Данни за емитента и емисията

Свилоза АД-Свищов

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

14-08-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News