Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

24-08-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Българска фондова борса-София АД (BSO), както следва:
Българска фондова борса-София АД (BSO) свиква ОСА на 26.09.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България №1, в административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД/ при следния дневен ред:
- Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА одобрява мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, както следва:
Сделка № 1 - придобиване на 217 664 броя обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 10 лв., представляващи 100 % от капитала на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, ЕИК 202880940, при условията на сделката, предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.
Сделка № 2 - продажба на държавни ценни книжа (ДЦК), притежавани от „Българска фондова борса – София” АД, с цел осигуряване на ликвидни средства за извършване на Сделка №1, при условията на сделката, предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.
- Овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителните членове на дружеството за сключване на сделка по чл.114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителните членове на дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както следва:
Сделка № 1 - придобиване на 217 664 броя обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 10 лв., представляващи 100% от капитала на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, ЕИК 202880940, при условията на сделката предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.
- Овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителните членове на дружеството за сключване на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителните членове на дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК,както следва:
Сделка № 2 - продажба на държавни ценни книжа (ДЦК), притежавани от „Българска фондова борса – София” АД, с цел осигуряване на ликвидни средства за извършване на Сделка №1, при условията на сделката, предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.10.2017 г. от 10.00. ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.09.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 08.09.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News