Секция За акционерите има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.

За акционерите

Секцията има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.
В под-секцията "Права на акционерите" може да се намери детайлна информация за правата, които притежават акционерите на БФБ-София, в качеството им на такива.
В под-секцията "Общо събрание на акционерите" е представена подробна информация относно правомощията, начина и мястото на свикване на ОСА на Борсата, като са публикувани и документите от проведените общи събрания на дружеството през последните години.
В под-секцията може да се намери актуална информация относно публикуваните от Борсата финансови документи, новини и публикации.
 


Корпоративно управление

Българска Фондова Борса - София АД е приела и следва принципите на доброто корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите на БФБ-София е Иво Станков.
тел. за контакти: 02 937 0957
e-mail: ir@bse-sofia.bg
Последно публикуван финансов отчет

Тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2016

Още...Още в секцията:

Проспект на БФБ-София

Права на акционерите

Общо събрание на акционерите

Отчети на БФБ-София

Прессъобщения

Събития

Интервюта

Анализи

Корпоративен календарПоследни новини

28-02-2017
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Група Българска фондова борса-София АД публикува тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2016 г.

23-02-2017
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Оборотът през 2016 година се повиши с 1,27% до 416 милиона лева. Пазарната капитализация нарасна с 12,75 % от 8,6 до 9,7 милиарда лева. Всички индекси повишиха стойностите си през годината, а най-голямо бе повишението на SOFIX от 27 % до 586,43 пункта в края на 2016. Реализирано бе увеличение от 8,98% в Приходите от основна дейност на Борсата реализира увеличение спрямо 2015 г., което се дължи основно на увеличение в приходите от Комисионни за сделки с 13,31% и Такси за информационно обслужване с 44.27%.

21-02-2017
Корпоративно управление
Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)

09-02-2017
Прессъобщение от БФБ-София
Служебният министър на икономиката г-н Теодор Седларски посети Българска фондова борса - София и проведе среща с ръководството на институцията. На срещата бяха обсъдени мерките, залегнали в Стратегията за развитие на капиталовия пазар и възможността част от тях да бъдат реализирани през мандата на служебното правителство. Акцент беше и темата за ефективното използване на механизмите на капиталовите пазари при осигуряване на финансирането на компании с държавно участие.

07-02-2017
Покана от БФБ-София
Националната комисия по корпоративно управление организира обучение на тема „Отчитане на корпоративното управление съгласно Националния кодекс за корпоративно управление в контекста на промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)“, с помощта и подкрепата на Българска Фондова Борса - София АД и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.

06-02-2017
Прессъобщение от БФБ-София
Общата пазарна капитализация се увеличи с 4,36% в сравнение с предходния декември и със 17,38% в сравнение с януари 2016 година. Ръст имаше в капитализацията на всички сегменти на основния пазар BSE. Най-значително в относителна стойност бе нарастването от 5,33% в капитализацията на сегмент за акции Premium, а капитализацията на сегмент за акции Standard, който формира над две трети от общата капитализация, се увеличи с 4,06%. Най-впечатляващ сред индексите бе скокът от 34% в стойността на SOFIX в сравнение с януари 2016, докато BGBX40 и BGTR30 нараснаха с 29% и 27% съответно.

Още...