Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-08-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Оптимизмът на пазарните участници извежда капиталовия пазар в страната до изключително силно представяне през първата половина на 2017 г, като могат да бъдат откроени следните факти и тенденции:
• Оборотът на регулирания пазар реализира ръст от  55% през първото полугодие на 2017г. в сравнение със същия период на 2016 г.;
• SOFIX запазва лидерското си място при най-добре представящите се индекси в Европа с ръст от над 55% за последните 12 месеца;
• Активите, управлявани от инвестиционни фондове нарастват с 39% на годишна база, а тези, управлявани от пенсионни фондове – с 18%;
• Нараства диференциалът между спадащите средни лихвени равнища по средносрочните депозити и средната дивидентна доходност на дружествата, включени в индекса SOFIX;
• Българска Фондова Борса продължава да поддържа един от най-ниските равнища, както по отношение на таксите за търговия, така и по отношение на таксите за допускане и поддържане регистрацията на финансови инструменти;
Повече информация може да бъде открита в актуализираното представяне на състоянието на икономиката на макро ниво, развитието на капиталовия пазар, позициите на борсата като публично дружество и текущите и бъдещи проекти на компанията. Документът на английски език IR Highlights може да бъде изтеглен оттук.