Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

23-10-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 24.10.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        13071.40      18          21.15      23.46
6C4  Химимпорт АД-София                                      51647.45      20          21.05      20.09
23-10-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на  Софарма трейдинг АД-София (SO5), както следва:
Софарма трейдинг АД-София (SO5) свиква ОСА на 14.12.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „Б”, ет. 3, при следния дневен ред:
- Одобряване Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.
- Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно раздел I на Мотивирания доклад;
- Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съгласно раздел II на Мотивирания доклад;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.01.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.11.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.11.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
“Софарма“ АД уведомява, че в изпълнение на решението на ОСА от 15.06.2018 година за разпределяне на бонус акции сред служителите на трудов договор в Дружеството, по случай 85 годишния му юбилей, вече са разпределени 277 400 акции на 1 733 служители. Процедурата по разпределението продължава.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД отправя покана за Годишната среща с инвеститорите, която ще се проведе на 16 ноември 2018 година с начало 13:30 часа, в гр. София, бул. “Рожен” 16. За допълнителна информация и съдействие относно регистрация за Срещата, в уведомлението е посочен и телефон за връзка както следва: (02)8134 319. Крайният срок за регистрация е 9 ноември, 2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2018 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-10-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца представи тримесечен отчет за периода 01-07-2018 -- 30-09-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100017131.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-10-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA)
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-10-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA)
На основание чл. 73, ал. 2 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 9 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Българска фондова борса АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ, временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от Ай Ти Софт EАД-София, борсов код 1BKA, ISIN код BG2100019178, от 11.12 ч. до края на търговската сесия на 23.10.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с получено уведомление за неизвършено лихвено плащане с падеж 24.10.2018 г. и необходимостта от спиране на начисляването на натрупана лихва по въпросната емисия облигации.
23-10-2018 - Лихвено плащане

Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Ай Ти Софт ЕАД-София (1BKA) с ISIN код BG2100019178, Ви информираме, че считано от 24.10.2018г. се преустановява начисляването на натрупаната лихва на емисия облигации, издадени от Ай Ти Софт ЕАД-София. При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната цена ще бъде равна на 1000 лева. За повече информация можете да се свържете с отдел Търговия на БФБ на тел. 02/937 09 44 или 02/937 09 42.
23-10-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Ай Ти Софт EАД-София (1BKA)
Ай Ти Софт EАД-София (1BKA) уведомява, че лихвено плащане по емисия облигации ISIN BG2100019178 с падеж 24.10.2018 г. ще бъде извършено в срок до 30 дни след датата на падежа.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-10-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

"Българска фондова борса" АД организира на 30 октомври 2018 в 15:00 ч. представяне на резултатите на дружеството за третото тримесечие на 2018 година. Каним всички настоящи инвеститори и заинтересовани страни да се запознаят с финансовото състояние на борсата за посочения период, както и да отправят своите въпроси, свързани с презентираната информация, към ръководството на компанията.
Представянето ще бъде под формата на уебинар и ще се осъществи на английски език. В края на уебинара ще се приемат въпроси от участниците, свързани с текущото състояние и бъдещото развитие на дружеството.
Регистрацията е достъпна онлайн.
23-10-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
Хидроизомат АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА на 28.11.2018 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. Лъчезар Станчев №5, сграда А, ет.19.    
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-10-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Хидроизомат АД-София (4HI), както следва:
Хидроизомат АД-София (4HI) свиква ОСА на 28.11.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев №5, сграда А, ет.19, при следния дневен ред:
- Приемане решение за отписване на Хидроизомат АД-София (4HI) от регистъра на публичните дружества, воден от КФН;
- Приемане на нов устав на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.12.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.11.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.11.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-10-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 23.10.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        12594.00      18          16.80      23.46
6C4  Химимпорт АД-София                                      32710.15      20          18.90      20.10
22-10-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Спиди АД-София (0SP)
Спиди АД-София представи коригирани материали към покана за свикване на извънредно ОСА на 20.11.2018 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. Брюксел №11, Бест Уестърн Премиер Летище София Хотел.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за промяна в адреса на управление на дъщерно дружество София Експо ЕООД на: гр. София 1000, ул. Солунска №2.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ)
На 22.10.2018 г. в търговския регистър към Агенцията по вписванията са отразени промени в състава на управителния съвет на ЧЕЗ Електро България АД. Промените се отнасят до  освобождаването на Кремена Стоянова като член на съвета и назначаването на Леон Връшка за такъв член.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
Уведомление относно дъщерно дружество
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-10-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
Уведомление относно забавяне на изплащане на лихви и главници по купонно плащане с настъпил падеж на 22.10.2018 г. по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100015077, емитирани от Балканкар-Заря АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за сключен договор за депозит с дъщерно дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-10-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Спиди АД-София (0SP)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Спиди АД-София (0SP), както следва:
Спиди АД-София (0SP) свиква ОСА на 20.11.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 11, Best Western Premier Sofia Airport Hotel, при следния дневен ред:
- Приемане на нов статут на Одитния комитет;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава като член на Съвета на директорите Седрик Фавр-Лорен и избира на негово място като член на Съвета на директорите Роб ван ден Хелдер.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.12.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.11.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.11.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-10-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 22.10.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      32066.60      20          18.75      20.10
19-10-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH)
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС) 596/2014 на ЕП и на Съвета: На 19.10.2018 г. в дружеството e получено уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-10-2018 - Друга информация

