Секция За акционерите има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.

За акционерите

Секцията има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.
В под-секцията "Права на акционерите" може да се намери детайлна информация за правата, които притежават акционерите на БФБ-София, в качеството им на такива.
В под-секцията "Общо събрание на акционерите" е представена подробна информация относно правомощията, начина и мястото на свикване на ОСА на Борсата, като са публикувани и документите от проведените общи събрания на дружеството през последните години.
В под-секцията може да се намери актуална информация относно публикуваните от Борсата финансови документи, новини и публикации.
 


Корпоративно управление

Българска Фондова Борса - София АД е приела и следва принципите на доброто корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите на БФБ-София е Иво Станков.
тел. за контакти: 02 937 0957
e-mail: ir@bse-sofia.bg
Последно публикуван финансов отчет

Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2018

Още...Още в секцията:

Проспект на БФБ-София

Права на акционерите

Общо събрание на акционерите

Отчети на БФБ-София

Прессъобщения

Събития

Интервюта

Анализи

Корпоративен календарПоследни новини

21-06-2018
Прессъобщение от БФБ-София
Ръководствата на трите фондови борси-учредителки на SEE Link и Raiffeisen Bank International (RBI) подписаха меморандум за разбирателство днес във Виена, Австрия. В резултат на договореностите RBI поетапно ще улесни процесите по трансграничен клиринг и сетълмент на регионалната платформа за търговия на ценни книжа в страните, в които оперира.

19-06-2018
Съобщение от БФБ-София
БФБ – София АД уведомява, че на първия ден на аукциона за първичното публично предлагане на акции на Градус АД бяха подадени общо 1059 изпълними поръчки за 43 961 878 броя акции или 79% от продаваното количество, с което беше надвишено минималното изискване за успех на емисията (36 111 112 броя акции). Емитентът и Водещият мениджър определиха 1.80 лв. (един лев и осемдесет стотинки) за цена на предлагането, като на тази цена бяха изпълнени всички лимитирани и пазарни поръчки в рамките на деня.

18-06-2018
Вътрешна информация
Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)

14-06-2018
Съобщение от БФБ-София
Във връзка с публикуваната покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ-София, Борсата), насрочено за 18.06.2018 г. (понеделник) от 10.00 часа, БФБ - София напомня на своите акционери, че в системата за електронно провеждане на общи събрания на "Централен депозитар" АД ЕПОС е активирана възможността за регистрация за участие в общото събрание на Борсата. Акционери на дружеството могат да се регистрират за участие в общото събрание посредством квалифициран електронен подпис (КЕП) по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги най-късно до 10.00 часа на 18 юни 2018 г. Лицата с право на глас в Общото събрание на акционерите (ОСА) са определени към 04.06.2018 г. ЕПОС осигурява следните възможности на акционерите:

12-06-2018
Съобщение от БФБ-София
Във връзка с предстоящото провеждане на 18 и 19 Юни 2018г. на Първично публично предлагане на акциите на Градус АД – Стара Загора през търговската система Xetra, Ви уведомяваме, че временната емисия акции с присвоен борсов код GR6T, е налична в инструментна група акции InstrGrp BSE0 в Xetra.

11-06-2018
Съобщение от БФБ-София
В изпълнение на Правилата за изчисляване на индекса на компаниите с добро корпоративно управление и след извършена преценка доколко резултатите от картата за самооценка съответстват с реалното прилагане на принципите на Националния кодекс от всяка от компаниите, отговарящи на всички изисквания на правилата, НККУ взе решение за следващия едногодишен период, считано от 18.06.2018г., съставът на индекса да бъде както следва:

Още...