Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

07-02-2017 - Съобщение от БФБ-София (Покана от БФБ-София)

Националната комисия по корпоративно управление организира обучение на тема „Отчитане на корпоративното управление съгласно Националния кодекс за корпоративно управление в контекста на промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)“, с помощта и подкрепата на Българска Фондова Борса - София АД и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.
Събитието е насочено към публичните дружества и дружествата, попадащи в обхвата на разпоредбата на пар. 1Д от ДР на ЗППЦК, които ще имат възможността да се запознаят в детайли с промените в Националния кодекс за корпоративно управление. Специално внимание ще бъде обърнато и на Картата за самооценка на корпоративното управление и Декларацията за корпоративно управление съгласно изискванията на чл. 100 н, ал. 7, т.1 от ЗППЦК. Лектори ще бъдат водещи специалисти и преподаватели в областта. Участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси и да участват в дискусии по представените теми. Програма на събитието е прикачена към настоящата покана.
Обучението ще се проведе на 20 февруари 2017 г. в Конгресен център Глобус, конферентна зала „Европа“, гр. София, на адрес: пл. Македония 1 (сградата на КНСБ), между 12:00 и 17:00ч.
Цена за участие на човек: 60 лв. (BIC:BPBIBGSF, IBAN:BG59BPBI79401084576201,  СДРУЖЕНИЕ НККУ, Юробанк България АД  клон София – Стамболийски. Основание за плащане „Такса за регистрация за обучение на НККУ”)
Заявки за участие може да изпращате до 17.02.2017 г. на адрес bse@bse-sofia.bg
Лице за контакти: Руска Недялкова, тел:02 9370939.