Секция За акционерите има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.

За акционерите

Секцията има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.
В под-секцията "Права на акционерите" може да се намери детайлна информация за правата, които притежават акционерите на БФБ-София, в качеството им на такива.
В под-секцията "Общо събрание на акционерите" е представена подробна информация относно правомощията, начина и мястото на свикване на ОСА на Борсата, като са публикувани и документите от проведените общи събрания на дружеството през последните години.
В под-секцията може да се намери актуална информация относно публикуваните от Борсата финансови документи, новини и публикации.
 


Корпоративно управление

Българска Фондова Борса - София АД е приела и следва принципите на доброто корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите на БФБ-София е Иво Станков.
тел. за контакти: 02 937 0957
e-mail: ir@bse-sofia.bg
Последно публикуван финансов отчет

Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2017

Още...Още в секцията:

Проспект на БФБ-София

Права на акционерите

Общо събрание на акционерите

Отчети на БФБ-София

Прессъобщения

Събития

Интервюта

Анализи

Корпоративен календарПоследни новини

21-06-2017
Съобщение от БФБ-София
БФБ-София уведомява, че във връзка с предстоящата имплементация на Xetra версия 17.0 на 20.11.2017 г. Функционалното и Техническото описание на Xetra версия 17.0, на английски език са достъпни в секция Търговия, XETRA на следните адреси:

15-06-2017
Прессъобщение от БФБ-София
Съветът на директорите на Българска фондова борса-София одобри промените в правилата за изчисляване на индексите. БФБ-София предложи промените в края на месец април и ги предостави за обществено обсъждане за повече от месец като ги публикува на интернет страницата на институцията. Борсата изпрати проекта си към браншови асоциации и бизнес организации, и проведе няколко дискусии по темата в рамките на Съвета за развитие на капиталовия пазар. В обявения срок за обсъждане до края на май официални становища бяха получени в БФБ-София от Асоциация на банките в България, Асоциация на индустриалния капитал в България и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

12-06-2017
Съобщение от БФБ-София
В изпълнение на Правилата за изчисляване на индекса на компаниите с добро корпоративно управление и след извършена преценка доколко резултатите от картата за самооценка съответстват с реалното прилагане на принципите на Националния кодекс от всяка от компаниите, отговарящи на всички изисквания на правилата, НККУ взе решение за следващия едногодишен период, считано от 19.06.2017г., съставът на индекса да бъде както следва:

12-06-2017
Съобщение от БФБ-София
Във връзка с решение на Национална комисия по корпоративно управление от 12.06.2017г. за промяна в базата на CGIX, Комисията по индексите взе решение следния коефициент за фрий-флоут да бъде валиден за емисията, влизаща в състава му, считано от 19.06.2017г:

08-06-2017
Прессъобщение от БФБ-София
Общата пазарна капитализация на основния пазар BSE се увеличи с 0,25% в сравнение с предходния април и с 42,24% в сравнение с май 2016 година. Ръст имаше в капитализацията на всички сегменти. Най-значително в относителна стойност бе нарастването от 2,68% в капитализацията на сегмент за акционерни дружества със специална инвестиционна цел, а спрямо май 2016 година капитализацията на сегмент за акции Permium нарасна почти двойно. Сред индексите най-впечатляваща промяна от 50% сравнение с май 2016 отбеляза стойността на SOFIX, докато през май движението на индексите бе разнопосочно.

29-05-2017
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Група Българска фондова борса-София АД публикува тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2017 г.

Още...