Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-06-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 26.06.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                      119520.30      19          36.30      51.58
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   10556.40      19          17.20      15.00
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             35486.30      20          25.65      47.94
6C4  Химимпорт АД-София                                     288043.05      20          76.15      23.75
23-06-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH)
На проведено редовно ОСА от 21.06.2017 год. на Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) са взети следните решения:
- Приема доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Приема докладите на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема статут на Одитния комитет;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Не разпределя дивидент за 2016 г. поради отчетена загуба за 2016 г.;
- Приема доклада за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Юрий Гагарин АД-Пловдив (4PX)
Уведомление за закупуване на 100% от дяловете на София Принт Инвестмънт ЕООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-06-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
На проведено ОСА от 21.06.2017 год. на Унифарм АД-София (59X) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приема годишен финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Приема доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Избира Одитен комитет;
- Одобрява правила за дейността на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 год.;
- Приема решение за запазване досегашния размер на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет;
- Печалбата за 2016 г., в размер на 282 806.19 лв., след заделяне на 10% законов резерв – 28 280 лв., да се разпредели както следва:
240 000 лв. - за дивидент на акционерите - 0.04 л.в. за 1 акция;
Остатъкът от печалбата, в размер на 14 526.19 лв., да бъде отнесен за допълнителни резерви;
- Приема доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА, или към 05.07.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 03.07.2017 год.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Спиди АД-София (0SP)
Сключена сделка с акции на Спиди АД от лица, тясно свързани с ръководни служители.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-06-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOP)
На проведено на 31.05.2017 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOP) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2016 г., както следва:
- Брутен дивидент на една привилегирована акция: 0.225 лв.;
- Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.21375 лв.;
- ISIN код на емисията:BG1200002167;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 30.06.2017 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА, или към 14.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.06.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Риъл Булленд АД-София (RBL)
На 23.06.2017 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписана промяна в адрес на управление, адрес за кореспонденция, Устав, и промяна на Изпълнителния директор на Риъл Булленд АД.
Новото седалище адрес на управление и адрес за кореспонденция са както следва: Република България, гр.София, район Красно село, бул. Христо Ботев № 13, ет. 1;
Новият изпълнителен директор на дружеството е Ивайло Димитров Иванов.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-06-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София, борсов код GC0N, ISIN код BG2100001119, от 13:21 ч. до края на търговската сесия на 23.06.2017 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено плащане с падеж 10.01.2017 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
23-06-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Специализирани логистични системи АД-София, борсов код 2SLA, ISIN код BG2100004105, от 13:20 ч. до края на търговската сесия на 23.06.2017 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено и амортизационно плащане с падеж 04.05.2017 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
23-06-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)
Уведомление за извършени лихвено и главнично плащане по корпоративни облигации ISIN BG2100004105
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-06-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N)
Уведомление за извършено дванадесето лихвено плащане по корпоративни облигации, ISIN BG2100001119
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-06-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (5H4)
Във връзка с решение на Общо събрание на акционерите проведено на 06.03.2017 г. и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно: публикации във в. Сега от 22.06.2017 г. и в. Телеграф от 22.06.2017 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента от 22.06.2017 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник от 22.06.2017 г., относно увеличаването на капитала на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, с нареждане на Директора по търговия, на основание чл. 30, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, БФБ-София АД допуска до търговия следната емисия права:
- Брой акции преди увеличението: 5 332 690;
- Брой издадени права: 5 332 690;
- Брой акции, предложени за записване: 1 600 000;
- Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.;
- Емисионна стойност на акциите: 13.50 лв.;
- Съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/0.300036192;
- Всяко лице може да придобие права, като са необходими 3.333 права за записването на една нова акция. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля до цяло число, както следва: при първа цифра (десетици) след десетичната запетая по-малка от 5 – към по-малкото цяло число; при първа цифра (десетици) след десетичната запетая равна или по-голяма от 5 – към по-голямото цяло число;
- Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 160 000 бр. нови акции;
- Борсов код на издадените права: 5H4M;
- ISIN код на издадените права: BG4000005174;
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 30.06.2017 г.;
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 13.07.2017 г.;
- Начална дата за прехвърляне на правата: 30.06.2017 г.;
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 17.07.2017 г.;
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 24.07.2017 г.;
- Начална дата за записване на акции от увеличението: 30.06.2017 г.;
- Крайна дата за записване на акции от увеличението: 08.08.2017 г.;
- Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Реал Финанс АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Тексим Банк АД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 20.03.2017 г.
