Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-08-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1)
ТБ Виктория ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите на емисии облигации, емитирани от Топлофикация Русе ЕАД с ISIN BG2100002141 уведомява, че съгласно предоставената от емитента на 15.08.2018г. информация, дружеството е извършило частично плащане в размер на 47 500 лева на дължимото на 27.08.2017 г. седмо купонно плащане в общ размер на 119 014 лева.
17-08-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ уведомява обществеността, че на 13.08.2018 г. успешно приключи публичното предлагане акции на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-08-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 17.08.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             33696.65      20          20.45      47.82
16-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ХипоКредит АД-София (9RTE)
В БФБ-АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Обединена Българска Банка АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100018089, издадени от ХипоКредит АД-София (9RTE).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
16-08-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-08-2018 - Уведомление относно увеличение на капитал с права

Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
Дружеството уведомява за резултати от успешно приключила подписка от публично предлагане на акции във връзка с увеличение на капитала както следва:
- Край на подписката: 13.08.2018 г.;
- Брой акции, предложени за записване: 20 150 000;
- Брой записани и реално заплатени акции: 14 491 925;
- Сума на записаните акции: 27 534 657.50 лв.;
- Общ размер на разходите по публичнотот предлагане: 290 932.48 лв.;
Подписката е протекла без затруднения и спорове.
16-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Дружеството информира обществеността за постъпили уведомления по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване от: Анна Борисова и Радост Борисова.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-08-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 51/16.08.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Варчев Финанс ЕООД заявление по чл. 36, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Дамян Митев Колев;
- Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 186, ет. 3, офис 4.035;
- Телефон за контакти: +359 52 631 000;
- E-mail: d.kolev@varchev.com
16-08-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/0.3 Gov 20210222 (BLKP)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/0.3 Gov 20210222, борсов код BLKP, ISIN код BG2030017110, за търговската сесия на 17.08.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 22.08.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.
15-08-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 16.08.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             28919.95      20          20.00      47.82
15-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Телекомплект инвест холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година-вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-08-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
В БФБ-АД е постъпила следната информация от Дружеството:
Уведомяваме, че на 20 август 2018 г. Трейс Груп Холд АД започва изплащането на дивидента за 2017 год. съгласно изготвен от Централен депозитар АД списък на правоимащите лица към  05.07.2018 година.
В съответствие с Правилника на Централен депозитар АД, дивидентът ще се изплаща  както следва:
- За акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; - За акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Уникредит Булбанк АД в страната;
- Брутния дивидент, гласуван на Общото събрание на акционерите е по 0.0631578949 лв. на акция;
- Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) е 0.06 лв.;
- Крайната дата за изплащане на дивидента е 31.12.2018 г.;
След изтичане на крайната дата за изплащане на дивидента, в рамките на 5-годишния давностен срок, всички акционери, които не са получили дивидентите си за съответната година, имат право да получат дивидентите си от дружеството след отправяне на изрично заявление, адресирано до дружеството на адреса на управление: гр. София 1408, ул. Никола Образописов12; на факс: +359 28066711 или на електронен адрес: tracegroup@tracebg.com
След изтичане на 5-годишния давностен срок, дивиденти, които не са получени и не са били поискани, се отнасят във фонд Резервен на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за сключен Анекс към Договор за депозит с дъщерно дружество Синергон Енерджи ЕООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-08-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Синтетика АД-София (0SYA)
Синтетика АД-София представи тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 30-06-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100003123.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL2)
В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ИП Де Ново ЕАД, в качеството му на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100030175, издадени от Алтерон АДСИЦ-Варна.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
15-08-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
Синтетика АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6)
Адванс Терафонд АДСИЦ - Месечен бюлетин юли 2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-08-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKP)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKP), емисия с ISIN код – BG2030017110, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 22.08.2018 год.;
- Купон: .3 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 21.08.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 16.08.2018 год.;
14-08-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 15.08.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             29079.65      20          19.90      47.82
14-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление от Донев Инвестмънтс АД по чл.19 на Регламент (ЕС )№ 596/2014 на Европейския парламент относно промяна в дялово участие в публично дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-08-2018 - Прекратяване на достъпа до търговия на борсов посредник

