Акционерите на БФБ-София имат всички права, които търговския закон регламентира за собствениците на акции в акционерни дружества в България

Права на акционерите на БФБ-София

Българска фондова борса - София АД е акционерно дружество. Акционерите на Българска фондова борса - София АД имат всички права, които търговския закон регламентира за собствениците на акции в акционерни дружества в България. Най-общо правата на акционерите могат да бъдат разделени на: имуществени и неимуществени.

ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА

Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент

Всяка акция на БФБ-София АД дава на притежателя си право на дивидент съразмерен с номиналната стойност на акцията. Важно е да се отбележи, че акцията не гарантира и не осигурява автоматично получаването на дивидент. Това е възможно само по решение на общото събрание на акционерите и наличие на печалба.
На база представения на редовното годишно събрание годишен финансов отчет на дружеството и Отчета за управлението Общото събрание на акционерите вземат решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.
Плащането на дивидент се извършва до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд ''Резервен'', надхвърлящ определения от закона минимум от 1/10 част от капитала, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд ''Резервен". Най-малко 1/10 част от печалбата на дружество се отделя, докато средствата във фонд "Резервен" достигнат поне 1/10 част от капитала на дружеството.
БФБ-София е длъжна да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок от три месеца от провеждането му.

Право на ликвидационен дял

Това право съществува в латентен вид до прекратяване на дружеството. То представлява право на всеки акционер на БФБ-София АД да получи част от дружественото имущество след прекратяването на дружеството, съразмерна на участието му в капитала. Правото на ликвидационен дял зависи от наличието на остатъчно чисто имущество след удовлетворяване на кредиторите на дружеството при прекратяването му. Право на ликвидационен дял имат само лицата, които са акционери на БФБ-София към момента на прекратяването й.
Ако даден акционер има вземания към БФБ-София АД, вземанията му не са част от ликвидационния му дял.
БФБ-София няма издадени привилегировани акции с право на допълнителен ликвидационен дял.

Имуществените права

Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент

Право на ликвидационен дял

Право на записване на част от новите акции при увеличаване капитала на БФБ-София

Неимуществените права

Право на глас в ОСА на БФБ-София

Право на свикване на ОСА на БФБ-София

Включване на допълнителни въпроси в дневния ред на ОСА на БФБ-София

Право да избира и да бъде избиран в управителните органи на БФБ-София

Право на сведения

Право на защита на акционерното участие

Право на предявяване на иск за търсене на отговорност от членовете на СД
Право на записване на част от новите акции при увеличаване капитала на БФБ-София

Всеки акционер на БФБ-София АД има право да придобие част от новите акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право на акционерите се погасява в срок, определен от общото събрание на БФБ-София, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър. Това право на акционерите може да бъде отменено с решение на Общото събрание за конкретен случай взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените акции.


НЕИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА

Право на глас в общото събрание на акционерите на БФБ-София

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите (ОСА) на БФБ-София АД. Всеки акционер може да упражнява правото си на глас по свое усмотрение, като Съвета на директорите и самото дружество нямат право да дискриминират акционерите заради начина им на гласуване.
Всяка акция дава на притежателя си право на един глас в ОСА. Упражнявайки правото си на глас акционерите на БФБ-София участват в управлението на дружеството чрез приемането на решения на общото събрание на акционерите по всички въпроси, включени в дневния ред.

    Ограничение на правото на глас
    Акционер на БФБ-София или негов представител не може да участва в гласуването за:
      1. предявяване на искове срещу него;
      2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към БФБ-София.

Право на свикване на ОСА на БФБ-София

Акционерите на БФБ-София, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, имат право да поискат свикване на общото събрание на акционерите на БФБ-София. Ако в едномесечен срок от искането то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

Включване на допълнителни въпроси в дневния ред на ОСА

Акционери на БФБ-София, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.
Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание горепосочените акционери представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден.
Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

Право да избира и да бъде избиран в управителните органи на БФБ-София

Едно от основните правомощия на Общото събрание на акционерите, като основен орган на управление на БФБ-София, определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите. Всеки акционер на БФБ-София има имплицитно включено в правото на глас и правото на участие в управлението като бъде избиран в управителните органи на БФБ-София.

Право на сведения

Във връзка с упражняването на своите права и участието им в управлението на дружеството, Всички акционери на БФБ-София имат право да им бъдат предоставени писмени материали, свързани с дневния ред на общите събрания. Последните трябва да им бъдат поставени на разположение най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.
Когато дневният ред на ОСА на БФБ-София включва избор на членове на съвета на директорите, материалите следва да включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.
При поискване писмените материали се представят на акционерите на БФБ-София - безплатно.
Акционерите имат право да получат протоколите и приложенията към тях от минали общи събрания, които БФБ-София е длъжна да пази най-малко 5 години.

Право на защита на акционерното участие

Всеки акционер на БФБ-София може с иск пред окръжния съд по седалището на дружеството да защити правото на членство и отделните членствени права, ако те бъдат нарушени от органите на дружеството. (чл. 71 от ТЗ)
Всеки акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на БФБ-София за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на устава на дружеството. Искът се предявява срещу дружеството в 14-дневен срок от деня на събранието, когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание.
Всеки акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да се оттегли.
Указанията на съда, дадени при отмяна на решенията на общото събрание по тълкуването на законите и устава, са задължителни за общото събрание при повторно разглеждане от него на същия въпрос. Решения или действия на органите на дружеството, извършени в противоречие с влязло в сила решение на съда, са нищожни. Всеки акционер може винаги да се позове на нищожността или да поиска от съда да я прогласи.
Всяко лице, което има правен интерес, както и прокурорът, може да предяви иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписване относно дружеството в Търговския регистър, както и за несъществуване на вписано в регистъра обстоятелство. Искът се предявява пред окръжния съд по седалището на търговеца, относно когото е извършено вписването.

Право на предявяване на иск за търсене на отговорност от членовете на съвета на директорите

Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на БФБ-София, имат право да предявят иск за търсене на отговорност на членове на съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.