Данни за емитента и емисията

Спарки Елтос АД-Ловеч

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

20-07-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА
Емитент: Спарки Елтос АД-Ловеч (SL9)
В БФБ АД са постъпили допълнителни материали и актуализирана Покана за провеждане на редовно ОСА на Спарки Елтос АД-Ловеч (SL9), както следва:
Спарки Елтос АД-Ловеч (SL9) свиква ОСА на 25.07.2018 г. от  09.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Кубрат  9, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: ОСА не приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г. поради липса на одиторска заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.;
- Консолидирани доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г. и 2017 г. ОСА не приема годишни консолидирани доклади на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г. и през 2017 г., поради липса на одиторски заверки на годишните консолидирани финансови отчети за 2016 и 2017 г.
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Предложение за решение:  ОСА не приема одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклад на регистрирания одитор, поради липса на одиторски доклад и заверка;
- Приемане на консолидирани годишни отчети на дружеството за 2016 г. и 2017 г. Предложение за решение: ОСА не приема одитирани годишни консолидирани финансови отчети на дружеството за 2016 г. и 2017 г. и съответните доклади на регистрирания одитор, поради липса на одиторски заверки и доклади на регистрирания одитор.
- Доклади на регистрирания одитор;
- Изслушва и приема за сведение доклад на Одитния комитет;
- Изслушва и приема за сведение доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на доклад на Надзорния съвет  за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Допълнителни точки към дневния ред, по предложение на акционера Спарки Груп АД:
- Освобождаване на членовете на Надзорния съвет на дружеството.;
- Избор на нов НС на дружеството за нов петгодишен мандат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.08.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.07.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
19-06-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА
Емитент: Спарки Елтос АД-Ловеч (SL9)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Спарки Елтос АД-Ловеч (SL9), както следва:
Спарки Елтос АД-Ловеч (SL9) свиква ОСА на 25.07.2018 г. от 09.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Кубрат 9, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Консолидирани доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г. и 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приемане на консолидирани годишни отчети на дружеството за 2016 г. и 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.08.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.07.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата