Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

Индекси

Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения. В индексите могат да участват само емисии на публични дружества, които не са обявени в ликвидация или несъстоятелност, не изпълняват оздравителна програма и не са временно спрени от търговия. Минималният брой на емисиите, включени в индексите, е 5.

В момента БФБ-София изчислява 4 собствени индекса - SOFIX, BGBX40, BG TR30 и BG REIT. Основният борсов индекс е SOFIX, като неговото изчисление започва на 20 октомври 2000г при базисна стойност от 100 пункта. SOFIX е базиран на пазарната капитализация на включените 15 емисии обикновени акции, коригирана с фрий-флоута на всяка от тях. Емисиите в SOFIX е необходимо да отговарят на определени изисквания за ликвидност, пазарна капитализация, фрий-флоут и брой акционери.

BG TR30 е е индекс, базиран на промяната на цените на 30 емисии обикновени акции, като всяка от тях е с равно тегло. BG REIT е секторен индекс, състоящ се от 7 емисии обикновени акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута и най-висока медианна стойност на седмичния оборот за последните 6 месеца.

BG BX40 е индекс, който се състои от 40-те емисии обикновени акции на дружествата с най-голям брой сделки и най-висока медианна стойност на дневния оборот за последните 6 месеца. Изчислението на BG BX40 стартира от 01 януари 2014г.

ИНДЕКСИ НА БФБ-СОФИЯ
SOFIX BGBX40 BG TR30 BG REIT