Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-12-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 13.12.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                       676453.30      20          33.25      21.95
6C4  Химимпорт АД-София                                      17482.85      19          18.60      23.75
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомления от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19  на Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
Поради липса на кворум, свиканото за 12.12.2017 г. извънредно ОСА на Синтетика АД-София (EHN) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 27.12.2017 г. от 09.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.12.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.12.2017 г.
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Уведомление относно дъщерно дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 63/12.12.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД на основание чл. 33, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, следната емисия:
- Емитент: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна;
- ISIN код на емисията: BG2100009179;
- Размер на емисията: 10 000 000 евро;
- Брой облигации: 10 000;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 евро;
- Валута на издаване: евро;
- Пазарна партида: един лот = 1 бр. облигации;
- Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/;
- Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката;
- Паричният сетълмент по сделката се извършва в български лева, по обменния курс на БНБ към датата на сключване на сделката.
- Вид облигации: обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и обезпечени;
- На емисията се присвоява борсов код: 6SBA;
- Дата на въвеждане за търговия: 19.12.2017 г. (вторник);
- Крайна дата за търговия: 02.06.2025 г.;
- Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия е 100 % от номинала.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
- Емисията е първа по ред, издадена от емитента;
- Годишен лихвен процент: 4.50%;
- Дата на издаване: 08.06.2017 г.;
- Дата на падеж: 08.06.2025 г.;
- Лихвена конвенция: Act/365L;
- Погасяване на заема: чрез амортизиране;
- Начин на амортизация: чрез 10 равни амортизационни плащания по 1 000 000 евро на датите на последните 10 лихвени плащания:
08.12.2020 г.; 08.06.2021 г.; 08.12.2021 г.; 08.06.2022 г.; 08.12.2022 г.; 08.06.2023 г.; 08.12.2023 г.; 08.06.2024 г.; 08.12.2024 г.; 08.06.2025 г.;
- Срочност на емисията: 96 месеца, считано от датата на издаване;
- Период на лихвено плащане: 6-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
08.12.2017 г.; 08.06.2018 г.; 08.12.2018 г.; 08.06.2019 г.; 08.12.2019 г.; 08.06.2020 г.; 08.12.2020 г.; 08.06.2021 г.; 08.12.2021 г.; 08.06.2022 г.; 08.12.2022 г.; 08.06.2023 г.; 08.12.2023 г.; 08.06.2024 г.; 08.12.2024 г.; 08.06.2025 г.
* Право на лихвено и амортизационно плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 1 /един/ работен ден преди датата на съответното плащане, съответно 3 /три/ работни дни преди датата на последното лихвено и амортизационно плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.
- Банка-довереник на облигационерите: ТБ Тексим Банк АД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
- Наименование на латиница: Super Borovets Property Fund REIT-Varna;
- Седалище: гр. Варна, ул. Александър С. Пушкин 24;
- ЕИК: 148031273;
- Адрес за кореспонденция: гр. Варна - 9000, ул. Александър С. Пушкин 24;
- Тел.: +359 887 83 66 17;
- E-mail: office@sbpf.biz;
- Web адрес: www.sbpf.biz;
- Представляващи: Христина Ташева;
- Директор за връзки с инвеститорите: Веселина Димитрова;
- Медия за разкриване на информация: www.infostock.bg
- Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
12-12-2017 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 63/12.12.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД на основание чл. 33, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, следната емисия:
- Емитент: Евролийз груп ЕАД-София;
- ISIN код на емисията: BG2100012173;
- Размер на емисията: 1 250 000 евро;
- Брой облигации: 1 250;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 евро;
- Валута на издаване: евро;
- Пазарна партида: един лот = 1 бр. облигации;
- Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/;
- Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката;
- Паричният сетълмент по сделката се извършва в български лева, по обменния курс на БНБ към датата на сключване на сделката.
