Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

25-04-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 26.04.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      56428.95      20          22.45      20.66
25-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета:
На 25.04.2018 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД (5V2) в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД (3NJ).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Етропал АД-Етрополе (5EO)
Етропал АД-Етрополе публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Синергон Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
ТК-ХОЛД АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Неохим АД-Димитровград (3NB)
Неохим АД-Димитровград  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
ТК-ХОЛД АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ТК-ХОЛД АД-София (T24)
Съветът на директорите на ТК-Холд АД, на основание чл. 187б от Търговския закон, чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, и на основание решение на редовното Общо събрание на акционерите на ТК-Холд АД, проведено в София на 07.06.2017 г., публикува съобщение за обратно изкупуване на акции на ТК-Холд АД при следните условия:
1. Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството, което се равнява на 256 181 акции.
2. Начална дата на обратното изкупуване – 01.05.2018 г.
3. Минимална цена на обратно  изкупуване – 1,20 лв.;
4. Максимална цена на обратно изкупуване – 2,00 лв.;
5. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 01.11.2018 г.
6. В случай, че в определения по т. 5 срок не се изкупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка да удължи срока или да определи нов период за обратно изкупуване при съответно прилагане на условията в предходните точки.
Съветът на директорите избра Капман АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Междинен финансов отчет към 31.03.2018 г. на английски език.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 25.04.2018 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Група БФБ-София публикува Годишен консолидиран отчет за 2017 година.  Годишният одитиран отчет на Групата за 2017 година може да намерите публикуван на уебсайта на "Българска фондова борса - София" АД в секцията За БФБ -> За акционерите -> Отчети на БФБ-София, както и на финансовата електронна страница X3News.
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца представи тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 31-03-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100017131.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 25.04.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      65571.80      20          27.80      20.66
24-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA), както следва:
Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) свиква ОСА на 13.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
24-04-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA)
Евролийз груп ЕАД-София представи шестмесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 31-12-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100012173.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2018 - Амортизационно плащане

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Специализирани логистични системи АД-София (2SLA), ISIN код BG2100004105, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 04.05.2018 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 100000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 50;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 27.04.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 25.04.2018 год.;
- След 04.05.2018 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 1600000;
- Сделки на Борсата, сключени след 25.04.2018 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 800 .
24-04-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Специализирани логистични системи АД-София, (2SLA), емисия с ISIN код – BG2100004105, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 04.05.2018 год.;
- Купон: 6 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 27.04.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 25.04.2018 год.;
24-04-2018 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации, както следва:
- Емитент: М САТ Кейбъл ЕАД-София;
- ISIN код на емисията: BG2100021174;
- Размер на емисията: 20 000 000 лева;
- Брой облигации: 20 000;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 лева;
- Присвоен борсов код: MCJ1
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
24-04-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUА)
Уведомление относно забавяне на изплащане на лихви и главници по купонно плащане с настъпил падеж на 22.04.2018 г. по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, емитирани от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUА).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
В БФБ-София АД са постъпили допълнителни материали за провеждане на редовно ОСА на Корадо-България АД-Стражица (4KX) на 23.05.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон № 28.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 24.04.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      66529.05      20          29.25      20.66
23-04-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 27/23.04.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Токуда Банк АД заявление по чл. 36, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Онник Аршавир Кюркчиян;
- Адрес за кореспонденция: София-1000, ул. Георг Вашингтон 21;
- Телефон за контакти: (+359 2) 403 79 41;
- E-mail: okyurkchiyan@tcebank.com
23-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
На 19.04.2018г.  в Търговския регистър е вписана промяна в управителните органи на Дружеството както следва:
- Заличаване на Станка Иванова като прокурист и вписване на Теодор Татев за нов прокурист на ЕМКА АД-Севлиево.
Представителството на дружеството се осъществява от  изпълнителният директор Иван Делчев  и прокуристът Теодор Татев заедно и поотделно.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 27/23.04.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Ленно Глобъл Адвайзъри АД заявление по чл. 36, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Галя Петкова Стефанова;
- Адрес за кореспонденция: гр. София - 1000, бул. Мария Луиза № 2, етаж 5, офис 5;
- Телефон за контакти: +359 2 445 20 66;
- E-mail: g.stefanova@lenno.com
23-04-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 27/23.04.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Банка ДСК ЕАД заявление по чл. 36, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Калина Недкова Янкова;
- Адрес за кореспонденция: гр. София,  ул. Московска 19;
- Телефон за контакти: (+359 2) 939 11 33;
- E-mail: kalina.yankova@dskbank.bg
23-04-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Финанс Директ АД-София (0FDB)
В БФБ-София АД е постъпил отчет по чл. 100б, ал. 8 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. за спазване на условията по облигационен заем с ISIN код BG2100008148, издаден от Финанс Директ АД-София (0FDB).