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 16.03.2017 г.
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
23-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Във връзка с изискванията на член 19, параграф 3 от Регламент 596/2014 Софарма Трейдинг АД уведомява обществеността за търговия и разпореждане с акции на Софарма Трейдинг АД от страна на Огнян Донев.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-06-2017 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Специализирани логистични системи АД-София  за извършени амортизационно и лихвено плащане, дължими към 04.05.2017 г., по емисия облигации, издадени от Специализирани логистични системи АД-София (2SLA) с ISIN код 2100004105. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 26.06.2017 г. се възстановява начисляването на лихва на Специализирани логистични системи АД-София (2SLA).

23-06-2017 - Лихвено плащане

В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София за извършено  лихвено плащане, дължимо към 10.01.2017 г., по емисия облигации, издадени от Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N), с ISIN код BG2100001119. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 26.06.2017г. се възстановява начисляването на лихва на Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София (GC0N).
23-06-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Аркус АД-Лясковец (2AK1)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Аркус АД-Лясковец, (2AK1), емисия с ISIN код – BG2100011100, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 03.07.2017 год.;
- Купон: 8.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 28.06.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 26.06.2017 год.;
23-06-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ)
На проведено ОСА от 21.06.2017 год. на ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) са взети следните решения:
- Приема доклад (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приема годишен финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2016 год.;
- Приема доклада/и на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приемане на отчетен доклад на Надзорния съвет за дейността му като Комитет по възнагражденията за 2016 г.;
- Избира нов член на Одитня комитет;
- Одобрява статут на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 год.;
- Освобождава като член на НС Иво Хлавач, избира Иржи Къдърнач за нов член на Съвета;
- Като дивидент на акционерите на Дружеството да бъде разпределена цялата нетна печалба за 2016 г. и част от неразпределената печалба от предходни години - общ брутен дивидент в размер на 48 971 200 лв., брутен дивидент на акция - 25.40 лв.;
- Приема доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към  05.07.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 03.07.2017 год.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Софарма Трейдинг информира относно намеренията си за придобиване на мажоритарен дял от сръбската компания Lekovit - фармацевтичен търговец на едро в Сърбия.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-06-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 23.06.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                      119232.75      19          35.30      51.58
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   10378.70      19          17.10      15.00
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             34912.75      20          25.60      47.94
6C4  Химимпорт АД-София                                     277125.95      20          78.75      23.75
22-06-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ)
На проведено на 21.06.2017 г. ОСА на ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2016 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 25.40лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 14.07.2017 г.;
- Крайна дата за изплащане на дивидента: 21.09.2017 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД, Ситибанк Европа АД-клон България, ИНГ Банк-Н.В. клон София, или друга банка, която ще бъде оповестена допълнително;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА, или към 05.07.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 03.07.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-06-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4)
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24.07.2017 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Анжело Ронкали № 10.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-06-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4), както следва:
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4) свиква ОСА на 24.07.2017 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Анжело Ронкали № 10, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект на решение: ОСА освобождава Галина Петрова Ковачка като член на Съвета на директорите и избира Господин Стоянов Динев за нов член на СД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.08.2017 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.07.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.07.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите  резултати  на  най-значителните  предприятия  от  портфейла  на  холдинга  към 31 май 2017 г. и прогнози за продажбите към 30.06.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-06-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
Уведомление, че няма да бъдат извършени на датата на падеж лихвено и главнично плащане по корпоративна емисия облигации на Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA), ISIN BG2100017065, дължими към 26.06.2017 г. Плащанията ще бъдат извършени в 30-дневния гратисен период.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-06-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Източна газова компания ЕАД-Варна, борсов код 9IPA, ISIN код BG2100017065, от 13:48 ч. до края на търговската сесия на 22.06.2017 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за лихвено и амортизационно плащане с падеж 26.06.2017 г., които няма да бъдат извършени на датата на падежа, и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
22-06-2017 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно забава на лихвено и главнично плащане по емисия облигации, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA), с ISIN код BG2100017065, дължими към 26.06.2017 г., Ви информираме, че считано от 22.06.2017 г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна. При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 800 евро. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 33 или 02/937 09 42.
22-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTE)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от ХипоКредит АД:
Дружеството уведомява, че на 16.06.2017 г. закупи 120 (сто и двадесет) броя корпоративни облигации от емисия ISIN код BG2100018089 с Емитент ХипоКредит АД. Предстои подаване на заявление до Централен Депозитар за обезсилване на закупените облигации.
