Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-07-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Българска фондова борса АД-София (BSO)
Българска фондова борса АД уведомява заинтересованите лица, че в търговския регистър бе вписана одобрена от проведеното на 18.06.2018 година Общо събрание на акционерите промяна в името на дружеството както следва: от Българска фондова борса - София АД, на Българска фондова борса АД.
В търговския регистър бяха вписани и одобрените с решение на цитираното Общо събрание на акционерите на Българска фондова борса АД промени в устава на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News