Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

01-11-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

От днес, 1 ноември 2017 г., стартира търговията с ДЦК на регулиран пазар. Това стана факт в резултат от съвместните усилия на БФБ-София, Централен депозитар, Министерство на финансите и Българска народна банка (БНБ) за създаване на регулиран вторичен пазар за държавен вътрешен дълг в рамките на пазарите, организирани от БФБ-София.Търговията с ДЦК е поредната мярка, която се реализира като част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България.
Началото на търговската сесия на БФБ-София беше дадено със специална церемония, в която участваха г-жа Маринела Петрова - заместник-министър на финансите, г-н Асен Ягодин – председател на Съвета на директорите на БФБ-София, г-жа Нина Стоянова – подуправител на БНБ, г-н Васил Големански – изпълнителен директор на БФБ-София и представители на членовете на Борсата.
Допуснати до търговия са двадесет емисии ДЦК, които от днес се търгуват на Основен пазар BSE.
За да повишат интереса към него, "Българска фондова борса-София" АД и "Централен депозитар" АД освобождават от такси за търговия с тези финансови инструменти своите членове, ако съответно и те не таксуват клиентите си.
За всички останали борсови членове ще бъде начислявана такса в размер на 0.01% от стойността на изпълнената поръчка, но не по-малко от 2 лв. (без ДДС) за всеки търговски ден.
Тринадесет инвестиционни посредника и банки вече откликнаха на новата инициатива и няма да начисляват такси на клиентите си при търговия с ДЦК. Това са ИП Балканска Инвестиционна Компания АД, ИП БенчМарк Финанс АД, ИП Евро – Финанс АД, ИП Елана Трейдинг АД,  ИП Капман АД, ИП Карол АД, ИП Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД, ИП Реал Финанс АД, ИП ЮГ Маркет АД, ТБ Инвестбанк АД, ТБ Тексим банк АД, ТБ Токуда Банк АД, ТБ Централна Кооперативна Банка АД и ТБ Юробанк България АД.
Инициативата е отворена и всеки от останалите членове на Борсата и Централен депозитар може да се присъедини към нея до 30 септември 2018 г.