Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

05-02-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

След получаване на всички необходими разрешения, договорът за прехвърляне на акциите на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) между Български енергиен холдинг и Българска фондова борса - София (Борсата) влезе в сила. По този начин Борсата придоби 100% от капитала на БНЕБ. Договорената цена е 5.2 милиона лева. Четири милиона лева от цената бяха платени при придобиването на акциите, което финализира процеса по продажбата, а останалите 1.2 млн. лв. ще бъдат преведени на три равни вноски в рамките на шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец от прехвърлянето на капитала. За разсрочената част от плащането БФБ-София осигури безусловна револвираща банкова гаранция.
Новината бе публикувана във финансовата електронна медиа X3News