Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-07-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Във връзка с получено уведомление от представляващите Бета Корп АД по повод отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на Бета Корп АД,  БФБ АД информира клиентите на посредника, че е необходимо в срок до 3 (три) работни  дни да посочат Инвестиционен посредник или Депозитарна институция, в които да  бъдат прехвърлени клиентските им финансови инструменти и други активи. В същия срок, следва да предоставят удостоверение/служебна бележка от банка за банкова сметка, в която да  бъдат прехвърлени техните  парични средства.
Заявлението за прехвърляне на клиентските финансови инструменти и други активи, както и удостоверението/служебна бележка от банка могат да предоставят на адреса на Дружеството: гр. София ,п.к.1408, район Триадица, ул.”Емил Берсински” № 12, ет.2; тел:02/9865566; e-mail: mail@beta-corp.com