Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

27-02-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Група Българска фондова борса-София АД публикува тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г. Консолидираният отчет на Групата за четвъртото тримесечие може да намерите публикуван на уебсайта на "Българска фондова борса - София" АД в секцията За БФБ -> За акционерите -> Отчети на БФБ-София, както и на финансовата електронна страница X3News.