- Вид облигации: обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и необезпечени;
- На емисията се присвоява борсов код: E8DB;
- Дата на въвеждане за търговия: 19.12.2017 г. (вторник);
- Крайна дата за търговия: 29.06.2023 г.;
- Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия е 100 % от номинала.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
- Емисията е втора по ред, издадена от Емитента;
- Годишен лихвен процент: 3.75%;
- Дата на издаване: 06.07.2017 г.;
- Дата на падеж: 06.07.2023 г.;
- Лихвена конвенция: Act/365L;
- Погасяване на заема: чрез амортизиране;
- Начин на амортизация: чрез 10 равни амортизационни плащания по 125 000 евро на датите на последните 10 лихвени плащания:
- Срочност: 72 месеца, считано от датата на издаване на емисията;
- Период на лихвено плащане: 6-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
06.01.2018 г.; 06.07.2018 г.; 06.01.2019 г.; 06.07.2019 г.; 06.01.2020 г.; 06.07.2020 г.; 06.01.2021 г.; 06.07.2021 г.; 06.01.2022 г.; 06.07.2022 г.; 06.01.2023 г.; 06.07.2023 г.
* Право на лихвено и амортизационно плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 3 /три/ работни дни преди датата на съответното плащане, съответно 3 /три/ работни дни преди датата на последното лихвено и амортизационно плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.
- Кол-опция: Емитентът има право, на датата на всяко лихвено плащане, да погаси предсрочно цялата главница, или част от главницата, но не по-малко от 250 000 евро или кратни на 250 000 евро, при определени в Проспекта условия.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
- Наименование на латиница: Eurolease Group EAD-Sofia;
- Седалище: гр. София, бул. Христофор Колумб 43;
- ЕИК: 202304242;
- Адрес за кореспонденция: гр. София-1592, бул. Христофор Колумб 43;
- Тел.: (+359 2) 965 15 55;
- E-mail: i.petkov@euroleaseauto.bg;
- Web адрес: www.euroleasegroup.com;
- Представляващи: Ивайло Петков и Асен Асенов;
- Лице за контакти: Ивайло Петков;
- Медия за разкриване на информация: www.x3news.com;
- Предмет на дейност: Консултантска дейност по стопанско и друго управление.
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC)
Уведомление относно издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A)
Уведомление относно издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A)
Уведомление относно издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Донев Инвестмънтс Холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Публикуван текст на съобщение до медиите.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTE)
ХипоКредит АД уведомява, че на 11.12.2017 г. закупи 170 броя корпоративни облигации от емисия ISIN код BG2100018089.
Предстои подаване на заявление до Централен Депозитар за обезсилване на закупените облигации.
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно репо сделки на Старком Холдинг АД и Евро Финанс АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C)
Уведомление за изплатени лихви по емисия облигации, издадени от Холдинг Варна АД-Варна (5V2C), емисия с ISIN код BG2100012140:
- Сума за една облигация: 54 евро;
- Обща сума на лихвено плащане: 648 000 евро.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
12-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе, (P0W1), емисия с ISIN код – BG2100022131, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 20.12.2017 год.;
- Купон: 4.75 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 15.12.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 13.12.2017 год.;
11-12-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 12.12.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                       679361.55      20          33.80      21.96
6C4  Химимпорт АД-София                                      17120.00      18          17.80      23.75
11-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
Във връзка с настъпване на десетото лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с емитент Авто Юнион АД, ISIN BG2100025126, Дружеството уведомява за следното:
- Обща сума на лихвено плащане: 187 512.33 лв.;
- Дължима лихва по една облигация: 27.5753 лв.;
Дължимата лихва в размер на 187 512.33 лв. ще бъде налична по сметката на Централен Депозитар АД  на 11.12.2017 г. (понеделник).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Реал Финанс Високодоходен Фонд от 11.12.2017
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-12-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA)
На проведено на 08.12.2017 год. ОС Oблигационерите от с ISIN код BG2100003131, издадени от ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA), са взети следните решения:
- Приема предоговаряне на част от условията на емисията, както следва:
1. Срокът на емисията се удължава с 36 месеца;
2. Падежът на плащане на главницата се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж – 18.02.2021 г.;
3. За новия срок на облигационния заем фиксирания лихвен купон се определя на 5%;
4. Лихвените плащания се дължат за новия удължен срок на емисията, като се приема нов погасителен план, както следва:
Дата / Лихвено плащане  (лв.) / Главнично плащане (лв.)
18.08.2018 / 100 169.86 / 0
18.02.2019 / 101 830.14 / 0
18.08.2019 / 100 169.86 / 0
18.02.2020 / 101 830.14 / 0
18.08.2020 / 100 448.09 / 0
18.02.2021 / 101 551.91 / 4 040 000
5. Всички останали условия по издадената от ТЕЦ Марица 3 АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са първоначално уговорени.
