Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

28-12-2017 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Съобщение относно „айсберг” поръчките  в Xetra

Във връзка с изискванията на MiFID II, MiFIR, както и на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/583 на Kомисията от 14 юли 2016 г. и  Делегиран Регламент (ЕС) 2017/587 на Комисията от 14 юли 2016 г., БФБ-София АД информира пазарните участници за следното:

1. Считано от 03.01.2018 г. се променят изискванията за „айсберг” поръчките  в Xetra. При въвеждане на „айсберг” поръчки от горепосочената дата, или при последваща модификация, общият обем на “айсберг” поръчката следва да бъде с минимална стойност (брой*лимитирана цена), не по-малка или равна на левовата равностойност на 10 000 (десет хиляди) евро. Изискванията върховият обем да е минимум 5 (пет) на сто от общия обем на “айсберг” поръчката се запазва. „Айсберг” поръчка, която не отговаря на изискванията за минимална стойност, се отхвърля от Системата.

2. Считано от 03.01.2018 г. айсберг поръчки няма да бъдат налични като тип поръчки за общински и корпоративни облигации, както и за Държавни ценна книжа, до получаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за освобождаване на задължението за публично оповестяване на информацията по чл. 8, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014. БФБ-София е предвидила тези поръчки в промяната на Правилника за дейността си, въз основа на който ще бъде издадено това решение.
БФБ-София АД ще информира своевременно при възстановяване на „айсберг” поръчките за описаните инструменти.