Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

27-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Третото тримесечие се характеризираше с впечатляващ ръст от 130 % в оборота на пазарите, организирани от БФБ-София и 263% ръст на оборота със собствените акции на Борсата. Пазарната капитализация намаля с 0,94% през тримесечието, но остана над 11 милиарда лева. Три от четирите индекса отбелязаха ръст. Комисията за финансов надзор одобри Правилата за регистрация и търговия на държавни ценни книжа, а БФБ определи още двама стипендианти в своята CFA програма. На 26 септември бе проведено извънредно общо събрание на акционерите, на което бяха гласувани и приети промени в съвета на директорите на Борсата, а управителните органи бяха овластени да сключат две сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Целия текст на Доклада за дейността, финансовия отчет и прилежащите му документи можете да намерите във финансовата медиа X3news и на уебстраницата на Борсата.