Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 146 460 BGN
Сегмент акции Premium 93 915 BGN
Сегмент акции Standard 28 107 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 2 448 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 21 990 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 7 886 850 145 BGN
Сегмент акции Premium 2 156 109 791 BGN
Сегмент акции Standard 5 336 381 841 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 394 358 513 BGN