Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

02-01-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Съобщение от БФБ-София относно стъпките за котиране, приложими от 02.01.2018 г.
Във връзка с изискванията на Делегиран  Регламент (ЕС) 2017/588, считано от 02.01.2018 г. за акциите и борсово търгуваните фондове са присвоени стъпки на котиране (tick size) съгласно оповестената на уеб-страницата на Комисията за финансов надзор, „Информация за среднодневния брой сделки за емисиите акции, допуснати до търговия на БФБ-София АД” на адрес http://www.fsc.bg/d.php?id=22170, и Приложението на делегиран Регламент (ЕС) 2017/588.
Стъпките на котиране се прилагат спрямо обхвата на ликвидността, отговарящи на среднодневния брой сделки. Обхвата на ликвидността не се променя до определянето на нови  среднодневен брой сделки от Комисията за финансов надзор. Стъпката на котиране се променя в зависимост от това в кой ценови диапазон се намира лимитираната цена на поръчката.
Пример:
В случай, че на дадена емисия акции XYZ е присвоен обхват на ликвидност LB1 (среднодневен брой сделки от нула до десет), това означава, че борсовият посредник ще има възможност да въведе поръчки със стъпка на котиране 0,01 на цена 1,97, 1,98, 1,99 лв. и т.н.  в ценови диапазон от 1 до 2 лв, но няма да има възможност за въвеждане на цена 1,975 лв. например. При промяна на ценовия диапазон от 2 до 5 лв. , борсовият посредник ще има възможност да въведе поръчки със стъпка на котиране 0,02 на цена 2,00 лв., 2,02 лв., 2,04 лв. и т.н. , но няма да има възможност да въведе поръчка при цена 2,01 лв., 2,03 лв. Следва да се обърне внимание, че стъпката на котиране се променя при промяна на ценовия диапазон, докато ликвидният диапазон остава непроменен.
Присвоените обхвати на ликвидността, отговарящи на среднодневния брой сделки, за акциите и борсово търгувани фондове може да намерите на уеб страницата на Борсата
За останалите инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София, се запазват стъпките на котиране от 3 знака след десетичната запетая.