Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-10-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 12.10.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6C4  Химимпорт АД-София                                      32062.35      20          17.95      20.16
11-10-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
Във връзка с приключилото на 08.10.2018 г. търгово предложение в Хидроизомат АД е постъпило уведомление от Индустриален холдинг Доверие АД, с което последното информира, че 20 акционера, притежаващи общо 79 966 акции от капитала на Хидроизомат АД, са приели търговото предложение, отправено от Индустриален холдинг-доверие АД за закупуване на всички акции на останалите акционери на дружеството. Търговото предложение е регистрирано в Комисия за финансов надзор на 10 юли 2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2018 - Заявления за допускане до търговия

В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации, както следва:
- Емитент: Булфинанс инвестмънт АД-София;
- ISIN код на емисията: BG2100022172;
- Размер на емисията: 10 000 000 лв.;
- Брой облигации: 10 000 броя;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 лв.;
- Присвоен борсов код: 0BVA (първият знак е цифра)
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
11-10-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ), както следва:
ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) свиква ОСА на 27.11.2018 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско Шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.12.2018 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.11.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.11.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ), както следва:
ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) свиква ОСА на 27.11.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско Шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор за извършването на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г. (индивидуален и консолидиран);
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.12.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.11.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.11.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

БФБ-София АД уведомява, че са публикувани тримесечни бюлетини със статистическа информация за основния пазар BSE и алтернативния пазар BaSE за третото тримесечие на 2018г. Бюлетините са достъпни съответно на интернет страниците на основния пазар BSE и на алтернативния пазар BaSE.