Българска Фондова Борса-София АД осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на следните закони и нормативни актове:

Законова рамка

Българска Фондова Борса-София АД осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на следните закони и нормативни актове:
Закон за публично предлагане на ценни книжа
Закон за пазарите на финансови инструменти
Закон за Комисията за финансов надзор
Търговски закон
Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Закон за дружествата със специална инвестиционна цел
Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Закон за приватизация и следприватизационен контрол
Закон за кредитните институции
Закон за допълнителния надзор върху финансови конгломерати
 

Наредба на КФН за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти

Други Наредби на Комисията за финансов надзор
Правила на БФБ-София