Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

27-07-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Българска фондова борса публикува междинен индивидуален отчет за първата половина на 2018 година. Междинният отчет на Борсата за първата половина на 2018 може да намерите публикуван на уебсайта на "Българска фондова борса" АД в секцията За БФБ -> За акционерите -> Отчети на БФБ-София, както и на финансовата електронна страница X3News