Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

20-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 23.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        32584.55      20          35.35      15.68
6C4  Химимпорт АД-София                                      17871.20      20          18.70      23.75
20-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)
На 19.10.2017 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, бяха вписани промени в състава на Надзорния съвет на „Българо-американска кредитна банка“ АД, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 29.09.2017 г., както следва:
- Освобождаване на Джейсън Лайл Кук от длъжност като член на Надзорния съвет на БАКБ АД;
- Избор на Серж Лиоути за член на Надзорния съвет с мандат до 10.05.2021 г.;
След вписване на горните обстоятелства, Надзорният съвет на БАКБ АД се състои от трима члена с мандат до 10.05.2021 г., както следва: Цветелина Бориславова Карагьозова, Мартин Бойчев Ганев, Серж Лиоути.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Соларпро холдинг АД-София (0S8)
На 19.10.2017 г. на основание чл.145, ал.1 от ЗППЦК Алфа Финанс Холдинг ЕАД  уведоми Соларпро Холдинг АД относно извършени от свързани с него лица сделки с акции на публичното Дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        33377.80      20          37.60      15.68
6C4  Химимпорт АД-София                                      18038.35      20          19.10      23.75
19-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2A)
Уведомление за изплатени лихви и главница по облигационна емисия с ISIN код BG2100033062:
- дата на падеж: 18.10.2017 г.;
- дата на плащане: 19.10.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-10-2017 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 52/19.10.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 3 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД, на основание чл. 33, ал. 8 от същите, променя параметрите на допусната до търговия на Сегмент за облигации на БФБ-София АД, емисия облигации, както следва:
- Емитент: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB);
- ISIN код на емисията: BG2100002125;
- Дата на падеж: 21.02.2021 г.;
- Крайна дата за търговия: 15.02.2021 г.;
- Лихвен процент по емисията, считано от 21.02.2018 г.: 9.5% на годишна база;
- Погасяване на заема: еднократно на датата на падежа;
- Дата на отразяване на промените в параметрите на емисията: 23.10.2017 г. (понеделник)
19-10-2017 - Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

На основание чл. 39, ал. 3, т. 2 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, считано от 24.10.2017 г. се прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент за облигации, на следната емисия облигации:
- Емитент: Б.Л. Лизинг АД-София;
- Борсов код на емисията: 9FBD;
- ISIN код на емисията: BG2100021125;
- Основание за прекратяване: Падеж на емисията на 01.11.2017 г.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 23.10.2017 г. (понеделник).
19-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
Получено уведомление от Тексим Банк АД по чл.19 от регламент 596/2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ)
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 за получени уведомления от Холдинг Варна АД (5V2) относно сключени сделки с акции от капитала на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-10-2017 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации, както следва:
- Емитент: Екип-98 Холдинг АД-София;
- ISIN код на емисията: BG2100002174;
- Размер на емисията: 10 000 000 лв.;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 лв.;
- Брой облигации: 10 000;
- Присвоен борсов код: 5EKA;
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
19-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор с Община Русе (възложител), относно:
-  изграждане на пешеходна връзка - надлез, между кварталите "Родина 3" и "Чародейка" и
- реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при Математическа гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 19.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        34564.70      20          41.15      15.68
6C4  Химимпорт АД-София                                      17891.95      20          19.80      23.75
18-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA)
Корекция (относно поредност на лихвено плащане) в съобщение по облигационна емисия ISIN код BG210000313, издадена от ТЕЦ Марица 3 АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Формопласт АД-Кърджали (4F8A)
Уведомление за плащания с падеж 19.10.2017 г. по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100016125, както следва:
- Главнично плащане в размер на 5 000 000 лв.;
- Лихвено плащане в размер на 162 945 лева.
Дължимите суми ще бъдат налични по  сметките на Централен депозитар на 19.10.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA)
Дружеството съобщава, че към датата на настоящото уведомление, е извършило лихвени плащания по облигационна емисия с ISIN код BG2100003131 както следва:
- Седмо лихвено плащане с падеж 18.08.2016 г. - в размер на 130 583 лв.;
- Осмо лихвено плащане с падеж 18.02.2017 г. - в размер на 132 379 лв.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-10-2017 - Амортизационно плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F), ISIN код BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 29.10.2017 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 290000;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 50;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 23.10.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 19.10.2017 год.;
- След 29.10.2017 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 4350000;
- Сделки на Борсата, сключени след 19.10.2017 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 750 .
18-10-2017 - Лихвено плащане

Емитент: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД-София, (9K2F), емисия с ISIN код – BG2100010151, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 29.10.2017 год.;
- Купон: 3m EURIBOR + 3.95 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 23.10.2017 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 19.10.2017 год.;
17-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс Груп Холд АД подписа договор за изпълнение на обект Механизирано подновяване на железния път в отсечката Змейово – Стара Загора. Стойността на договора е в размер на 10 428 178.66 лева, а финансирането е със средства от бюджета. Срокът за изпълнение на договора е 7 месеца.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Друга информация

