Презентации

Презентации

Презентации от проведената на 07.05.2012 г. конференция, организирана от БФБ-София, на тема Подобряване на практиките при разкриване на информация от публичните дружества.

Презентация на г-н Маню Моравенов, Председателна Националната комисия за корпоративно управление на тема: "Еволюция и промени в Националния кодекс за корпоративно управление"

Презентация на г-н Илиян Димитров, гл. експерт в Дир. Корпоративно развитие на БФБ-София на тема: "Практически инструменти и рецешия на БФБ за повишаване ефективността и качеството на разкриване на информация от публичните дружества"

Презентация на г-н Ивайло Пенев, инвестиционен консултант, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт на тема: "Често срещани затруднения при комуникацията между инвеститори и емитенти"

Презентация на г-жа Даниела Пеева, Председател на УС на АДВИБ на тема: "Добри практики при разкриването на информация"

 

Презентация на г-н Румен Соколов, управител на "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД и г-н Илиян Димитров, главен експерт в дирекция "Корпоративно развитие" на БФБ-София, на тема "Развитие на уеб-страниците на компаниите от Официален пазар на БФБ-София", представена на международната IR конференция, проведена в гр. София на 14.05.2010 г.

Презентация на г-жа Бистра Илкова, изпълнителен директор на БФБ-София, на тема "Българският капиталов пазар и европейската интеграция: възможности и перспективи", представена на научно-практическата конференция "Корпоративните финанси в България днес и утре", проведена в гр- София на 28 - 29.09.2009г.

Презентация на г-н Румен Соколов, главен експерт в Отдел "Привличане на емитенти" на БФБ-София, на тема "Електронните страници на българските публични компании от Официален пазар на БФБ-София", представена на международната IR конференция и годишни награди, проведена в гр. София на 16-17.07.2009 г.

Презентации, представени на първия семинар от серията "пътуващи семинари" под надслов "Българският капиталов пазар - възможности и перспективи", проведен в гр. Монтана на 27.04.2009 г.

Презентации, представени на Форума на германския капиталов пазар, проведен във Франкфурт на 10-11 ноември 2008 год.

Презентации, представени на конференцията "Преспективите пред капиталовите пазари в Югоизточна Европа", проведена на 16 септември 2008 год.