Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

22-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)
На проведено редовно ОСА от 18.06.2018 г. на Българска фондова борса-София АД (BSO) са взети следните решения:
- Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема докладите на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождава Маринела Пиринова Петрова като член на Съвета на директорите;
Избира Христина Стефанова Пендичева за член на Съвета на директорите до края на текущия мандат;
- Промени в устава на дружеството;
- Променя наименованието на Българска фондова борса-София АД на Българска фондова борса АД;
- Приема решение 50% от печалбата за 2017 г., в размер на 103 116.57 лева, да бъде разпредена като дивидент на акционерите, или по 0.01566 лева на всяка акция. Останалите 50 % от печалбата, в размер на 103 116.57 лева, се отнасят към Допълнителните резерви.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 02.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.06.2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News