Секция За акционерите има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.

За акционерите

Секцията има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.
В под-секцията "Права на акционерите" може да се намери детайлна информация за правата, които притежават акционерите на БФБ-София, в качеството им на такива.
В под-секцията "Общо събрание на акционерите" е представена подробна информация относно правомощията, начина и мястото на свикване на ОСА на Борсата, като са публикувани и документите от проведените общи събрания на дружеството през последните години.
В под-секцията може да се намери актуална информация относно публикуваните от Борсата финансови документи, новини и публикации.
 


Корпоративно управление

Българска Фондова Борса - София АД е приела и следва принципите на доброто корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите на БФБ-София е Иво Станков.
тел. за контакти: 02 937 0957
e-mail: ir@bse-sofia.bg
Последно публикуван финансов отчет

Тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2017

Още...Още в секцията:

Проспект на БФБ-София

Права на акционерите

Общо събрание на акционерите

Отчети на БФБ-София

Прессъобщения

Събития

Интервюта

Анализи

Корпоративен календарПоследни новини

05-12-2017
Съобщение от БФБ-София
Българска Фондова Борса - София АД обявява конкурс за длъжността Експерт в дирекция "Търговия, емитенти и членство"

27-11-2017
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Група Българска фондова борса-София АД публикува тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2017 г. Консолидираният отчет на Групата за третото тримесечие може да намерите публикуван на уебсайта на "Българска фондова борса - София" АД в секцията За БФБ -> За акционерите -> Отчети на БФБ-София, както и на финансовата електронна страница X3News.

15-11-2017
Предстоящо събитие
БФБ-София АД напомня на своите членове, че предстои актуализацията на системата за търговия Xetra Release Production до версия 17.0, която ще се извърши, считано от 18.11.2017 г.

01-11-2017
Прессъобщение от БФБ-София
От днес, 1 ноември 2017 г., стартира търговията с ДЦК на регулиран пазар. Това стана факт в резултат от съвместните усилия на БФБ-София, Централен депозитар, Министерство на финансите и Българска народна банка (БНБ) за създаване на регулиран вторичен пазар за държавен вътрешен дълг в рамките на пазарите, организирани от БФБ-София.Търговията с ДЦК е поредната мярка, която се реализира като част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България.

27-10-2017
Прессъобщение от БФБ-София
"БФБ-София" АД напомня, че на 30 октомври 2017 в 16:00 ч. ще бъдат представени резултатите на дружеството за третото тримесечие на 2017 година. Каним всички настоящи инвеститори и заинтересовани страни да се запознаят с финансовото състояние на борсата за посочения период, както и да отправят своите въпроси, свързани с презентираната информация, към ръководството на компанията.

27-10-2017
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Третото тримесечие се характеризираше с впечатляващ ръст от 130 % в оборота на пазарите, организирани от БФБ-София и 263% ръст на оборота със собствените акции на Борсата. Пазарната капитализация намаля с 0,94% през тримесечието, но остана над 11 милиарда лева. Три от четирите индекса отбелязаха ръст. Комисията за финансов надзор одобри Правилата за регистрация и търговия на държавни ценни книжа, а БФБ определи още двама стипендианти в своята CFA програма. На 26 септември бе проведено извънредно общо събрание на акционерите, на което бяха гласувани и приети промени в съвета на директорите на Борсата, а управителните органи бяха овластени да сключат две сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Още...