Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД уведомява, че на 18 септември 2018 г. Дружеството изкупи обратно 5 000 собствени акции, представляващи 0.0037%  от капитала на Дружеството, на обща стойност 20 700.00 лв. на БФБ АД, при средна цена 4.14 лв..
Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 г.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 165 000, представляващи 6.80% от акционерния капитал на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2018 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR)
Параходство Българско речно плаване АД-Русе публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев - Изпълнителен директор на Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година – вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс Груп Холд АД извърши покупка на 600 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар. Датата на сетълмента на сделките е 20.09.2018 г., а средната цена на акциите е 3,2808 лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKZ)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKZ), емисия с ISIN код – BG2040117215, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 27.09.2018 год.;
- Купон: .8 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 26.09.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 20.09.2018 год.;
18-09-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 19.09.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
18-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев  по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД уведомява, че на 17 септември 2018 г. Дружеството изкупи обратно 1 690 собствени акции, представляващи 0.0013%  от капитала на Дружеството, на обща стойност 7 013.50 лв. при средна цена 4.15 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 160 000, представляващи 6.80% от акционерния капитал на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR)
Уведомяваме, че по партидата в Търговския регистър на Параходство Българско речно плаване АД - Русе, със седалище и адрес на управление гр. Русе, пл. Отец Паисий 2 (ЕИК 827183719) са вписани следните промени:
- под № 20180917111116 е вписан като предствавител и Румен Стефанов Попов.
Представителството на дружеството пред трети лица се осъществява от изпълнителните директори: Тихомир Иванов Митев само заедно с Румен Стефанов Попов или с Драгомир Неделчев Кочанов.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2018 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Параходство Българско речно плаване АД-Русе (5BR)
Параходство Българско речно плаване АД-Русе публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев - Изпълнителен директор на Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година – вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс Груп Холд АД извърши покупка на 350 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар. Датата на сетълмента на сделките е 19.09.2018 г., а средната цена на акциите е 3,28 лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH)
До края на 2018 г. Чайкафарма очаква разрешения за употреба в България на нови три лекарства с рецепта, които ще обогатят портфолиото и развитите терапевтични кошници на компанията.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-09-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 18.09.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
17-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за увеличение на капитала на дъщерно дружество Топливо Газ ЕООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-09-2018 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации, както следва:
- Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица;
- ISIN код на емисията: BG2100009187;
- Размер на емисията: 18 828 800 лева;
- Брой облигации: 188 288 облигации;
- Номинална стойност на една облигация: 100 /сто/ лева;
- Присвоен борсов код: 3Z9N
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-09-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Билборд АД-София (5BP)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Билборд АД-София (5BP), както следва:
Билборд АД-София (5BP) свиква ОСА на 25.10.2018 г. от 10.30 ч. в гр. София, пл. България № 1, НДК, ниско тяло, ет. 2, при следния дневен ред:
- Приемане на решение за освобождаване на Зарина Генчева от длъжността член на Съвета на директорите на Билборд АД;
- Приемане на решение за освобождаване на Десислав Томов от длъжността независим член на Съвета на директорите на Билборд АД и избиране на негово място на Асен Костадинов за нов независим член на Съвета на директорите с мандат 5 години;
- Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.11.2018 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.10.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.10.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-09-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA)
На основание чл. 73, ал. 2 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 9 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска фондова борса АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Екип-98 Холдинг АД-София, борсов код 5EKA, ISIN код BG2100002174, от 14:37 ч. до края на търговската сесия на 17.09.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за извършено лихвено плащане с падеж 10.08.2018 г. и необходимостта от възстановяване на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
17-09-2018 - Лихвено плащане

В БФБ АД е постъпило уведомление относно извършено лихвено плащане, дължимо към 10.08.2018 г., по емисия облигации, издадени от Екип-98 Холдинг АД-София, с борсов код 5EKA, ISIN код BG2100002174. В тази връзка БФБ-София АД Ви уведомява, че считано от 18.09.2018 г. се възстановява начисляването на лихва на Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA).
