Секция За акционерите има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.

За акционерите

Секцията има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.
В под-секцията "Права на акционерите" може да се намери детайлна информация за правата, които притежават акционерите на БФБ-София, в качеството им на такива.
В под-секцията "Общо събрание на акционерите" е представена подробна информация относно правомощията, начина и мястото на свикване на ОСА на Борсата, като са публикувани и документите от проведените общи събрания на дружеството през последните години.
В под-секцията може да се намери актуална информация относно публикуваните от Борсата финансови документи, новини и публикации.
 


Корпоративно управление

Българска Фондова Борса - София АД е приела и следва принципите на доброто корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите на БФБ-София е Иво Станков.
тел. за контакти: 02 937 0957
e-mail: ir@bse-sofia.bg
Последно публикуван финансов отчет

Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2018

Още...Още в секцията:

Проспект на БФБ-София

Права на акционерите

Общо събрание на акционерите

Отчети на БФБ-София

Прессъобщения

Събития

Интервюта

Анализи

Корпоративен календарПоследни новини

23-10-2018
Прессъобщение от БФБ-София
"Българска фондова борса" АД организира на 30 октомври 2018 в 15:00 ч. представяне на резултатите на дружеството за третото тримесечие на 2018 година. Каним всички настоящи инвеститори и заинтересовани страни да се запознаят с финансовото състояние на борсата за посочения период, както и да отправят своите въпроси, свързани с презентираната информация, към ръководството на компанията.

15-10-2018
Прессъобщение от БФБ-София
Днес, 15 октомври 2018, стартира приемът на проектни предложения по ваучерната схема за подпомагане на малки и средни компании за листването им на БФБ. Повече информация на сайта на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

11-10-2018
Съобщение от БФБ-София
БФБ-София АД уведомява, че са публикувани тримесечни бюлетини със статистическа информация за основния пазар BSE и алтернативния пазар BaSE за третото тримесечие на 2018г. Бюлетините са достъпни съответно на интернет страниците на основния пазар BSE и на алтернативния пазар BaSE.

09-10-2018
Съобщение от БФБ-София
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД, по Протокол № 60/09.10.2018 г., на основание чл. 2, ал. 3 от част IV - Правила за търговия на Правилника за дейността на БФБ, е взето решение на 31.12.2018 г. да не бъде провеждана търговска сесия. Същият остава работен ден за Борсата.

11-09-2018
Вътрешна информация
Емитент: Българска фондова борса АД-София (BSO)

27-08-2018
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Група Българска фондова борса - София публикува междинен консолидиран отчет за първата половина на 2018 година. Междинният отчет на Група БФБ-София за първата половина на 2018 може да намерите публикуван на уебсайта на Борсата в секцията За БФБ -> За акционерите -> Отчети на БФБ-София, както и на финансовата електронна страница X3News

Още...