Седмичен обзор

Седмичен обзор


Търгувани обеми по пазари за периода 06-08-2018 - 11-08-2018

Пазарен сегмент Обем (лотове) Оборот (лв.) Сделки Емисии
Сегмент за права 2 288 539 2 288.59 6 3
Сегмент за държавни ценни книжа 6 000 16 008 294.00 1 1
Сегмент акции Standard 1 175 746 2 895 934.05 548 45
Сегмент за борсово търгувани продукти 2 217 2 929.90 7 2
Сегмент акции Premium 248 140 485 506.42 242 7
Сегмент за облигации 170 109 071.07 2 1
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 1 064 581 1 420 521.70 182 8
Сегмент за компенсаторни инструменти 110 224 39 932.81 20 3