Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

30-01-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Четвъртото тримесечие се характеризираше с ръст на всички пазари, организирани от „БФБ-София“ АД. Пазарната капитализация нарасна с 12,5%, оборотът се увеличи с впечатляващите 143% и всички индекси повишиха стойностите си в сравнение с третото тримесечие. Това доведе до по-високи комисионни за сделки с финансови инструменти и увеличи приходите на Борсата. Активната търговия с дялове на борсово търгувания фонд Expat Bulgaria SOFIX UCIT, който бе листван в края на третото тримесечие и инвестира в акции на компаниите, съставляващи водещия индекс SOFIX, привлече още по-голям интерес към капиталовия пазар.
Отчетът можете да намерите на уебсайта на Борсата