Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 176 230 BGN
Сегмент акции Premium 11 889 BGN
Сегмент акции Standard 144 239 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 3 372 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 14 587 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 2 143 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
 8 074 990 BGN
 8 548 757 766 BGN
Сегмент акции Premium 1 849 330 866 BGN
Сегмент акции Standard 6 094 994 603 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 604 432 297 BGN