22-06-2017 - Друга информация

В БФБ-София АД е постъпило уведомление, относно резултат от търгово предложение, както следва:
- Дружество, обект на предложението: Унипак АД-Павликени
- Борсов код: 3U9;
- ISIN код на емисията: BG11UNPAAT15;
- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;
- Брой акции в емисията: 2 271 980 бр.;
- Предложител: Форт ООД-София;
- Упълномощен инвестиционен посредник: ИП Елана Трейдинг АД;
- Предлагана цена за една акция: 9.840 лв.;
- Брой на лицата приели търговото предложение: 42 бр. с общ брой акции: 47 108 бр.;
- След осъщественото търгово предложение, предложителят притежава пряко и непряко: 96.69 % от капитала на дружеството;
- Резултатите от търговото предложение са публикувани във вестниците „Капитал Дейли“ и „Сега“ от 21.06.2017 г.;
- Форт ООД има право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да отправи след получаване на одобрение от КФН предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери на Унипак АД-Павликени на основание чл. 157а от ЗППЦК.
22-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Резултатите от търгово предложение отправено от Софарма АД-София  за закупуване на акциите на останалите акционери на Унифарм АД-София (59X) са:
- Дружество, обект на предложението: Унифарм АД-София
- Борсов код: 59X;
- ISIN код на емисията: BG1100154076;
- Предложител: Софарма АД-София - 3JR;
- Упълномощен инвестиционен посредник: ИП Елана Трейдинг АД;
- Брой на лицата приели търговото предложение: 65 бр. с общ брой акции: 1 125 021 бр.;
- Брой на акциите, притежание на предложителя след осъщественото търгово предложение: 5 797 771 бр. (96.63 %);
- Резултатите от търговото предложение са публикувани във вестниците „Капитал Дейли“ и „Сега“ от 21.06.2017 година;
- Софарма АД-София има право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да отправи след получаване на одобрение от КФН предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери на „Унифарм” АД на основание чл. 157а от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
В БФБ-София АД е постъпило уведомление, относно резултат от търгово предложение, както следва:
- Дружество, обект на предложението: Унифарм АД-София
- Борсов код: 59X;
- ISIN код на емисията: BG1100154076;
- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;
- Брой акции в емисията: 6 000 000 бр.;
- Предложител: Софарма АД-София - 3JR;
- Упълномощен инвестиционен посредник: ИП Елана Трейдинг АД;
- Брой на лицата приели търговото предложение: 65 бр. с общ брой акции: 1 125 021 бр.;
- Брой на акциите, притежание на предложителя след осъщественото търгово предложение: 5 797 771 бр. (96.63 %);
- Резултатите от търговото предложение са публикувани във вестниците „Капитал Дейли“ и „Сега“ от 21.06.2017 година;
- Софарма АД-София има право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да отправи след получаване на одобрение от КФН предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери на „Унифарм” АД на основание чл. 157а от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-06-2017 - Лихвено плащане

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTE)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от ХипоКредит АД-София, (9RTE), емисия с ISIN код – BG2100018089, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 30.06.2017 год.;
- Купон: 4.171 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 27.06.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 23.06.2017 год.;
22-06-2017 - Лихвено плащане

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTD)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от ХипоКредит АД-София, (9RTD), емисия с ISIN код – BG2100038079, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 30.06.2017 год.;
- Купон: 4.32 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 27.06.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 23.06.2017 год.;
22-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Уведомение за назначаване на прокурист на Алтерко Роботикс ЕООД - дъщерно дружество на Алтерко АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-06-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 22.06.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                      119235.25      20          35.35      51.58
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   10082.00      19          16.65      15.00
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             33670.50      20          25.45      47.94
6C4  Химимпорт АД-София                                     279857.95      20          80.45      23.75
21-06-2017 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

БФБ-София уведомява, че във връзка с предстоящата имплементация на  Xetra версия 17.0 на 20.11.2017 г. Функционалното и Техническото описание на Xetra версия 17.0, на английски език са достъпни в секция Търговия, XETRA на следните адреси:
Функционално описание:
http://download.bse-sofia.bg/Xetra/Xetra_Release_17.0_Functional_Description.pdf
Техническо описание:
http://www.bse-sofia.bg/download/BSE_Client/Xetra_Release_17.0_TechnicalDescription.pdf
21-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
На основание чл. 117, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа уведомяваме, че на 21.06.2017 г. беше проведено редовното Общо събрание на акционерите на Унифарм АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-06-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
На проведено на 21.06.2017 год. ОСА на Унифарм АД-София (59X) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2016 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.04 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК ЕАД.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА, или към 05.07.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 03.07.2017 год.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-06-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
Във връзка с решението за разпределяне на дивидент по обикновените акции на Дружеството за 2016 г., взето на проведеното на 31.05.2017 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA), Дружеството уведомява:
- Начална дата за изплащане на дивидента по обикновените акции: 26.06.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
