Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

28-12-2017 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Съобщение относно стъпките за котиране, приложими от 02.01.2018 г.

Считано от 02.01.2018 г. акциите и борсово търгуваните фондове ще бъдат с присвоени стъпки на котиране (tick size) съгласно оповестената на уеб-страницата на Комисията за финансов надзор, „Информация за среднодневния брой сделки за емисиите акции, допуснати до търговия на БФБ-София АД” на адрес http://www.fsc.bg/d.php?id=22170, и Приложението на делегиран Регламент (ЕС) 2017/588. Присвоените стъпки на котиране могат да бъдат намерени в референтните данни на всеки инструмент, които са достъпни посредством машинно-четим data feed на следният адрес или на или от този адрес
Присвоените стъпки на котиране, приложими към 02.01.2018 г., могат да бъдат открити на уеб страницата на Борсата. Информация за съответните диапазони, в които попада всеки от инструментите, може да бъде открита във втория работен лист на файла.
Информацията ще бъде обновена на 29.12.2017 г. след края на търговската сесия.
За останалите инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София, се запазват стъпките на котиране от 3 знака след десетичната запетая.