Данни за емитента и емисията

Свилоза АД-Свищов

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 3MZ
Отрасъл Операции с недвижими имоти
Подотрасъл Операции с недвижими имоти
Адрес Западна индустриална зона
Град Свищов
Пощенски код 5253
Телефон +359 631/ 440 39; 452 77; +359 887 556 070
Интернет страница www.svilosa.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Даниела Пеева
Адрес Гр. София, ул. Три уши 10
Пощенски код 1000
Телефон +359 2 988 24 13
E-mail d.peeva@svilosa.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
3MZ Раздаване на дивидент 2018-07-02 4.2400 1.00736516987407935377  
3MZ Увеличение на капитал (права) 2006-12-21 19.7700 4.54134067176007 25 096 910 2007-04-11