че във връзка с гласуваните решения на проведеното на 21.04.2017 г. Общо събрание на облигационерите от емисията облигации издадени от Ризърв Кепитал АДСИЦ с ISIN BG2100018139, Съвета на директорите взе решение да приеме предложението и условията на облигационерите, относно предсрочно изплащане на облигационния заем, както следва:
а) срок на изплащане на облигациите: до 20 юни 2017 г.;
б) плащане за един брой облигация: 120 евро, заедно с дължимата лихва по облигацията към деня на плащането.
При изпълнение на условията по б.“а“ и „б“, облигационният заем се счита за изцяло погасен и по смисъла на чл. 86, ал. 1 от Правилника на „Централен депозитар“ АД, срокът на емисията облигации се приема за изтекъл. С получаване на плащане по облигациите в съответствие с условията по б.“а“ и „б“ се счита, че облигационерите са изцяло удовлетворени в качеството им на кредитори на Дружеството по притежаваните от тях облигации, и че те се отказват от всякакви финансови и други претенции към Ризърв Кепитал в качеството му на емитент на облигациите (за което облигационерите подписват и нотариално заверена декларация).
Протоколът от заседанието на СД на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
26-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Синергон Холдинг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: БГ Агро АД-Варна (AO0)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на БГ Агро АД-Варна (AO0), както следва:
БГ Агро АД-Варна (AO0)свиква ОСА на 31.05.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 65, ет. 2, зала Gallery Lounge на Хотел-галерия Графит, при следния дневен ред:
- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Избор на членове на Одитния комитет с мандат от 3 години;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
Печалбата за 2016 г., в размер на 1 803 779.71 лв., да се разпредели, както следва:
Сумата от 180 377.97 лв. да се отнесе във фонд Резервен; Сумата от 403 574.40 лв. да бъде изплатена като дивидент на акционерите. Определя брутен дивидент в размер на 0.01 лв. на акция. Дивидентът ще бъде изплатен в тримесечен срок от провеждане на ОСА със съдействието на Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД; Сумата от 1 219 827.34 лв. да се отнесе към неразпределената печалба на дружеството.
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.05.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE)
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД-Шумен публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Алкомет АД-Шумен (6AM)
Алкомет АД-Шумен  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8IB)
На проведено ОСO от 21.04.2017 год. на Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8IB) са взети следните решения:
След гласуване, дневният ред на ОСО е променен с нова точка, а именно:
1. ОСО отправя предложение до Ризърв кепитал АДСИЦ София (R8IB) като емитент на облигационния заем за предсрочното изплащане на облигациите при следните условия:
- срок на изплащане на облигациите: до 20.06.2017 г.;
- плащане за 1 бр. облигация: 120 евро заедно с дължимата лихва към деня на плащането;
В случай, че настоящото предложение бъде одобрено от СД на Емитента, облигационният заем се счита за изцяло погасен;
2. Не взема решение относно промени в условията на емисия облигации с ISIN BG2100018139 ;
3. В случай, че Емитентът приеме предложението относно незабавно предсрочно изплащане на облигациите, ОС на облигационерите възлага на Ризърв кепитал АДСИЦ-София  и го упълномощава да предприеме необходимите решения и действия за извършване на гласуваните промени по облигационната емисия;
Протоколът от ОСO на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
26-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
Информация относно внесено от Софарма АД коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
На проведено ОСА от 24.04.2017год. на  Софарма АД-София (3JR) са взети следните решения:
- Одобрява Мотивиран доклад на СД по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество Софарма АД;
- Овластява СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК и съгласно раздел Първи на Мотивирания доклад за предоставяне от страна на Софарма АД на обезпечение под формата на ипотека по договор за кредит на дъщерното дружество Софарма Трейдинг АД;
- Овластява СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК и съгласно раздел Втори на Мотивирания доклад за встъпване на Софарма АД като съдлъжник по договор за кредит между финансова институция и Софарма Трейдинг АД като кредитополучател;
- Овластява СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК и раздел Трети на Мотивирания доклад за встъпването на Софарма АД като съдлъжник по договор за кредит между финансова институция и Софарма Трейдинг АД като кредитополучател;
- Овластява СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК и раздел Четвърти на Мотивирания доклад за встъпването на Софарма АД като съдлъжник по договор за кредит между финансова институция и Софарма Трейдинг АД като кредитополучател;
- Овластява СД относно сключването на сделка съгл. чл.114, ал.1, т.1, буква „б“  от ЗППЦК и съгласно раздел Пети на Мотивирания доклад - договор за наем на недвижим имот;
- Овластява Съвета на директорите относно сключването на сделка съгл. чл. 114, ал.1, т.1, буква „б“ и раздел Шести на Мотивирания доклад - договор за покупко-продажба на лекарствени продукти;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фармхолд АД-Варна (2PH)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Фармхолд АД-Варна (2PH), както следва:
Фармхолд АД-Варна (2PH) свиква ОСА на 03.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ж. к. Младост, бул. Република – сграда на Медицински център Младост Варна, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Избор на нов Одитен комитет и одобряване на статута му;