На основание чл. 100с, ал.1 от ЗППЦК и по смисъла на чл. 4 от ЗПЗФИ уведомяваме, че на проведеното на 19.06.2017 г. Общо събрание на облигационерите на Балканкар Заря АД са приети промени в условията по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Вписана промяна по партидата на дружеството в Търговския регистър относно състава на Надзорния съвет.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-06-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
На проведено ОСО от 19.06.2017 г. на Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA) са взети следните решения:
-  Промяна на лихвата за лихвени плащания за периоди след 22.05.2017 г. до 22.03.2020 г. на 4.25%. За всички лихвени плащания след 22.03.2020 г. ниво на лихвен процент от 1M EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6.25%;
-  Промяна на погасителния план на главничните плащания, както следва:
Период / Погашение главница (евро)
22.06.2017-22.03.2020 - по 11 550 евро на 22-ро число ежемесечно;
22.04.2020-22.04.2021 - по 30 250 евро на 22-ро число ежемесечно;
22.05.2021-22.04.2022 – по 41 250 евро на 22-ро число ежемесечно;
22.05.2022-22.05.2024 - по 48 950 евро на 22-ро число ежемесечно;
22.06. 2024 – 1 889 800 евро;
-  Приема за допълнително обезпечаване на вземамнето по главницата на облигационния заем заедно с лихвите и разноските, мажоритарният собственик КВК Инвест АД, ЕИК 126154070, да сключи договор за поръчителство с банката довереник. Срок за изпълнение: 23.06.2017 г.;
-  Определя 3-месечен срок, считано от датата на провеждане на настоящото ОСО за заплащане от Емитента на дължимата законова лихва за забава на неизплатените към настоящия момент падежирали лихвени и главнични плащания в общ размер на 5 539.48 евро;
Протоколът от ОСО на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
Съобщението е коригирано на 22.06.2017 г. в 10:35 ч.
21-06-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 27/21.06.2017 г. е взето следното решение:
На основание чл. 65, ал. 1, т. 4 от Част IV Правила за търговия към Правилника за дейността на БФБ-София АД, Съветът на директорите на БФБ – София АД временно спира търговията с емисията облигации, издадени от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA), ISIN код BG2100015077, считано от 22.06.2017 г.
Търговията с емисията ще бъде възстановена след подаване от страна на емитента на заявление за промяна в параметрите на облигационния заем, и съответното им регистриране от Съвета на директорите на БФБ – София АД.
21-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH)
Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД уведомява, че Анастас Патарински е назначен по трудов договор за нов Директор за връзки с инвеститорите, считано от 04.04.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-06-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA)
Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA), емитент на емисия облигации с ISIN код BG2100006159, информира за неизпълнено лихвено плащане, дължимо към 15.05.2017 година.
21-06-2017 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от  Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA), с ISIN код BG2100006159, Ви информираме, че считано от 21.06.2017 г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA). При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 евро. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 33 или 02/937 09 42.
20-06-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 21.06.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                      119399.15      20          35.65      51.58
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   11341.00      19          16.70      15.00
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             33839.85      20          25.35      47.94
6C4  Химимпорт АД-София                                     280832.25      20          80.55      23.75
20-06-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
На проведено ОСА от 15.06.2017 год. на Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) са взети следните решения:
- Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приема годишен финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2016 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Одобрява статут на Одитния комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 год.;
- Продължава с 2 години мандата на Съвета на директорите в досегашния му състав;
- Финансовият резултат за 2016 г., който е печалба в размер на 1 642 995.19 лв., да се разпредели както следва:
За фонд резервен (10%): 164 299.52 лв.;
Дружеството да разпредели паричен дивидент за 2016 г. в размер на 0.01 лв. на акция, или 593 605.18 лв. общо;
Остатъкът от печалбата, в размер на 885 090.49 лв. се отнася към Неразпределена печалба от минали години;
- Приема Сирма Груп Холдинг АД да изкупи обратно собствени акции, Съветът на директорите да осъществи изкупуването при следните условия:
Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: 1 000 000 броя;
Минимална цена: 0.50лв.;
Максимална цена: 1.50 лв.;
Срок за изкупуване: до 31.12.2017 г.;
Упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване;
- Избира Комитет по възнагражденията;
- Не подлага на гласуване и одобрение овластяване на Съвета на директорите по чл.114 от ЗППЦК;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към  29.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2017 год.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-06-2017 - Аукцион по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК

БФБ-София АД уведомява всички свои членове, че 23.06.2017 г. /петък/ е датата, на която ще се проведе аукционът по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата от увеличението на капитала на Велграф Асет Мениджмънт АД - София /1VXB/. На аукциона ще бъдат предложени 21 425 623 броя  права, срещу които не са записани акции. Съгласно чл. 37, ал. 4 от Част IV от Правилника на БФБ-София АД, аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала. Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион. Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 ч. до 13:45 ч.
