Тримесечният бюлетин на БФБ-София е безплатен и в него се публикува статистическа информация за основния пазар BSE

Тримесечен бюлетин

Тримесечният бюлетин на БФБ-София е безплатен и в него се публикува статистическа информация за основния пазар BSE (считано от второто тримесечие на 2012г). Бюлетинът съдържа:

  • обобщени данни за борсовата търговия през съответното тримесечие;
  • таблици и графики с пазарната капитализация по видове пазари и сектори;
  • информация относно движението на основните индекси;
  • статистика относно новорегистрираните и спрени от търговия емисии финансови инструменти;
  • реализираните увеличения на капитала на публични дружества;
  • класации за най-ликвидните дружества и най-активни инвестиционни посредници, и други.

Бюлетинът (.xls) за всяко тримесечие на български и английски език е достъпен на 10-то число на месеца, следващ съответното тримесечие.

 

  Q1 Q2 Q3 Q4
2018  
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008