- Промени в Устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.06.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 17.05.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
26-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Информация относно постигнати от дружествата от икономическата група на Монбат АД финансови резултати през месец март 2017 г., както и обобщени данни за първите три месеца на 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Аркус АД-Лясковец (2AK1)
Аркус АД-Лясковец  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 26.04.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        7740.90      19          18.80      52.13
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   17901.55      20          16.30      15.00
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                            123926.55      20          24.35      48.23
6C4  Химимпорт АД-София                                      35522.45      20          29.75      23.75
25-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Билборд АД-София (5BP)
Билборд АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Топливо АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL)
Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
На 24.04.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Рентапарк ЕООД във връзка с промяна в дялово участие в капитала на публично дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
На 24.04.2017 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС )596/2014 за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3)
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Алтерко АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: БГ Агро АД-Варна (AO0)
БГ Агро АД-Варна публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 25.04.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        7682.05      19          18.15      52.13
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   18128.95      20          17.20      15.00
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                            123085.15      20          22.60      48.23
6C4  Химимпорт АД-София                                      35812.25      20          30.50      23.75
24-04-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
На проведено ОСА от 24.04.2017 год. на Софарма трейдинг АД-София (SO5) са взети следните решения:
- Одобрява Мотивиран доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството;
- Oвластява СД да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел І на Мотивиран доклад;
- Oвластява СД да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел II на Мотивиран доклад;
- Oвластява СД да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел III на Мотивиран доклад;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

"Българска фондова борса-София" АД изготви предложения за промени в правилата за изчисляване на индексите и ги предоставя за обществено обсъждане до края на месец май. Проектът на Правила за изчисляване на индексите на Българска фондова борса – София АД е публикуван на сайта на Борсата.
Ръководството на Борсата счита, че промените са изцяло в посока да гарантира пред инвестиционната общност най-прозрачните, основани на безспорни източници и критерии, правила за изчисляване на индексите. "БФБ-София" АД е убедено, че промените в правилата, постигнати съвместно с всички заинтересовани страни от общността, са стъпка в посока успешното развитие на българския капиталов пазар.
БФБ-София вече изпрати на браншови асоциации и бизнес организации предложенията за промени в правилата за изчисляване на индексите. От институцията планират срещи-дискусии в рамките на Съвета за развитие на капиталовия пазар по темата. Всички заинтересовани страни могат да видят предложенията на интернет страницата на БФБ-София и изпратят становищата си до Борсата до края на май.
24-04-2017 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 19/24.04.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Инвестбанк АД заявление по чл. 28, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Владимир Евгениев Нечев;
- Адрес за кореспонденция: гр. София - 1404, бул. България 85;
- Телефон за контакти: (+359 2) 818 61 29;
- E-mail: vladimir_nechev@ibank.bg
24-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Аркус АД-Лясковец (2AK1)
Аркус АД-Лясковец публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2017 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4), както следва:
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) свиква ОСА на 29.05.2017г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя № 5, София Хотел Балкан, зала Средец, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Отчет на Директора на дирекция Вътрешен одит за дейността през 2016 г.;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение: ОСА взема решение да не се изплащат дивиденти на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2017 г., с цел включването на печалбата за 2017 г. в базовия собствен капитал от първи ред;
- Определяне на нов общ размер на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на банката;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.06.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.05.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.05.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Специализирани логистични системи АД-София (2SLA), ISIN код BG2100004105, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 04.05.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 100000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 50;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 27.04.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 25.04.2017 год.;
- След 04.05.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 1700000;
- Сделки на Борсата, сключени след 25.04.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 850 .