Емитент: 235 Холдингс АД-София (94G)
Поради изтичане на срока за наблюдение, БФБ АД прекратява наблюдението и потвърждава регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard” на емисията акции издадени от 235 Холдингс АД, борсов код 94G, ISIN код BG1100017174.
18-10-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 19.10.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      31422.45      20          18.40      20.10
18-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72)
Уведомление от Агрия Груп Холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т. 3 от Регламент (ЕС) 596/2014 на ЕП и на Съвета: На 18.10.2018 г. в дружеството e получено уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Свилоза АД-Свищов (3MZ)
В БФБ е постъпило Становище на съвета на директорите на Свилоза АД-Свищов по чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК по представено в дружеството търгово предложение.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Междинен финансов отчет към 30.09.2018 г. на английски език.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 18.10.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      31655.35      20          18.40      20.10
17-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK)
Дружеството уведомява, че на заседание на Съвета на директорите на Сирма Груп Холдинг АД, проведено на 16.10.2018 г. е взето решение за участие в учредяването и в капитала на ново дъщерно дружество с наименование Сирма СиАй АД (Sirma CI JSC).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Уведомление от Лавена АД на основание чл.100 ш, ал.1, т.4  от ЗППЦК относно сключен договор за строителство.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД-Шумен  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2018 - Амортизационно плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F), ISIN код BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 29.10.2018 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 290000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 50;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 22.10.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 18.10.2018 год.;
- След 29.10.2018 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 3190000;
- Сделки на Борсата, сключени след 18.10.2018 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 550 .
17-10-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София, (9K2F), емисия с ISIN код – BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 29.10.2018 год.;
- Купон: 3m EURIBOR + 3.95 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 22.10.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 18.10.2018 год.;
16-10-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 17.10.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      32720.55      20          18.95      20.11
16-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Албена АД-к.к. Албена (6AB)
На 15.10.2018 г. се сключи договор за франчайз между „Албена” АД и международната хотелска верига Маритим по отношение на петзвездния комплекс „Парадайс Блу Хотел & Спа“.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление относно увеличение на капитала на дъщерно дружество, чрез апорт на собствени активи от дружеството-майка Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)
Градус АД уведомява за направени инвестиции през 2018 година в дъщерното дружество Градус-98 АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Уведомление за вписано увеличение на капитала в Търговския регистър.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

Емитент: Министерството на финансите, Bulgaria/2.3 Gov 20250422 (BLKU)
На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ, временно се спира търговията с емисията ДЦК, издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ - Bulgaria/2.3 Gov 20250422, борсов код BLKU, ISIN код BG2040115219, за търговската сесия на 17.10.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 22.10.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.