Данни за емитента и емисията

Свилоза АД-Свищов

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

05-07-2018 - Уведомление за паричен дивидент
Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
На проведено на 20.06.2018 г. ОСА на Свилоза АД-Свищов (3MZ) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.031 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 01.08.2018 г.
- Крае н срок за изплащане на дивидента: 01.11.2018 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 04.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 02.07.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-06-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Уведомление за важни решения, взети на проведено на 20.06.2018 г. редовно ОСА.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите
Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
На проведено редовно ОСА от 20.06.2018 г. на Свилоза АД-Свищов (3MZ) са взети следните решения:
- Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема докладите на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Преизбира Красимир Дачев за член на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат;
- Приема решение реализираната през 2017 г. загуба, в размер на 6 034 241.41 лв., да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години
- Приема решение сума в размер на 1 000 000 лв., представляваща част от неразпределената печалба от предходни годинид, да бъде разпределена като дивидент на акционерите.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 04.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 02.07.2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-06-2018 - Уведомление за паричен дивидент
Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
На проведено на 20.06.2018 г. ОСА на Свилоза АД-Свищов (3MZ) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.031 лв.;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 04.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 02.07.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News