Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

09-10-2018 - Лихвено плащане

Емитент: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (0Z4A)
С настоящето Ви уведомяваме, че  в съответствие с условията на емисия облигации на Зенит Инвестмънт Холдинг АД, ISIN BG2100018170, борсов код 0Z4A, е извършено второ лихвeно плащане към облигационерите от горепосочената емисия в размер на 300 821.92 евро (левова равностойност от 588 356.54 лв.)
Плащането е извършено чрез Централен депозитар АД, пропорционално между лицата, вписани в книгата на облигационерите към 05.10.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News