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-04-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Финанс Директ АД-София (0FDC)
В БФБ-София АД е постъпил отчет по чл. 100б, ал. 8 от ЗППЦК към 31.03.2018 г. за спазване на условията по облигационен заем с ISIN код BG2100005169, издаден от Финанс Директ АД-София (0FDC).
Отчетът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Елхим Искра АД-Пазарджик (52E)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Елхим Искра АД-Пазарджик (52E), както следва:
Елхим Искра АД-Пазарджик (52E) свиква ОСА на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Искра 9, Заседателна зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА одобрява следното разпределение на печалбата за 2017 г.:
1. Сума в размер на 301 301 лв. за изплащане на дивиденти, при следните параметри: брутна сума на дивидента за една акция 0.012 лв., начална дата на изплащане: 01.08.2018 г.;
2. Сума, представляваща по 2.5% от печалбата за тантиеми на всеки член от СД;
3. Остатъкът да се отнесе в неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
23-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2018 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2018 г. Консолидираните продажби за първото тримесечие на 2018 година бележат повишение с 20.77% в сравнение с продажбите от началото на 2017 година. Предвиждаме продажбите за първите четири месеца на 2018 година да бъдат с 19.90% по-високи спрямо същия период на 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим Банк АД от 20.04.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
На проведено на 20.04.2018 г. заседание на Съвета на директорите на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ са взети следните решения:
- На основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава на Дружеството, СД увеличава капитала на Дружеството от 20 150 000 лв. на 40 300 000 лв., чрез публично предлагане на нови 20 150 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 1.90 лв. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и заплатени най-малко 10 075 000 нови акции;
- Съотношение между издадените права и новите акции - право/акции: 1/1. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права;
- Инвестиционни посредници, избрани да обслужват увеличението на капитала: ИП Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД и ИП София Интернешънъл Секюритиз АД;
- Централен ежедневник, в който ще бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК: в-к Капитал Daily;
- На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на оповестяване на  съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ЕМКА АД-Севлиево (57E), както следва:
ЕМКА АД-Севлиево (57E) свиква ОСА на 22.05.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Н. Петков 30, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Избор на Одитен комитет, определяне на мандат и възнаграждения на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Разпределя печалбата за 2017 г. в размер на 3 396 572.91 лв., както следва:  Разпределя от чистата печалба 1 584 636.13 лв. за изплащане на дивидент, а остатъкът от печалбата в размер на 1 811 936.78 лв. оставя като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Проект за решение:
ОСА увеличава капитала на Дружеството от 21 505 776 лв. на 21 720 776 лв. чрез издаване на 215 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Право да запишат акции от новата емисия имат всички членове на СД, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции и други ръководители на отдели в дружеството към датата на Общото събрание. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции. Начална дата на записване на акциите: 09.07.2018 г. Крайна дата на записване на акциите: 08.08.2018 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
Корадо-България АД-Стражица представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.05.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон № 28.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4)
Промени в състава на УС на ПИБ АД
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU), както следва:
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) свиква ОСА на 20.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Драган Цанков 36, сграда Интерпред – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90% от преобразувания финансов резултат за 2017 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 687 260.13 лв., или 0.0341072 лв. брутен дивидент на акция;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 04.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-04-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 23.04.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      50931.95      20          33.85      20.66
20-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
В резултат на затруднения в работата на Търговския регистър да обработи в срок подадените за обявяване заявления и оттам невъзможността поканата за свиканото за 18.05.2018 г. общо събрание на акционерите на „Синтетика” АД да бъде обявена в законоустановения срок, дружеството предприе действия за обявяване на покана за 23 май 2018 г., като същата беше обявена с вписване 20180419162109.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-04-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
Синтетика АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.05.2018 г. от 09:00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Синтетика АД-София (EHN), както следва:
Синтетика АД-София (EHN) свиква ОСА на 23.05.2018 г. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб 43, ет. 1 при следния дневен ред:
