Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

01-06-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Във връзка с предстоящото провеждане на Първично публично предлагане на БФБ – София АД през търговската система Xetra на акциите на Градус АД – Стара Загора, на интернет страницата на Борсата в секция Регулативна база, Правила на БФБ-София, други правила, може да бъде намерено Ръководство на потребителя на Xetra IPO Аукцион за Българска фондова борса.