Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 126 100 BGN
Сегмент акции Premium 15 838 BGN
Сегмент акции Standard 28 974 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 3 629 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 77 658 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 7 877 210 836 BGN
Сегмент акции Premium 2 136 011 267 BGN
Сегмент акции Standard 5 350 175 360 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 391 024 209 BGN