Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

30-01-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Приходите на "БФБ-София" АД нараснаха с 2,56% в сравнение с 2016 година. "Приходи от комисионни за сделки” нарасна с 65%, а "Приходи от такси за информационно обслужване" отбелязаха ръст от 15%. Общите разходи на Борсата намаляха с 2,47%. Нетният финансов резултат на дружеството беше печалба в размер на 210 хиляди лева.
Отчетът на "БФБ-София" АД за четвъртото тримесечие на 2017 година можете да намерите на уебсайта на дружеството и във финансовата медиа X3News.