Секция За акционерите има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.

За акционерите

Секцията има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.
В под-секцията "Права на акционерите" може да се намери детайлна информация за правата, които притежават акционерите на БФБ-София, в качеството им на такива.
В под-секцията "Общо събрание на акционерите" е представена подробна информация относно правомощията, начина и мястото на свикване на ОСА на Борсата, като са публикувани и документите от проведените общи събрания на дружеството през последните години.
В под-секцията може да се намери актуална информация относно публикуваните от Борсата финансови документи, новини и публикации.
 


Корпоративно управление

Българска Фондова Борса - София АД е приела и следва принципите на доброто корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите на БФБ-София е Иво Станков.
тел. за контакти: 02 937 0957
e-mail: ir@bse-sofia.bg
Последно публикуван финансов отчет

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2017

Още...Още в секцията:

Проспект на БФБ-София

Права на акционерите

Общо събрание на акционерите

Отчети на БФБ-София

Прессъобщения

Събития

Интервюта

Анализи

Корпоративен календарПоследни новини

23-02-2018
Съобщение от БФБ-София
Уведомяваме Ви, че считано от днес, 23.02.2018 г. е в сила Правилникът за дейността на БФБ-София, одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 82- ФБ от 22 януари 2018 г.

13-02-2018
Съобщение от БФБ-София
БФБ-София АД информира относно следното:

12-02-2018
Съобщение от БФБ-София
С Решение № 82–ФБ от 22 януари 2018 г. Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Част I „Общи правила”, Част II „Правила за членство”, Част III „Правила за допускане до търговия”, Част IV „Правила за търговия”, Част V „Правила за надзор на търговията”, Част VI „Правила за управление на риска”, Част VIII „Правила за конфликтите на интереси” и Част IX „Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа” от Правилника на „Българска фондова борса - София” АД.

09-02-2018
Прессъобщение от БФБ-София
На 30 януари 2018 "БФБ-София" АД организира представяне на резултатите на дружеството за четвъртото тримесечие на 2017 година. Всички настоящи инвеститори и заинтересовани страни бяха поканени да се запознаят с финансовото състояние на борсата за посочения период, както и да отправят своите въпроси, свързани с презентираната информация, към ръководството на компанията.

05-02-2018
Прессъобщение от БФБ-София
След получаване на всички необходими разрешения, договорът за прехвърляне на акциите на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) между Български енергиен холдинг и Българска фондова борса - София (Борсата) влезе в сила. По този начин Борсата придоби 100% от капитала на БНЕБ. Договорената цена е 5.2 милиона лева. Четири милиона лева от цената бяха платени при придобиването на акциите, което финализира процеса по продажбата, а останалите 1.2 млн. лв. ще бъдат преведени на три равни вноски в рамките на шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец от прехвърлянето на капитала. За разсрочената част от плащането БФБ-София осигури безусловна револвираща банкова гаранция.

01-02-2018
Вътрешна информация
Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)

Още...