20-06-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
На проведено редовно ОСА от 16.06.2017 год. на Трейс груп холд АД-София (T57) са взети следните решения:
- Приема индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема докладите на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приема правилник за работа на Одитния комитет;
- Поради наложена ПАМ от страна на КФН, точката за решение за разпределение на финансов резултат не беше подложена на гласуване;
- Приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-06-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
На проведено на 15.06.2017 г. ОСА на Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2016 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.01 лв.;
- Дивидентът се изплаща в 3-месечен срок от провеждането на настоящото събрание чрез УникредитБулбанк АД.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА, или към 29.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Във връзка с изискванията на член 19, параграф 3 от Регламент 596/2014 Софарма Трейдинг АД уведомява обществеността за  постъпили уведомления за търговия и разпореждане с акции на Софарма Трейдинг АД от страна на Огнян Донев.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-06-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
Момина крепост АД-Велико Търново представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.07.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална 23.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-06-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Синергон Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно ОСА, което ще се проведе на 24.07.2017 г. от 09.00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-06-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Синергон Холдинг АД-София (6S7), както следва:
Синергон Холдинг АД-София (6S7)свиква ОСА на 24.07.2017 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул.Солунска 2, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава Пламен Мирчев Боговев като член на Надзорния съвет и избира Румен Валери Панайотов за член на Надзорния съвет. Общото събрание определя мандата, гаранцията за управление и оправомощава лице да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Надзорния съвет.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.08.2017 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.07.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.07.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Уведомление за удължаване срока на обратно изкупуване на акции до 31.12.2017 г. при същите условия:
- Минимална цена на обратно  изкупуване – 3.50 лв.;
- Максимална цена на обратно изкупуване – 10 лв.
Съветът на директорите на Топливо АД избра Авал Ин АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ЗД Евроинс АД-София (5IC)
В БФБ-София АД е постъпило становище на управителния съвет на ЗД Евроинс АД-София, относно внесено коригирано търгово предложение от страна на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП АД
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-06-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал.1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 год. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Финанс Секюрити Груп АД (FSPA), ISIN BG2100006159.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
20-06-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал.1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 год. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1), ISIN BG 2100022131.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
20-06-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЗД Евро инс АД-София (5IC)
В БФБ-София АД са постъпили обновена покана и материали за провеждане на редовно ОСА на ЗД Евро инс АД-София (5IC), както следва:
ЗД Евро инс АД-София (5IC) свиква ОСА на 30.06.2017 год. от 14.30 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2016 год. се отнася за покриване на загуби от предходни години;
- Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните органи;
- Годишен отчет за 2016 год. на лицето, осъществяващо функция по съответствие на дружеството;
- Определяне възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Промени в Устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2017 год. от 14.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-06-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал.1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 год. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A), ISIN BG2100018154.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
20-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Уведомление по чл.19, пар. 3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-06-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал.1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 год. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Холдинг Варна АД-Варна (5V2C), ISIN BG 2100012140.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
20-06-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.03.2017 год. от ТБ Тексим банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Авто Юнион АД-София (8AVB), ISIN код BG2100025126.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-06-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.06.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                      119437.65      20          35.65      51.58
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   11342.05      19          16.70      15.00
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             33668.95      20          25.45      47.94
6C4  Химимпорт АД-София                                     277987.20      20          77.40      23.75
19-06-2017 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
На основание чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 5 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе, борсов код P0W1, ISIN код BG2100022131, от 16:19 ч. до края на търговската сесия на 19.06.2017 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж 20.06.2017 г. и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
19-06-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
Уведомление за седмо лихвено плащане по емисия облигации ISIN BG2100022131 с падеж 20.06.2017 г.:
Дружеството ще извърши лихвеното плащане в размер на 232 112 лв. на в срок до 30 дни след датата на падежа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от  Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1), с ISIN код BG2100022131, Ви информираме, че считано от 20.06.2017 г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1). При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 лева. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ - София на тел. 02/937 09 33 или 02/937 09 42.