17-09-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA)
В БФБ АД е получена информация от Дружеството относно изпълнено на 12.09.2018 г. лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Екип 98 Холдинг АД (5EKA) с ISIN код BG2100002174, с падеж 10.08.2018 година.
17-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: БГ Агро АД-Варна (AO0)
Уведомление за промяна на името и седалището на БГ Агро-органика ЕООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за открита процедура за обратно изкупуване на акции в дъщерно дружество Синергон Хотели АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6)
Адванс Терафонд АДСИЦ - Месечен бюлетин август 2018г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс Груп Холд АД  извърши покупка на 1 100 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България. Датата на сетълмента на сделките е 18.09.2018 г., а средната цена на акциите е 3.30 лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД уведомява, че на 13 септември 2018г. изкупи обратно 4 000 собствени акции, представляващи 0.003% от капитала на Дружеството, на обща стойност 16 600 лв. при средна цена 4.15 лева. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 158 310, представляващи 6.79% от акционерния капитал на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
Поради вписване на вливането на Унифарм АД в Софарма АД и заличаването му от Търговския регистър, на основание чл. 39, ал. 3, т. 11 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ АД, се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент Standard, на емисията акции на Унифарм АД-София, ISIN код BG1100154076, борсов код 59X, считано от 17.09.2018 г. (понеделник).
14-09-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 17.09.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
14-09-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
На проведено извънредно ОСА от 14.09.2018 г. на  Софарма АД-София (3JR) са взети следните решения:
- Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г.;
- Приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 0.05 лева (5 стотинки) на акция от печалбата, реализирана от дружеството съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г., и въз основа на изготвения от Съвета на директорите Доклад относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК;
- Приема Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК;
- Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключването на сделки, съгласно раздели първи, втори, трети и четвърти на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 28.09.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.09.2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година -вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD)
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ТБ Тексим Банк АД-София (5CP)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на ТБ Тексим Банк АД-София (5CP), както следва:
ТБ Тексим Банк АД-София (5CP) свиква ОСА на 24.10.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 14, хотел Анел, зала Анел, при следния дневен ред:
- Промяна в адреса на управление на дружеството на: гр. София, бул. Тодор Александров 117;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.11.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.10.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.10.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
14-09-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
На проведено на 14.09.2018  г. ОСА на Софарма АД-София (3JR) е взето решение за разпределяне на 6-месечен дивидент за 2018 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.05 лв.;
В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва:
- За акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници– чрез съответния инвестиционен посредник;
- За акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 28.09.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.09.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H)
Информация от Дружеството относно постъпило уведомление от „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“С.А. за закупени 862 бр. корпоративни облигации на „Старком Холдинг“АД чрез борсова сделка на БФБ АД, при единична цена от 1000.061 лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс Груп Холд АД извърши покупка на 700 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в РБългария. Датата на сетълмент на сделките е 17.09.2018 г., средна цена на акция - 3.2971 лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 14.09.2018 г. в дружеството e получено уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.  
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG 2100012140, издадени от Холдинг Варна АД-Варна (5V2C).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-09-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Астера I ЕАД-Варна (7A3S)
Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК:
Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 14.09.2018 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 49 900 евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 400 000  евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Холдинг Нов Век АД-София (6N31)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100015150, издадени от Холдинг Нов Век АД-София (6N31) .
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД  по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД уведомява, че вливането на Унифарм АД в Софарма АД  е вписано под номер 20180913171143 в Търговския регистър.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-09-2018 - Амортизационно плащане

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF), ISIN код BG2100006142, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 25.09.2018 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 600000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 120;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 19.09.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 17.09.2018 год.;
- След 25.09.2018 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 1600000;
- Сделки на Борсата, сключени след 17.09.2018 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 320 .
