Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

28-04-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Пазарната капитализация на "БФБ-София" АД достигна 10.39 милиарда лева в края на първото тримесечие на 2017 г., което представлява ръст от 7.3% в сравнение със стойността от 9.68 милиарда лева от началото на годината. Най-голям ръст от 16.46% бе отчетен в капитализацията на дружествата, търгувани на Сегмент акции Premium.
Стойностите на всички индекси на БФБ-София се повишиха през първото тримесечие. Най-голямо в процентно отношение бе нарастването от над 12% в стойността на BGBX40.
През първото тримесечие на тази година приходите от основна дейност на "БФБ-София" АД нараснаха спрямо съответния период на 2016 година с 16.26%, което се дължи основно на увеличение в приходите от Комисионни за сделки на Борсата.
Отчетът на "БФБ-София" АД за първото тримесечие на 2017 година може да намерите на уебсайта на Борсата.