Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

28-12-2017 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Съобщение относно определени максимални стойности на съотношението на неизпълнените поръчки (OTR)

Във връзка с новата нормативна рамка на MiFID II, MiFIR и във връзка с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/566 на Комисията от 18 май 2016 год., с решение на Съвета на директорите на БФБ-София по Протокол № 66 от 22.12.2017 г.,  са определени максимални стойности на съотношението на неизпълнените поръчки (OTR).  OTR определя коефициента между въведените, модифицирани и изтрити поръчки и изпълнените сделки, и цели основно да се предотврати създаване на условия за търговия в нарушение на установения ред на регулираните пазари.
Борсата изчислява OTR за всеки борсов член след края на всяка борсова сесия на база обем на въведените поръчки и изпълнените сделки и на база брой на въведени поръчки и изпълнени сделки, съгласно методологията и формулите, посочени в делегиран Регламент (ЕС) 2017/566.

Максимално определените стойности са както следва:

Максимална стойност на OTR на база обем:

1. Максимална стойност на OTR за Основния пазар BSE – 5 000 000
2. Максимална стойност на OTR за Алтернативния пазар BaSE – 10 000 000


Максимална стойност на OTR на база брой поръчки:

1. Максимална стойност на OTR за Основния пазар BSE – 1 000
2. Максимална стойност на OTR за Основния пазар BSE за борсови членове, действащи в качеството на маркет-мейкър – 5 000
3. Максимална стойност на OTR за Алтернативния пазар BaSE – 1 000


Решението влиза в сила, считано от 03.01.2018 г., като при необходимост подлежи на промяна.

От същата дата борсовите членове ще получават индивидуални ежедневни отчети за стойностите на OTR, изчислен на база обем и брой поръчки за всяка емисия финансови инструменти за съответния борсов член. Отчетът ще бъде достъпен посредством интернет страницата на борсата в деня, следващ този, към който се калкулират съотношенията.