Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

02-05-2017 - Съобщение от БФБ-София (Нормативна уредба и правила на БФБ-София)

С Решение № 663–ФБ от 27 април 2017 год, . изпълняващият правомощията на Заместник- председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” е издал одобрение на „Българска фондова борса – София” АД за изменение и допълнение на Част ІІІ „Правила за допускане до търговия” и Част IV „Правила за търговия”на Правилника за дейността на регулирания пазар, приети с решение на Съвета на директорите на Борсата от 31.01.2017г и 28.03.2017г. Промените са свързани с решението на Съвета на директорите на Борсата да се създаде нов борсов пазар BSE International, който е предназначен за емисии чуждестранни финансови инструменти, допуснати вече до търговия на регулиран пазар на страна членка на ЕС.