Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-02-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Уведомяваме Ви, че считано от днес, 23.02.2018 г. е в сила Правилникът за дейността на БФБ-София, одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 82- ФБ от 22 януари 2018 г.
В тази връзка са извършени промени в Тарифата за таксите на БФБ-София АД. Същите не касаят промяна на размера на съществуващи такси, както и въвеждането на нови. Те представляват единствено отстраняване на несъответствия, най-вече свързани с актуализиране на препратки, вече към одобрения Правилник на БФБ. Актуалната Тарифа за таксите, която е в сила от днес, 23.02. 2018 г., можете да намерите на сайта на БФБ.
Напомняме Ви, че „айсберг” поръчки все още няма да бъдат налични като тип поръчки за общински и корпоративни облигации, както и за Държавни ценна книжа, до получаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за освобождаване на задължението за публично оповестяване на информацията по чл. 8, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014. Ще бъдете информирани своевременно при възстановяване на „айсберг” поръчките за описаните инструменти.