Данни за емитента и емисията

Спарки Елтос АД-Ловеч

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код SL9
Отрасъл Преработваща промишленост
Подотрасъл Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Адрес Ул. Кубрат 9
Град Ловеч
Пощенски код 5500
Телефон +359 68/ 600 551; 600 586; 600 550
Интернет страница www.sparkygroup.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите София Аргирова
Адрес Гр. София, бул. Първа българска армия 18
Пощенски код 1220
Телефон +359 2 988 24 13
E-mail dvi.se@sparkygroup.com
Медии за разкриване на информация www.infostock.bg

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
SL9 Увеличаване на капитала 2017-07-18 0.6040 1 23 250 288 2017-10-02
SL9 Увеличаване на капитала 2007-10-12 18.2390 1.01937477155028 2 735 320 2008-02-19
SL9 Увеличаване на капитала (резерви) 2007-06-27 58.9980 7 12 000 000 2007-08-17