- Овластяване на СД и управляващите дружеството да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Проект за решение: ОСА овластява СД и управляващите Синтетика АД да сключат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, при следните съществени условия:
1. Предмет: сключване на договор за кредит от Синтетика АД (кредитополучател);
2. Стойност на главницата по кредита: най-малко 5 000 000 евро (плюс дължимите лихви) и най-много 10 000 000 евро (плюс дължимите лихви) при лихвен процент до 10 % на годишна база;
3. Срок на договора: между 5 и 7 години;
4. Страни по сделката: Синтетика АД (кредитополучател), финансова институция, мезанин фонд или инвестиционен фонд (кредитор);
- Овластяване на СД и управляващите дружеството да сключат сделка по финансиране на дружеството на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Проект за решение: ОСА овластява СД и управляващите Синтетика АД да сключат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, при следните съществени условия:
1. Предмет: сключване на договор за кредит от Синтетика АД (кредитополучател);
2. Стойност на главницата по кредита: най-малко 15 000 000 евро (плюс дължимите лихви) и най-много 19 000 000 евро (плюс дължимите лихви), при годишен лихвен процент до 5 % на годишна база;
3. Срок на договора: минимум 10, максимум 12 години;
4. Страни по сделката: Синтетика АД (кредитополучател), кредитна институция (кредитор);
- Овластяване на съвета на директорите и управляващите дружеството да сключат сделка по придобиване на активи на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад. Проект за решение: ОСА приема решение за овластяване на съвета на директорите представляващите Синтетика АД, да сключат сделка по придобиване на активи на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад на СД, при следните съществени условия:
1. Предмет: сключване на договор за покупко-продажба на 100 % от дружествените дялове от капитала на Блухаус Аксешън Проджект V Лтд, Кипър;
2. Стойността на придобиваното имущество е уговорената цена в размер между минимум 18 000 000 и максимум 23 000 000 евро;
3. Страни по сделката: Синтетика АД (купувач) и Блухаус Аксешън Пропърти Холдингс III Сарл (продавач);
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.06.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Уведомление относно подписан договор.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-04-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.04.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      51633.00      20          34.60      20.66
19-04-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем)

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Холдинг Варна АД-Варна представи шестмесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 31-12-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100033062.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Холдинг Варна АД-Варна  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-04-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLB)
На основание чл. 73, ал. 2 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 9 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Специализирани логистични системи АД-София, борсов код 2SLB, ISIN код BG2100004170, от 14:15 ч. до края на търговската сесия на 19.04.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено плащане с падеж 22.03.2018 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
19-04-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE), както следва:
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) свиква ОСА на 15.06.2018 г. от 13.30 ч. в гр. гр. Ямбол, ул. Пирин 1, зала 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Печалбата за 2017 година да се разпредели както следва:
1. Сума в размер на 4 002 625 лв. за изплащане на дивидент, или брутна сума на акция-0.22 лева, с начална дата за изплащане на дивидента 20.07.2018 г.;
2. Сума, представляваща по 2.5% от печалбата за 2017 година на всеки член от СД, под формата на тантиеми;
3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2018 г. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-04-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLB)
Уведомление за извършено второ лихвено плащане по корпоративни облигации, ISIN BG2100004170.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-04-2018 - Проспекти

Емитент: БТФ Expat Romania BET-BK UCITS ETF (ROX)
На 18 април 2018 г. Комисията за финансов надзор одобри промяна на референтния индекс, който борсово търгуваният фонд на Експат за Румъния следва. Съгласно одобрените правила и проспект, фондът вече ще следва индекса на акции BET (досега референтен индекс беше BET-BK). Съответно новото име на фонда е Expat Romania BET UCITS ETF.
Всички актуализирани документи (Проспект, Правила, Ключова информация за инвеститорите и др.) са публикувани на сайта на управляващото дружество на фонда (www.expat.bg) и на уеб страницата на Борсата
19-04-2018 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Специализирани логистични системи АД-София  за извършено  лихвено плащане, дължимо към 22.03.2018 г., по емисия облигации, издадени от Специализирани логистични системи АД-София (2SLB), с ISIN код BG2100004170. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 20.04.2018г. се възстановява начисляването на лихва на Специализирани логистични системи АД-София (2SLB).
19-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-04-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Одитиран консолидиран отчет на Еврохолд за 2017 г. - над 24 млн. лв. печалба и силен ръст на основния бизнес (корпоративно съобщение)
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News