Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-10-2017 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Оборотът на основния пазар BSE достигна 24.1 млн. eвро през септември, като бе близо 70% по-нисък в сравнение със силните резултати през август 2017 г, но 2.8 пъти по-висок от оборота, регистриран през септември 2016 г. Всички сегменти на основния пазар BSE, с изключение на сегмент акции Premium, увеличиха капитализацията си на месечна база. Общата пазарна капитализация нарасна незначително с 0.5%, като сегментът за АДСИЦ добави 3.3%, а сегмент акции Standard - 1.2%.
BGTR30 беше единственият печеливш сред индексите на БФБ през септември с увеличение с 0.6%. Всички останали индекси регистрираха леки спадове през месеца.
Обобщената месечна статистика за Основния пазар на БФБ-София за септември 2017 г. на английски език може да намерите тук: Месечна статистика на основния пазар