Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

31-01-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

На 31 януари „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ, Борсата) получи писмо от „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ), с което бе уведомена за официална нотификация от Европейската комисия (ЕК, Комисията). С Решение С(2018)527 окончателно от 26 януари 2018 година, Комисията изразява мнение, че „Българска фондова борса – София“ АД е подходящ купувач за „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), защото:
- разполага с финансовите средства, експертните способности и мотивация да развива БНЕБ като независим и конкурентен енергиен пазар;
- като пазарен оператор с повече от двадесетгодишна история в поддържането и експлоатацията на пазарна инфраструктура, БФБ разполага с опит по отношение на търговска платформа и IT услуги и има визия за разширяването на предлаганите продукти;
- Борсата е лицензирана от Комисията за финансов надзор и се подчинява на Европейското и националното законодателство в областта на финансовите пазари.
Във връзка с гореизложеното, Европейската комисия одобрява „Българска фондова борса – София“ АД като купувач на БНЕБ.
Решението на Комисията бе последното задължително изискване за влизане в сила на Договора за прехвърляне на акциите на БНЕБ между БЕХ и БФБ-София.
Предстои заплащане на договорената първоначална сума и учредяване на безусловна револвираща банкова гаранция за разсрочената част от покупната цена. След това акциите на „Българската независима енергийна борса“ ЕАД ще бъдат прехвърлени на „БФБ-София“ АД, с което ще бъде финализиран процеса по продажбата.