Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-06-2017 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

БФБ-София уведомява, че във връзка с предстоящата имплементация на  Xetra версия 17.0 на 20.11.2017 г. Функционалното и Техническото описание на Xetra версия 17.0, на английски език са достъпни в секция Търговия, XETRA на следните адреси:
Функционално описание:
http://download.bse-sofia.bg/Xetra/Xetra_Release_17.0_Functional_Description.pdf
Техническо описание:
http://www.bse-sofia.bg/download/BSE_Client/Xetra_Release_17.0_TechnicalDescription.pdf