19-06-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Момина крепост АД-Велико Търново (5MR), както следва:
Момина крепост АД-Велико Търново (5MR) свиква ОСА на 28.07.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална 23, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.08.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.07.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.07.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД-Шумен представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.07.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Шумен, Индустриална зона.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
На 16.06.2017 г. по партидата на Момина крепост АД в Търговския регистър беше обявен ГФО на дружеството за 2016 г., приет на ОСА , проведено на 22.05.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3)
В БФБ-София АД са постъпили материали и актуализирана покана за провеждане на редовно ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3), както следва:
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) свиква ОСА на 29.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76 А, офис сграда Хил Тауър, ет. 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на статут на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение да не разпределя дивидент за 2016 г.;
- Приемане на решение за покриване на загубата за 2016 г., в размер на 1 746 301.57 лв., за сметка на формираните резерви.
Нови точки в дневния ред:
- Освобождаване по негова молба от длъжност като член на съвета на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ на Маню Тодоров Моравенов;
-  Избор на нов член на Съвета на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, определяне на неговия мандат и възнаграждение. Предложение за решение: ОСА избира за нов член на СД Миглена Венциславова Димитрова;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Риъл Булленд АД-София (RBL)
Риъл Булленд АД-София представи коригиран списък на упражнените чрез представители гласове на общото събрание на акционерите, проведено на 13.06.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Инвестор.БГ АД-София (4IN)
На проведено ОСА от 16.06.2017 год. на  Инвестор.БГ АД-София (4IN) са взети следните решения:
- Приема доклад (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приема годишен финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2016 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Избира Одитен комитет;
- Одобрява правила за работата на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 год.;
- Заделя цялата печалба за 2016 г. като "Задължителни резерви";
- Приема доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-06-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
На проведено на 15.06.2017г. ОСА на Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2016 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.01 лв.;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА, или към 29.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2017 г.
19-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
Продажба на акции и промяна на дял в капитала на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81)
Поради отказ на Търговския регистър да впише поканата за редовно ОСА на дружеството, което трябваше да се проведе на 30.06.2017 г., ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) свиква ново ОСА на 19.07.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Дебелец, местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчети на Директора за връзка с инвеститорите;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Отнася цялата печалба за 2016 г. във Фонд Резервен и не разпределя дивидент;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.08.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.07.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.07.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA), ISIN код BG2100017065, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 26.06.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 50010;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 33.34;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 22.06.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 20.06.2017 год.;
- След 26.06.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 1149990;
- Сделки на Борсата, сключени след 20.06.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 766.66 .
19-06-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Източна газова компания ЕАД-Варна, (9IPA), емисия с ISIN код – BG2100017065, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 26.06.2017 год.;
- Купон: 5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 22.06.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 20.06.2017 год.;
19-06-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Тодоров АД-София (5T6)
На проведено ОСА от 16.06.2017 год. на Тодоров АД-София (5T6) са взети следните решения:
- Приема доклад (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.;
- Приема годишен финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2016 год.;
- Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;
- Избира регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 год.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-06-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Булгартабак-холдинг АД-София (57B)
В БФБ-София АД са постъпили обновена покана и всички материали за провеждане на редовно ОСА на Булгартабак-холдинг АД-София (57B), както следва:
Булгартабак-холдинг АД-София (57B) свиква ОСА на 29.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев 62, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Разпределя обща сума от 42 877 232.04 лв. за дивидент, или брутен дивидент от 5.82 лв. на акция ;
- Одобряване на сделки по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК, описани в мотивиран доклад;
- Промяна в наименованието на дружеството от Булгартабак-холдинг АД на БТ Холдинг АД;
- Промени в Устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2017 г.
Обновената покана и всички материали за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Албена АД-к.к. Албена (6AB)
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от  Албена АД-к.к. Албена (6AB):
Считано от 01.06. 2017 г. длъжността Директор за връзка с инвеститорите се изпълнява от Здравка Тодорова Иванова.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
В компанията e постъпилo уведомлениe по член 19 от Регламент 596/2014 за търговия и разпореждане с акции на Софарма Трейдинг АД от страна на Огнян Донев.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News