14-09-2018 - Лихвено плащане

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София, (5BNF), емисия с ISIN код – BG2100006142, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 25.09.2018 год.;
- Купон: 6m EURIBOR + 4.2 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 19.09.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 17.09.2018 год.;
13-09-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 14.09.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
13-09-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
На проведено извънредно ОСА от 12.09.2018 г. на Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) са взети следните решения:
- Освобождаване на Борис Анчев Борисов от отговорност за дейността му като член на Управителния съвет и изпълнителен директор за периода 01.01.2017 до 26.05.2017г.;
- Промени в устава на дружеството;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Елфарма АД  по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС)№ 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
Съобщение от Дружеството относно решение на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 55 от 11.09.2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
Във връзка с извършен годишен преглед на дейността на Синтетика АД, „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“  потвърждава присъдените на дружеството рейтинги и променя перспективата по тях към „стабилна“, с което изразява становището си за успешно приключило преструктуриране.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД уведомява, че на 12 септември 2018 г. Дружеството изкупи обратно 5 434 собствени акции, представляващи 0.004%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 22 528.43 на БФБ АД, при средна цена BGN 4.146.
Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 г.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 154 310, представляващи 6.79% от акционерния капитал на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Елфарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година – вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев - Изпълнителен директор на Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: 235 Холдингс АД-София (94G)
Информация относно получени уведомления за промяна в дяловото участие в публично дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Синтетика АД-София (0SYA)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от Юробанк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003123, издадени от Синтетика АД-София (0SYA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
13-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Уведомяваме, че  на 12.09. 2018 г. Управителният съвет на Трейс груп холд АД, на основание решение на Общото събрание, проведено на 31.01.2014 г.  взе следните решения:
1. Прекратява действащата процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, съгласно свое решение  от 29.03.2017 г.;
2. Стартира нова процедура по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия:
- Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 0.41 % от капитала, или до 100 000 броя акции;
- Минимална цена на обратно  изкупуване: 3.00 лв.;
- Максимална цена на обратно изкупуване: 6.00 лв.;
- Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции: от 13.09.2018 г. до 31.01.2019 г.;
- В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако дружеството изкупи 100 000 (сто хиляди) броя акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения краен срок не се изкупи максималния брой акции, Управителният съвет може по своя преценка да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение.
- Избран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването: ИП Капман  АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
Уведомление от Теодор Недев Татев по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 13.09.2018 няма емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби
12-09-2018 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Съгласно чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК уведомяваме, че увеличението на капитала на Софарма имоти АДСИЦ, съгласно решение на Съвета на директорите от 11.05.2018 г., приключи успешно.
Подписката започна на 31.07.2018 год. и приключи на 07.09.2018 год. с изтичането на предвидения краен срок, като 849 979 нови акции бяха записани и емисионната им стойност в общ размер на 5 524 863.50 лева беше изцяло внесена по набирателната сметка на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100018154, издадени от Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-09-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG 2100022131, издадени от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-09-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (0Z4A)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Тексим банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100018170, издадени от Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (0Z4A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-09-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006159, издадени от Финанс Секюрити Груп АД (FSPA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД уведомява, че на 11 септември 2018 г. Дружеството изкупи обратно 28 собствени акции, представляващи 0.00002%  от капитала на Дружеството, на обща стойност 115.64 лв. при средна цена 4.13 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 148 876, представляващи 6.79% от акционерния капитал на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление относно взети решения от Извънредното общо събрание на акционерите на Доверие Обединен Холдинг АД, проведено на 12.09.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Тексим Банк АД-София, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100019160, издадени от Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-09-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Тексим банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100025126, издадени от Авто Юнион АД-София (8AVB).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
Уведомление от Димитър Богомилов Тановски по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
Уведомление от Янко Георгиев Янков по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA)
В БФБ-АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ИП Де Ново ЕАД, в качеството му на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002174, издадени от Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично уведомление.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLB)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Специализирани логистични системи АД-София, (2SLB), емисия с ISIN код – BG2100004170, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 22.09.2018 год.;
- Купон: 3.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 17.09.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 13.09.2018 год.;
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH)
Чайкафарма успешно приключи клиничните изпитвания на нови лекарствени продукти.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев - Изпълнителен директор на Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-09-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Евроинс придобива грузински застраховател като част от експанзията си в Източна Европа (Корпоративно съобщение)
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News