Подробно описание на таксите за търговия на борсата е налична в Тарифата за таксите

Такси за търговия

Подробно описание на таксите за търговия на борсата е налична в Тарифата за таксите. Представените по-долу комисионни, с изключение на случаите по чл. 26, ал. 2 и 3 от Тарифата, се дължат от всеки от инвестиционните посредници, страни за всяка изпълнена поръчка, включително и при кръстосани сделки. Посочените комисионни не включват ДДС.

Вид инструмент

Стойност на поръчката Комисионна  
Акции и депозитарни разписки върху акции до 50 000 000 лв. 0.075% от стойността на изпълнената поръчка, но не по-малко от 1 лв. Пример
над 50 000 000 лв. 37 500 лв. + 0.0375% от горницата над 50 000 000 лв. Пример
Държавни ценни книжа*   0.01% от от общата изпълнена стойност през всеки търговски ден, но не по-малко от 2 лв. Пример
Облигации и депозитарни разписки върху облигации   0.01% от стойността на изпълнената поръчка, но не по-малко от 1 лв. Пример
Борсово търгувани продукти   0.075% от стойността на изпълнената поръчка, но не по-малко от 1 лв. Пример
Компенсаторни инструменти   0.03% от стойността на изпълнената поръчка, но не по-малко от 1 лв. Пример
Права   0.03% от стойността на изпълнената поръчка Пример
Покупка на акции, регистрирани на "Приватизационен пазар"   0.2% от стойността на изпълнената поръчка Пример
Продажба на акции, регистрирани на "Приватизационен пазар"   0.2%* от стойността на изпълнената поръчка Пример
Акции, закупени на "Неприсъствен публичен търг"   -  
Акции, закупени на "Централизиран публичен търг"   -  

* До 30.09.2018г. "Българска фондова борса-София" АД и "Централен депозитар" АД освобождават от такси за търговия с ДЦК своите членове, ако съответно и те не таксуват клиентите си. За маркет-мейкъри

Веднъж месечно до десето число на текущия месец Борсата извършва проверка доколко през предходния календарен месец съответните маркет-мейкъри са изпълнявали задължението си като такива в съответствие с правилника на БФБ-София. Ако в резултат на проверката не бъдат установени нарушения на изискванията към дейността на съответния маркет-мейкър, Борсата му възстановява платените суми по Глава Четвърта от Тарифата за таксите, събирани от Борсата във връзка с дейността му като маркет-мейкър на дадения финансов инструмент.
В този случай, освен платените такси описани по-горе, Борсата възстановява на съответния маркет-мейкър на емисия акции или борсово търгувани продукти допълнително и 0.015 (нула цяло нула петнадесет) на сто, но не по-малко от 1 (един) лев и не повече от 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева от стойността на всяка изпълнена поръчка.