Секция За акционерите има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.

За акционерите

Секцията има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.
В под-секцията "Права на акционерите" може да се намери детайлна информация за правата, които притежават акционерите на БФБ-София, в качеството им на такива.
В под-секцията "Общо събрание на акционерите" е представена подробна информация относно правомощията, начина и мястото на свикване на ОСА на Борсата, като са публикувани и документите от проведените общи събрания на дружеството през последните години.
В под-секцията може да се намери актуална информация относно публикуваните от Борсата финансови документи, новини и публикации.
 


Корпоративно управление

Българска Фондова Борса - София АД е приела и следва принципите на доброто корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите на БФБ-София е Иво Станков.
тел. за контакти: 02 937 0957
e-mail: ir@bse-sofia.bg
Последно публикуван финансов отчет

Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2017

Още...Още в секцията:

Проспект на БФБ-София

Права на акционерите

Общо събрание на акционерите

Отчети на БФБ-София

Прессъобщения

Събития

Интервюта

Анализи

Корпоративен календарПоследни новини

11-10-2017
Съобщение от БФБ-София
Оборотът на основния пазар BSE достигна 24.1 млн. eвро през септември, като бе близо 70% по-нисък в сравнение със силните резултати през август 2017 г, но 2.8 пъти по-висок от оборота, регистриран през септември 2016 г. Всички сегменти на основния пазар BSE, с изключение на сегмент акции Premium, увеличиха капитализацията си на месечна база. Общата пазарна капитализация нарасна незначително с 0.5%, като сегментът за АДСИЦ добави 3.3%, а сегмент акции Standard - 1.2%.

09-10-2017
Съобщение от БФБ-София
БФБ-София АД уведомява, че в секцията Xetra (Търговия) на уеб-сайта на борсата е публикуванa Първа актуализация на симулационна версия на Xetra Release 17.0, която следва да бъде инсталирана на всички работни станции утре, вторник (10.10.2017) след края на търговската сесия, или съответно в сряда (11.10.2017) преди началото на търговската сесия.

06-10-2017
Съобщение от БФБ-София
БФБ-София АД уведомява, че са публикувани тримесечни бюлетини със статистическа информация за основния пазар BSE и алтернативния пазар BaSE за третото тримесечие на 2017г. Бюлетините са достъпни съответно на интернет страниците на основния пазар BSE и на алтернативния пазар BaSE.

05-10-2017
Съобщение от БФБ-София
На 16 ноември (четвъртък) 2017 г. в БФБ ще се проведе обучение на тема „Adaptive Risk Management Methods for Practitioners”. Курсът включва следните теми:

03-10-2017
Съобщение от БФБ-София
БФБ-София АД уведомява, че в секцията Xetra (Търговия) на уеб страницата на Борсата са публикувани следните документи:

03-10-2017
Съобщение от БФБ-София
БФБ-София уведомява, че във връзка с предстоящата имплементация на Xetra версия 17.0 на 20.11.2017 г, на интернет страницата на Борсата в секция Търговия, XETRA, е достъпно Ръководство на потребителя на стандартния терминал Xetra Release 17.0 на английски език.

Още...