Във връзка с подадено от ИП Авал ИН АД заявление, БФБ АД прекратява правата на Кристина Димитрова Бояджиева за достъп до търговската система на БФБ АД, считано от 15.08.2018 г.
14-08-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Свилоза АД-Свищов  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: 235 Холдингс АД-София (94G)
Информация относно получени в дружеството уведомления по реда на чл. 145 ЗППЦК, във връзка със задължения на дружеството по чл. 148б ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
На основание чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, както и чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014  уведомяваме, че  в Търговския регистър на 06.08.2018 г. са вписани промени в управителните органи на Дружеството както следва:
- Освободен като член на СД Тодор Вачев;
- Назначен като изпълнителен член на СД и представляващ Дружеството Станислав Чупетловски, в рамките на досегашния мандат.
Досегашният изпълнителен директор Ирена Вачева остава на длъжност председател на съвета на директорите.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Астерион България АД-София (8AVA)
В БФБ-АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от Райфайзенбанк (България) ЕАД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006092, издадени от Астерион България АД-София (8AVA).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
14-08-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Корадо-България АД-Стражица (4KX), както следва:
Корадо-България АД-Стражица (4KX) свиква ОСА на 19.09.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон № 28 при следния дневен ред:
- Одобряване на 6-месечен финансов отчет на дружеството за периода, приключващ на 30.06.2018 г.;
- Одобряване на доклад на Управителни съвет за изпълнение на законовите изисквания за изплащане на 6-месечен дивидент;
- Решение за изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на дружеството за първата половина на 2018 г. както следва: общ брутен размер на дивидента 1 316 861 лв., брутен размер на дивидента за една акция – 0.10 лв.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.10.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.09.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.09.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-08-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA)
Уведомление от ИП Де Ново ЕАД, в качеството му на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100002174, издадена от Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) относно: неизпълнено лихвено плащане с дата на падеж 10.08.2018 година.
13-08-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 14.08.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             22219.55      20          21.20      47.82
13-08-2018 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Екип 98 Холдинг АД (5EKA) с ISIN код BG2100002174, Ви информираме, че считано от 14.08.2018г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Екип 98 Холдинг АД. При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 лева. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ на тел. 02/937 09 44 или 02/937 09 42.13-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Уведомление от Дружеството относно взето решение от Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 50/10.08.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-08-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/0.5 Gov 20190217 (BLKJ)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ АД, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/0.5 Gov 20190217, борсов код BLKJ, ISIN код BG2030016112, за търговската сесия на 14.08.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 17.08.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.
10-08-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 13.08.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             23622.70      20          22.10      47.82
10-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент:  Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C)
В БФБ-София АД е постъпила информация от ТБ Юробанк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100005094, издадени от Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C), както следва:
Юробанк България АД, която е предприела всички законови действия за прекратяване на Договора за изпълнение на функцията банка довереник по емисията, но въпреки това предприема и действия с цел защита на интересите на облигационерите уведомява, че към 02.08.2018 г. Емитентът не е представил на Банката отчет по 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, поради което не е изготвен Доклад по  чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.
Във връзка с разпоредбата на чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, Емитентът е следвало да представи на Банката доверник отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК в срок от 30 дни от края на второто тримесечие на 2018 г., а именно до 30.07.2018 г. включително.
10-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Астера I ЕАД-Варна (7A3S)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от ТБ Юробанк България АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100007116, издадени от Астера I ЕАД-Варна (7A3S).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
10-08-2018 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2018 г. от Юробанк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100021117, издадени от ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A).
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
10-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-08-2018 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 50/10.08.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН №793-Е от 09.08.2018 г. относно вписване на последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard”, последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Лавена АД-Шумен;
- ISIN код на емисията: BG11LASUAT14;
- Борсов код на емисията: 4L4;
- Размер на емисията преди увеличението: 319 981 лв.;
- Размер на увеличението: 7 999 525 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 8 319 506 лв.;
- Брой акции след увеличението: 8 319 506 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 14.08.2018 г. (вторник).
10-08-2018 - Прекратяване на достъпа до търговия на борсов посредник

Във връзка с подадено от ИП Евро - Финанс АД заявление, БФБ АД прекратява правата на Гергана Людмилова Стоянова за достъп до търговската система на БФБ АД, считано от 13.08.2018 г.
10-08-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 50/10.08.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Авал ИН АД заявление по чл. 36, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Христо Димитров Терзиев;
- Адрес за кореспонденция: гр. София-1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1;
- Телефон за контакти: (+359 2) 980 48 25;
- E-mail: aval.in@ibn.bg
10-08-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Софарма АД-София (3JR), както следва:
Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 14.09.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Сграда Б, при следния дневен ред:
-  Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г.;
- Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет. Предложение за решение: ОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 0.05 лева (5 стотинки) на акция, от печалбата реализирана от дружеството съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2018 г. и въз основа на изготвения от Съвета на директорите Доклад относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК;
- Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114 от ЗППЦК;
- Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сключването на сделки, съгласно раздели първи, втори, трети и четвърти на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.09.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.08.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.08.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД уведомява, че с решение от 09.08.2018 г. Комисията за финансов надзор вписва емисия в размер на 7 999 525 лв., издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 319 981 лв. на 8 319 506 лв., осъществено по реда на чл.197 от Търговския закон със собствени средства на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
10-08-2018 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на последваща емисия, както следва:
- Емитент: Лавена АД;
- ISIN код на емисията: BG11LASUAT14;
- Борсов код на емисията: 4L4;
- Размер на емисията преди увеличението: 319 981 лв.;
- Размер на увеличението: 7 999 525 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 8 319 506 лв.;
- Брой акции след увеличението: 8 319 506 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
10-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)
Дружеството уведомява, че Директор за връзка с инвеститорите за Градус АД-Стара Загора е Боряна Димитрова.
- E-mail адрес: ir@gradusbg.com;
- Телефони за контакт с ДВИ: (02)421 4065; +359883773993.10-08-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Министерство на финансите (BLKJ)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKJ), емисия с ISIN код – BG2030016112, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 17.08.2018 год.;
- Купон: .5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 16.08.2018 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК  от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 13.08.2018 год.;
10-08-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
На 08.08.2018 г. е подписан договор със Столична община за „Проектиране и изпълнение на СМР за Рехабилитация на бул. България от бул. Фритьоф Нансен до Околовръстен път София и бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до мост над река Боянска”. Общата стойност на поръчката е 11 576 408.45 лева, финасирането е за сметка на Републиканския бюджет, срокът за изпълнение - 135 календарни дни.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News