Българска Фондова Борса - София АД осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на регулативната база в страната.

Регулативна база

Българска Фондова Борса - София АД осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. За осъществяване на своята дейност БФБ-София АД разполага с вътрешна организация и структура, които осигуряват извършването на дейността й в съответствие със законовите изисквания.

Организацията и управлението на БФБ-София се извършва въз основа на Правилник за дейността, който се приема от Съвета на директорите на Борсата.

Основните закони, регламентиращи дейността на БФБ-София и функционирането на капиталовия пазар в страната, са Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за публично предлагане на ценни книжа. Данъчното облагане на доходите от търговия с финансови инструменти, приети за търговия на регулиран пазар, се регламентира чрез Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Специфично за българския капиталов пазар е, че капиталовите печалби на физическите и юридическите лица, реализирани от сделки с ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар, са освободени от данъчно облагане, а доходите от дивиденти се облагат с данък в размер на 5%.