Протоколът от ОСO на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-12-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Азалия I ЕАД-Варна (1AZA)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Азалия I ЕАД-Варна (1AZA), ISIN код BG2100023113, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 15.12.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 499999.98;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 83.33333;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 14.12.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 12.12.2017 год.;
- След 15.12.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 5250000;
- Сделки на Борсата, сключени след 12.12.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 875 .
11-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Азалия I ЕАД-Варна (1AZA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Азалия I ЕАД-Варна, (1AZA), емисия с ISIN код – BG2100023113, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 15.12.2017 год.;
- Купон: 4.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 14.12.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 12.12.2017 год.;
08-12-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 11.12.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                       686674.40      20          34.90      20.17
6C4  Химимпорт АД-София                                      17164.20      18          18.05      23.75
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID)
Във връзка с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2017 г. за обратно изкупуване на акции, Управителният съвет на Индустриален холдинг България АД уведомява, че избраният инвестиционен посредник за обратно изкупуване на собствени акции е Банка ДСК ЕАД.
Броят акции, които могат да се изкупят за 2017 г. е до 3% от регистрирания капитал на Дружеството, който към момента е 77 400 643 броя акции, а именно 2 322 019  броя акции.
08-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Булгарплод-София АД-София (BULA)
Уведомление от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100012116, издадени от Булгарплод-София АД-София (BULA) относно:
Съгласно предоставената от емитента информация, дружеството не е извършило  дължимото на 06.12.2017г. тринадесето по ред купонно плащане в размер на 75 205.48 лева.
08-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Уведомление от ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017131, издадени от Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA), относно:
Съгласно предоставената на 07.12.2017 година от емитента информация, дружеството не е извършило  дължимото на 04.12.2017 г. осмо по ред купонно плащане в размер на 90 577 лева.
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
На основание чл. 100к., ал. 1 от ЗППЦК уведомяваме, че на 08.12.2017 година в Софарма АД постъпиха две уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от Ромфарм компани ООД за продажба на акции от капитала на Софарма АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG)
На 08.12.2017 г. по партидата на Енергоремонт-Холдинг АД в Търговския регистър са вписани следните промени:
- Фирмата на дружеството е Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД;
- Седалището и адресът на управление на дружеството са преместени в гр. София  1408, р-н Триадица, ул. Димитър Манов № 10, Административна сграда;
- Избран е нов член на Управителен съвет- Александр Амаури, освободени са като членове на Съвета Иван Личев и Христо Димитров. Актуалният състав на Съвета е: Теодор Осиковски, Росен Христов и Александр Амаури;
- Избрани са нови членове на НС - Хезел Руурд Ван Риел, Жил Александр Люсиен Рейнаерт, освободени са членовете на НС Николай Радославов Райчев и Алипи Петров Алипиев. Съставът на Надзорния съвет е: Хезел Руурд Ван Риел, Жил Александр Люсиен Рейнаерт и Валентин Иванов Димитров;
Дружеството се представлява от Теодор Росенов Осиковски и Александр Амаури заедно.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Корекция на уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомяваме Ви, че на 08.12.2017 година в „Софарма” АД постъпиха две Уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Ромфарм компани” ООД за продажба на акции от капитала на “Софарма” АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД информира, че на 7 декември 2017 изкупи обратно 105 844 собствени акции представляващи 0.0785%  от капитала на Дружеството, на обща стойност 451 979.92 лв. при средна цена 4.27 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  8 882 629, представляващи 6.590% от акционерния капитал на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД информира, че на 6 декември 2017 изкупи обратно 2 691 292 собствени акции представляващи 1.997% от капитала на Дружеството, на обща стойност 11 491 816.84 лв. при средна цена 4.27 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  8 776 785, представляващи 6.511% от акционерния капитал на Дружеството. С тези сделки Софарма АД преминава прага от 5% за обратно изкупени собствени акции.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
08-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 08.12.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                       686465.25      20          36.25      19.15
6C4  Химимпорт АД-София                                      18222.85      18          18.25      23.75
07-12-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ЕМКА АД-Севлиево (57E)
На проведено извънредно ОСА от 07.12.2017 г. на ЕМКА АД-Севлиево (57E) са взети следните решения:
- Избира регистриран одитор;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Елфарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД информира, че на 6 декември 2017 изкупи обратно 3 061 292 собствени акции представляващи 2.271%  от капитала на Дружеството, на обща стойност 13 071 716.84 лв. при средна цена 4.27 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 146 785, представляващи 6.786% от акционерния капитал на Дружеството. С тези сделки Софарма АД преминава прага от 5% за обратно изкупени собствени акции.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Прекратяване на достъпа до търговия на борсов посредник

Във връзка с подадено от ТБ Юробанк България АД заявление, БФБ-София АД прекратява правата на Диана Тодорова Динева за достъп до търговската система на “БФБ-София” АД, считано от 08.12.2017 г.
