Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

10-10-2018 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД уведомява, че на 22.10.2018 г. Дружеството ще започне да изплаща дивидента, гласуван на ОСА на 14.09.2018 г., в размер на 0.05 лв. на акция.
Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, а именно към 28.09.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News