Данни за емитента и емисията

Свилоза АД-Свищов

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

24-10-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-10-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Уведомление относно дъщерно дружество
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
В БФБ е постъпило Становище на съвета на директорите на Свилоза АД-Свищов по чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК по представено в дружеството търгово предложение.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-10-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Уведомление относно промяна в дяловото участие в капитала на публичното дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-10-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Уведомление относно Търгово предложение.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-10-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Уведомление от Свилоза АД относно Свилоцел ЕАД и дейността му във връзка с годишен планов ремонт.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News