Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

09-10-2018 - Амортизационно плащане

Емитент: Астерион България АД-София (8AVA)
Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия  облигации, издадени от Астерион България АД-София (8AVA), ISIN код BG2100006092, уведомяваме за следното:
- Дата на амортизацията: 14.10.2018 год.;
- Общ размер на плащането: EUR 349999.95;
- Размер на плащането за една облигация: EUR 46.66666;
- Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 12.10.2018 год.;
- Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 10.10.2018 год.;
- След 14.10.2018 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 4700000.025;
- Сделки на Борсата, сключени след 10.10.2018 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 626.66667 .