Емитент: Унипак АД-Павликени (3U9)
В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно отправено от Форт ООД предложение на основание чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК, както следва:
На 11.10.2017 г. при  Унипак АД-Павликени е получено уведомление от Форт ООД за резултатите от изкупуването на акциите, в съответствие с предложение по чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК:
- Предложителят Форт ООД е изкупил всички акции с право на глас в общото събрание на Унипак АД на цена 9,84 лв. на акция.
- Изкупени са общо 67 939 броя акции от 241 акционери.
В съответствие с одобреното Предложение по чл. 157а ЗППЦК, Форт ООД, чрез Елана Трейдинг АД, обслужващ предложението инвестиционен посредник, е превел необходимата сума към „Централен депозитар“ АД, който от своя страна е разпредилил паричните средства за изкупуване на акциите, както следва:
- на акционерите – клиенти на инвестиционни посредници по съответните сметки при попечителите,
- на акционерите, чиито  акции са регистрирани по лични сметки в „Централен депозитар“ АД  по специална банкова сметка открита на името на Предложителя в „УниКредит Булбанк АД“ в срок до 16.10.2022 г.. Банката ще изплаща на отделните акционери дължимите суми във връзка с продажбата на техните акции, както и ще осъществява контрол по извършените плащания.
17-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 18.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        39060.80      20          49.55      15.68
6C4  Химимпорт АД-София                                      16148.65      20          21.00      23.75
17-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Промяна в състава на Управителния съвет на дружеството съгласно решение на Надзорния съвет.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Юрий Гагарин АД-Пловдив (4PX)
Уведомление за решение на Съвета на директорите на Юрий Гагарин АД относно продажба на недвижим имот в гр. София, собственост на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8)
Индустриален Капитал Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на английски език.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV)
Доверие Обединен Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA)
На основание на чл.100б, ал. 7 от ЗППЦК, Енерго-Про Варна ЕАД, в качеството си на емитент на емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100018162 оповестява информационен документ, съдържащ актуална информация за всички условия на Емисията съгласно решенията на Общото събрание на облигационерите от 12.10.2017 г., и решение на едноличния собственик на капитала на Емитента - Енерго-Про а.с. (Energo - Proa.s.) от 16.10.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA)
На основание на чл.100с, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Енерго-Про Варна ЕАД уведомява за следното:
В съответствие с условията на емисия с ISIN код BG2100018162, и въз основа на взети решения на проведеното ОС Облигационерите на 12.10.2017 г., на Емитента се предоставя допълнителна възможност за упражняване на предвидената в емисията кол опция (допълнителна кол опция), при определени условия.
На 16.10.2017 г. едноличният собственик на капитала на Емитента -  Енерго-Про а.с. (Energo - Proa.s.) е взел решение за  одобрение на взетите от ОСО решения, с които същите се считат за окончателно приети.
Към настоящото уведомление е приложен протокол с решението на едноличния собственик на капитала.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 17.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR  Софарма АД-София                                        50313.00      20          61.40      15.68
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             16066.70      20          15.85      47.17
6C4  Химимпорт АД-София                                      17875.30      20          25.10      23.75
16-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Етропал АД-Етрополе (5EO)
Уведомление съгласно чл. 148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Формопласт АД-Кърджали (4F8)
Уведомление съгласно чл. 148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Информация за получено уведомление по чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Информация относно лекарствени продукти на Софарма АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6)
Адванс Терафонд АДСИЦ - Месечен бюлетин септември 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
На 13.10.2017 г. в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, по партидата на Лавена АД е вписано увеличение на капитала на дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-10-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA)
На проведено извънредно ОСО от 12.10.2017г. на  Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) са взети следните решения:
- ОСО дава съгласие за промени в условията на Емисията, съгласно които на Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) се предоставя възможност за упражняване на допълнителната кол опция при следните условия:
1. Срок за упражняването на допълнителната кол опция: В допълнение на предвидените в условията на емисията дати за упражняване на кол опция, Емитентът ще има право да упражни допълнителната кол опция всеки работен ден (така както е дефиниран в условията на емисията) до 31.12.2017 г. след отправяне на писмено предизвестие от минимум 7 (седем) работни дни преди датата на упражняването й;
2. Цена упражняване на допълнителната кол опция: Емитентът заплаща следните суми по облигациите:
- 101.50% от главницата на облигация от емисията, която се предплаща, и
- Натрупаната лихва - съгласно таблицата в Приложение 1 към материалите за ОСО;
3. Процедура за упражняване на допълнителната кол опция - съгласно текста в Поканата и приложените към нея материали за ОСО;
4. Право да получат заплатената  от Емитента цена на упражняване на допълнителната кол опция ще имат облигационерите по емисията, придобили облигации и вписани в книгата на облигационерите по емисията 5 (пет) работни дни преди датата на упражняване на допълнителната кол опция;
- ОСО дава съгласие за предостявяне от страна на Емитента на корпоративна гаранция за обезпечаване на задължения на Energo-Pro a.s., Чешка република (едноличен собственик на капитала на емитента), с размер на главницата до 350 000 000 евро, ведно с всички дължими върху тази сума договорни или наказателни лихви, такси, неустойки или други плащания, при условие, че издадената гаранция съдържа като условия за влизане в сила:
1. Допълнителната кол опция по т.1 от дневния ред е упражнена, и
2. Сумите по упражнената кол опция са платени и задълженията по емисията са погасени изцяло;
- Овластяване на Емитента да изготви информационен документ по реда на чл. 100  б.„б”, ал.7 от ЗППЦК, в който да бъдат отразени променените условия на емисията съгласно приетите решения.
Протоколът от ОСО на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
Текстът на новината е коригиран на 17.10.2017 г. в 17:28 часа.