07-12-2017 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации, както следва:
- Емитент: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна;
- ISIN код на емисията: BG2100009179;
- Размер на емисията: 10 000 000 евро;
- Брой облигации: 10 000;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 евро;
- Присвоен борсов код: 6SBA
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София (5BD)
Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Уведомление за вписване в Търговския регистър на оттегляне на пълномощията на прокурист на дъщерно дружество на Алтерко АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1)
Уведомление за лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100017156, издадени от Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
На заседание, проведено на 6 декември 2017 г., Управителният съвет на Варшавската фондова борса прие решение №142/2017, с което допуска до търговия на Основен пазар 52 012 288 акции от капитала на Еврохолд България АД, считано от 8 декември 2017 г. С приключване на тази процедура всичките 161 345 000 акции на дружеството са допуснати до търговия и на Варшавската фондова борса.
Компанията е в процедура по ново увеличение на капитала на Българска фондова борса - София, като след приключването й ще бъдат предприети действия за регистрация на новите акции от увеличението на Варшавската фондова борса.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
07-12-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Булгарплод-София АД-София (BULA)
Уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж на 06.12.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 07.12.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                       561371.90      20          32.75      15.70
6C4  Химимпорт АД-София                                      57268.80      18          17.60      23.75
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския Парламент и на съвета от 16 април 2014 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД информира, че от 1 до 5 декември 2017 година изкупи обратно 924 732 собствени акции представляващи 0.686%  от капитала на Дружеството, на обща стойност 3 948 605.64 лв. на БФБ – София АД, при средна цена 4.27 лева.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  6 085 493, представляващи 4.51% от акционерния капитал на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Елфарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - коригирано съобщение.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Монбат АД публикува съобщение съгласно чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.09.2017 г. от ТБ Инвестбанк АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100017164, издадени от Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A)
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
06-12-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
Във връзка с решение на Съвета на директорите от 10.10.2017 г. и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно: публикация във вестник Капитал Дейли от 05.12.2017 г., публикации на интернет страниците на информационните агенции www.x3news.com и www.investor.bg от 05.12.2017 г., и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник от 05.12.2017 г., относно начало на публично предлагане на до 30 000 броя безналични, лихвоносни конвертируеми, свободнопрехвърляеми и необезпечени облигации от Монбат АД, с нареждане на Директора по търговия, на основание чл. 32, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, БФБ-София АД допуска до търговия следната емисия права:
- Брой акции: 39 000 000;
- Брой издадени права: 39 000 000;
- Брой конвертируеми облигации, предложени за записване: 30 000;
- Номинална стойност: 1 000 евро;
- Емисионна стойност: 1 000 евро;
- Съотношение между издадените права и новите облигации: право/облигации: 1300/1;
- Всяко лице може да запише най-малко 1 конвертируема облигация и най-много такъв брой конвертируеми облигации, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 1 300. В случай че издадените или придобити от едно лице права, не са кратни на 1 300, броят конвертируеми облигации, които притежателят има право да запише се закръгля до по-малкото цяло число;
- В случай че до крайния срок на подписката не бъдат записани 15 000 броя конвертируеми облигации, подписката ще се счита за неуспешна;
- Борсов код на издадените права: 5MBM;
- ISIN код на издадените права: BG4000013178;
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 13.12.2017 г.;
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 21.12.2017 г.;
- Начална дата за прехвърляне на правата: 13.12.2017 г.;
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 28.12.2017 г.;
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 05.01.2018 г.;
- Начална дата за записване на конвертируеми облигации: 13.12.2017 г.;
- Крайна дата за записване на конвертируеми облигации: 19.01.2018 г.;
- Упълномощен борсов член: ИП Елана Трейдинг АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: Уникредит Булбанк АД;
- Право да запишат конвертируеми облигации имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 12.12.2017 г. (вторник);
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да запише конвертируеми облигации, е 08.12.2017 г. (петък).
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Елфарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Уведомление от “Софарма” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от  Софарма АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
06-12-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл.19 на Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News